25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. JULI 1992

●● De 160 inn­vand­rer­ne i Vennesla er liv­red­de for å be­ve­ge seg ut uten­dørs etter tre uker pre­get av rase­vold i byg­da.byg Man­ge av inn­vand­rer­ne øns­ker seg bort­bor fra Vennesla. Dag­lig mø­ter inn­va vand­rer­ne het­sen hos de­ler av lo­kal­be­folk­nin­gen, og fle­re gan­ger har det vært dra­ma­tis­ke volds­epi­so­der. En eri­tre­er ble ny­lig ban­ket opp p på åpen gate, en afri­kansk mann ble sk skutt etter med hag­le og en kam­bod­sjan sjansk fa­mi­lie har tre net­ter på rad fått kas­te kas­tet brann­bom­ber mot bo­li­gen. Man­ge i Ve Vennesla kjen­ner det ra­sis­tis­ke mil­jø­et i bygd byg­da, men få tør stå åpent fram og for­tel­le om d det. En flykt­ning­kon­su­lent nek­ter å få nav­net i avi­sen. Hun bor i byg­da og er redd for re­pre­sa­li re­pre­sa­li­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.