Fødselsdag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Ole Pet­ter Olsen, Vittrup, Dan­mark. Ole Pet­ter fyl­ler 70 år 15. juli. Flok­ken gra­tu­le­rer en ener­gisk og hu­mør­fylt ny-dans­ke med da­gen!

6 år

Sa­mu­el Vim­me

Ska­dal, Grim­stad. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens mor­soms­te gutt, Sa­mu­el, som fyl­ler 6 år 15.juli. Du er sånn en blid og for­nøyd gutt, og vi er kjempe­gla­de i deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Se­bas­ti­an og Sop­hia.

3 år

John Emil Sva­land

Fid­je, Birke­land. Hipp hur­ra for god­gut­ten John Emil som blir 3 år 16. juli. In­gen dag er kje­de­lig sam­men med deg, og vi er så gla­de i deg! Man­ge klem­mer fra beste­mor og beste­far, tan­te Ei­rin, on­kel "Bad­di" og Ma­ren!

50 år

Britt Dø­vik,

Vennesla.

Hipp hur­ra for vår kjæ­re mor, kone og venn, som fyl­ler 50 år lør­dag 15. juli. Du er su­per­god, og vi er alle så utro­lig gla­de i deg! Vi øns­ker deg en strå­len­de dag. Klem fra Anette, Tho­mas og Jan Ei­nar.

6 år

Hannah Csan­go Yaa­cov, Kristiansand. Hipp hur­ra for Hannah, som fyl­ler 6 år i mor­gen, søn­dag 16. juli. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

50 år

Terje Gran­vold, Kristiansand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te on­kel som fyl­ler 50 år i dag. Nå skal det fei­res fra loft til kjel­ler med bal­lon­ger og lakri­s­prut­ter så det smel­ler! Klem­mer fra Nat­ha­lie, Ni­ko­lai og res­ten av fa­mi­li­en.

6 år

John Se­bas­ti­an Bren­den, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for vår els­ke­de John Se­bas­ti­an Bren­den som fyl­ler 6 år 15. juli. Du er fan­tas­tisk

1 år

Lyk­ke Thunes­tvedt, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for sol­strå­len vår Lyk­ke, som fyl­ler 1 år den 16. juli. Far­mor, on­kel André og tan­te Da­nay øns­ker deg mas­se til lyk­ke :-)

12 år

Sig­ne Pau­li­ne Brun­vat­ne, Kristiansand. Hipp hur­ra for vår flot­te og spre­ke hånd­ball­jen­te. Vi gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen. Hil­sen og burs­dags­klem­mer fra far­mor og far­far samt res­ten av fa­mi­li­en i Grim­stad.

6 år

Ma­ri­us Lahr Moi, Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, Ma­ri­us! Du er en snill og god gutt som brød­re­ne dine dig­ger! Tenk at du er skole­gutt om no­en uker. Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra An­ders, Te­odor, mam­ma og pap­pa.

10 år

Jo­nas Hå­ver­stad, Vennesla. God gut­ten vår Jo­nas Hå­ver­stad fyl­te 10 år 14. juli. Han­na, Em­ma, mam­ma og pap­pa hil­ser så mye.

5 år

Emine Mø­vik Mon­sen, Kristiansand.

Hipp hur­ra for Emine som fyl­ler hele 5 år søn­dag 16. juli! Vi er uen­de­lig gla­de i deg! Tyne­kos fra Em­rik, mam­ma og pap­pa

10 år

Bo­dil Born­øy Jen­sen, Mar­nar­dal. Hur­ra for Bo­dil som fyl­ler år den 17. juli. Du er ei flott jen­te, og vi er glad i deg. Hil­sen mor­mor og mor­far på Skjer­nøya.

4 år

Gard Molle­stad, Kristiansand. Kjæ­re Gard, god­gut­ten vår. Gra­tu­le­rer med 4-års­da­gen din 16. juli. Du er så her­lig og en fan­tas­tisk store­bror for Vic­to­ria, som strå­ler når du er i nær­he­ten. Klem fra mam­ma, pap­pa og Vic­to­ria.

8 år

Leo Jo­hann­es­sen, Vennesla. Hipp hur­ra for Leo Jo­hann­es­sen som fyl­ler 8 år 15. juli. Du er en su­per gutt som vi er uen­de­lig stol­te av. Burs­dags­klem­mer fra lille­søs­ter Sa­ra, mam­ma og pap­pa.

4 år

Ing­rid Moy Holme­s­land, Søgne. Hipp hur­ra for gull­jen­ta vår som fyl­ler 4 år, søn­dag 16. juli. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Vi er su­per glad i deg. Klem fra El­la, Sver­re, Ju­lie, mam­ma og pap­pa.

7 år

To­mine Lun­denPe­der­sen, Vennesla. Ver­dens bes­te To­mine fyl­ler 7 år i dag! Du er ei om­sorgs­full, kul og her­lig jen­te. Vi er så glad i deg og gle­der oss til å fei­re deg! Burs­dags­klem­mer fra lille­bror Te­odor, mam­ma og pap­pa.

3 år

El­la So­fie Ure­stad-nil­sen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår hu­mør­spre­der og spill­opp­ma­ker. Vi er så glad i deg. Hil­sen Emi­li­an, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.