Fot­ball­re­vo­lu­sjo­nen Nor­ge ikke er med på

Euro­pas gi­gant­klub­ber er i ferd med å for­and­re kvinne­fot­bal­len to­talt. Nors­ke stor­klub­ber vil ikke være med.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ODD INGE AAS odd.inge.aas@af­ten­pos­ten.no

– Jeg fø­ler meg bort­skjemt, men sam­ti­dig er det det­te jeg all­tid har job­bet for å få til. Jeg blir vel­dig yd­myk over hvor­dan hver­da­gen er nå sam­men­lig­net med den jeg har hatt før.

Da den rus­sis­ke oli­gar­ken Ro­man Abramo­vitsj kjøp­te klub­ben hen­nes, Chelsea, i 2003, la han fort over 200 mil­lio­ner kro­ner på bor­det for topp mo­der­ne ar­beids­fa­si­li­te­ter.

I år har det­te vært «kon­to­ret» for 27-årin­gen som spar­ket sin førs­te ball hjem­me i Ar­na en gang tid­lig på 90-tal­let.

– Rundt dame­la­get er det 12 hel­tids­an­sat­te. Det enes­te jeg skal ten­ke på, er å ta vare på krop­pen min og spil­le fot­ball.

VIL BLI BEST I EURO­PA

Det er ikke man­ge år si­den det var uten­ke­lig at kvin­ne­li­ge fot­ball­spil­le­re i Euro­pa had­de det slik.

Når Nor­ge og verts­na­sjo­nen Ne­der­land søn­dag kveld spar­ker i gang det førs­te kvin­ne-em med 16 del­ta­ger­land, vil de 23.500 på tri­bu­nen i Utrecht se spil­le­re med en hel­pro­fe­sjo­nell hver­dag i klub­ber som Ajax, PSV og Bay­ern Mün­chen.

Hjemme­la­gets to størs­te pro­fi­ler sig­ner­te like før mes­ter­ska­pet for Bar­ce­lo­na og Ar­se­nal, mens Nor­ges størs­te stjer­ner, Ada He­ger­berg og Caro­li­ne Gra­ham Hansen, spil­ler i Lyon og Wolfs­burg. Av de syv bes­te klub­be­ne i her­re­nes Pre­mi­er League sist se­song er det bare Man­ches­ter United som ikke har et eget kvinne­lag.

Ut­vik­lin­gen i Euro­pa går i eks­press­fart, men var­skoro­pe­ne her hjem­me blir sta­dig kraf­ti­ge­re. Fryk­ten er at Nor­ge, med sine lan- ge tra­di­sjo­ner og man­ge mes­ter­skaps­gull, skal bli stå­en­de igjen på per­ron­gen.

I den nors­ke Elite­se­ri­en er det bare Stabæk og Vå­ler­en­ga som har både her­re- og dame­lag i en av de to øvers­te di­vi­sjo­ne­ne, mens LSK Kvin­ner er tett knyt­tet opp til Lille­strøm.

– HÅRREISENDE!

Mens prof­fe­ne i ut­lan­det kan leve som hel­tids­pro­fe­sjo­nel­le, må de fles­te spil­ler­ne i den nors­ke liga­en kom­bi­ne­re sat­sin­gen med stu­di­er og jobb.

Even Pel­le­rud er på man­ge må­ter for det nors­ke kvinne­lands­la­get det Egil «Dril­lo» Olsen er for herre­lands­la­get, bare at han også vant tro­fe­er.

Han le­det Nor­ge helt til topps både i EM i 1993 og VM i 1995, og da han gjor­de come­back et par ti­år se­ne­re ble det Em-sølv i 2013.

Han me­ner det bare er et tids­spørs­mål før de størs­te klub­be­ne i Nor­ge også har et til­bud til jen­ter og kvin­ner.

– Ab­so­lutt. Egent­lig er det hårreisende at det ikke er sånn al­le­re­de. Kul­tur­pres­set vil bli har­de­re og har­de­re på det om­rå­det.

– LIG­GER SJEL­DENT I FOR­KANT

Pel­le­rud er sik­ker på at Ro­sen­borg, Brann og de and­re vil kom­me etter sine euro­pe­is­ke store­brød­re.

– Ja, det er det in­gen tvil om. Nor­ge føl­ger all­tid etter, dess­ver­re, vi lig­ger sjel­den i for­kant. Vi er i for­nek­tel­se så len­ge vi kan. Det er det nors­ke sam­fun­net det, hehe. Det er klart det kom­mer til å skje, det er bare snakk om tid. Så får vi håpe at det ikke tar for lang tid, for det had­de vært vel­dig bra for den nors­ke topp­liga­en på kvinne­si­den med den ut­vik­lin­gen.

– Jeg tror det er vei­en å gå. Brann og Ro­sen­borg må kom­me på ba­nen.

I dag har Nor­ge tre prof­fer i Sve­ri­ge og Eng­land, mens det er to i Frank­ri­ke og én i Tysk­land og USA.

Pel­le­rud tror ut­vik­lin­gen in­ter­na­sjo­nalt vil føre til at fle­re nors­ke spil­le­re vil trek­ke til ut­lan­det og kun­ne leve ut drøm­men der. Det er bra for dem, det sam­me er det for det nors­ke lands­la­get, me­ner han. At flest mu­lig nors­ke match­er seg med de bes­te i ver­den, er bare bra for frem­ti­di­ge gull­drøm­mer.

– Men for de nors­ke topp­klub­be­ne med am­bi­sjo­ner om å gjø- re det bra in­ter­na­sjo­nalt er det en kjempe­ut­ford­ring. Man­ge av dem sli­ter al­le­re­de or­ga­ni­sa­to­risk og øko­no­misk. De vil møte en mus­ku­la­tur det er tungt å hev­de seg mot.

RBK VUR­DE­RER DET IKKE

Ro­sen­borg er den klart størs­te fot­ball­klub­ben i Nor­ge. Jen­ter som vokser opp med å gå på Ler­ken­dal, kan imid­ler­tid se langt etter selv å trek­ke på seg den iko­nis­ke hvi­te og svar­te drak­ten som spil­ler.

– Jeg tror det blir len­ge til. Vi ser in­gen grunn til å star­te det så len­ge det er et godt dame­til­bud i byen. Jeg må være så ær­lig og si at vi ikke har vur­dert det, sier styre­le­der Ivar Koteng.

På Brann sta­dion er det hel­ler in­gen kon­kre­te pla­ner om snar­lig fu­sjon.

– Nei, det er det ikke. Vi hver­ken ut­re­der el­ler vur­de­rer det og kon­sen­tre­rer oss om herre­la­get og ut­vik­lings­av­de­lin­gen. Hvis no­en av de tra­di­sjons­rike kvinne­la­ge­ne vil pra­te om det, er vi åpne for å snak­ke om hva som er best for Ber­gen, men vi vil ikke ta ini­tia­ti­vet, sier dag­lig leder Vi­be­ke Jo­hann­e­sen.

FIKK NEI TIL MER PEN­GER

På Fot­ball­tin­get – norsk fot­balls øvers­te or­gan – ble over­fø­rin­ge-

ne til topp­klub­be­ne satt på dags­or­den.

Ar­na Bjør­nar fikk imid­ler­tid ikke re­spon­sen de øns­ket på sitt for­slag om å øke dis­se med 6 mil­lio­ner kro­ner.

At He­ger­berg er den sto­re suk­sess­his­to­ri­en i norsk fot­ball de sis­te åre­ne, er det in­gen tvil om.

I til­legg til tri­um­fe­ne med la­get ble nord­mø­rin­gen i fjor kå­ret til Euro­pas bes­te spil­ler.

Hun sy­nes ikke kvinne­fot­bal­len får den re­spek­ten den for­tje­ner i Nor­ge, og me­ner Fot­ball­for­bun­det må leg­ge mer pen­ger på bor­det hvis det vir­ke­lig øns­ker vi­de­re ut­vik­ling.

– I Frank­ri­ke fi­nan­sie­res dame- la­ge­ne av klub­be­ne selv, de får ikke hjelp fra for­bun­det.

– Men i Nor­ge er det hos NFF du kan søke hjelp, for det er ikke nok pen­ger i de fles­te herre­klub­be­ne. Øko­no­misk har de nok med å kla­re seg selv.

SUK­SESS GIR NYE SPØRS­MÅL?

Europa­mes­ter­ska­pet er na­tur­lig­vis en yp­per­lig are­na å vise seg frem på for spil­le­re som gjer­ne vil til en av de rike topp­klub­be­ne.

For Nor­ges nok­så fers­ke lands­lags­sjef, Mar­tin Sjö­gren, er det vik­tig at han har fle­re på la­get som har la­det opp til mes­ter­ska­pet i de om­gi­vel­se­ne.

Om det unge la­get skul­le spil­le seg frem til nok en norsk mes­ter­skaps­me­dal­je, vil det også kun­ne bety noe for hver­da­gen til spil­ler­ne hjem­me i Nor­ge.

Pres­set på Nor­ges Fot­ball­for­bund kan bli stør­re for å leg­ge bed­re til ret­te for det kjøn­net som fak­tisk vin­ner noe i norsk fot­ball.

Og kan­skje kom­mer det også no­en nye spørs­mål til de 13 elite­se­rie­klub­be­ne som fore­lø­pig ikke har et topp­lag også på kvinne­si­den.

FOTO: DARREN STAPLES/REUTERS

Ada He­ger­berg (ne­de til høy­re) feirer Cham­pions League-tri­um­fen sam­men med lag­venn­in­ne­ne i Lyon.

FOTO: ODD INGE AAS

Ma­ren Mjel­de var ved tre an­led­nin­ger nær ved å sco­re i Chelse­a­de­bu­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.