– Hun har po­ten­si­al til å bli en topp­spil­ler

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HARALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

For førs­te gang går Karo­li­ne Olsen (19) en se­song i møte der hun ute­luk­ken­de an­ses som kant­spil­ler.

– Karo­li­ne har vært bak­spil­ler gjen­nom hele ung­doms­kar­rie­ren bort­sett fra på lands­la­get. Slik var det se­nest for Våg i 2. di­vi­sjon sist se­song. Men al­le­re­de nå har hun vist stor for­bed­ring etter at hun kun har fo­ku­sert på kant­spil­let, sier Kenneth Gabrielsen.

Han er tre­ner for hen­ne både i Vi­pers og på Nor­ges junior­lands­lag, LK98, som man­dag rei­ser til Hel­sing­borg for å spil­le nor­disk mes­ter­skap som opp­kjø­ring til EM, som star­ter i Slo­ve­nia 27. juli.

PO­SI­TIVT MED BARE EN PO­SI­SJON

Det la­get har Olsen vært en del av len­ge, og foran kom­men­de se­song har hun også blitt en del av Vi­pers – for de nes­te tre se­son­ge­ne – etter å ha til­hørt Våg-la­get i 2. di­vi­sjon før det. Der har hun len­ge le­vert så godt i bak­spil­ler­po­si­sjon at hun har også har fått en rek­ke inn­hopp for Vi­pers, både som bak­spil­ler og på venst­re- kan­ten.

Men da hun vin­ter sig­ner­te tre­års­kon­trakt med Vi­pers, var det for førs­te gang som kant­spil­ler.

– Det har vært vel­dig po­si­tivt for meg å bare kun­ne fo­ku­se­re på én po­si­sjon. Det har gjort det let­te­re å kun­ne det nes­te ta ste­get vi­de­re, sier Olsen.

Det lo­ver godt for Vi­pers, som kom­men­de se­song set­ter all sin lit til Olsen og Vil­de Jo­nas­sen på venstre­kan­ten, etter at San­ne Bak Pedersen og Hanne And­ve har reist til hen­holds­vis Gra­ne og Mol­de.

GARANTERER MYE SPILLE­TID

– De har litt for­skjel­li­ge kva­li­te­ter, og kom­mer til å ut­fyl­le hver­and­re vel­dig bra. Mens Karo­li­ne er vel­dig god i for­svar, og er en vel­dig smart og kald spil­ler, er Vil­de rå på fart og i kont­rin­ger, og har i til­legg vist ved en rek­ke an­led­nin­ger på tre­ning at hun be­gyn­ner å få et vel­dig bra skudd­re­per­toar. Der har Karo­li­ne en bit å gå. De vil også pro­fit­te­re på at de står sam­men og gle­der seg over hver­and­res pre­sta­sjo­ner, sier Gabrielsen.

Han har vel­dig stor tro på Ol- tre­ner Vi­pers og Lk98-lands­la­get

sen.

– Karo­li­ne har en egen evne til å til­pas­se seg nye ni­vå­er vel­dig fort. Hun kom­mer ga­ran­tert til å få mye spille­tid i Vi­pers i høst, og når hun blir sat­set på ska­per det ut­vik­ling. For oss var det helt na­tur­lig å til­by hen­ne lang­tids­kon­trakt for hun har po­ten­si­al til vir­ke­lig å ta ste­get, det vil si å bli en god, in­ter­na­sjo­nal spil­ler på sikt, sier Gabrielsen.

HÅ­PER På ME­DAL­JE

– Det er vel­dig gøy å høre at han har tro­en på meg. Jeg tror også selv at jeg kan bli en god spil­ler, men når det skjer, er litt vans­ke­lig å si. Vil­de er selv­føl­ge­lig en mer etab­lert spil­ler enn meg, og kom­mer til å star­te de fles­te kam­per. Men jeg tror ab­so­lutt at min mu­lig­het også kom­mer, sier 19-årin­gen.

Nå gle­der hun seg vel­dig til EM, hvor Nor­ge i åp­nings­kam­pen mø­ter Russ­land, som har vun­net de to sis­te mes­ter­ska­pe­ne.

– Jeg har stor tro på at vi kan kla­re me­dal­je, sier Olsen.

– Vi sier ikke nei til me­dal­je, men jeg tror det blir vel­dig tøft. Jeg blir vel­dig for­nøyd om vi kom­mer til semi­fi­na­len, sier Gabrielsen.

Han har også tatt ut Eline Fa­ger­heim, mål­vak­ten som har kom­met fra Gjø­vik til Vi­pers foran den­ne se­son­gen. Våg-spil­ler Ka­ri­ne Emi­lie Dahlum og Fram­spil­ler Kris­ti­na Ros­ten, som kom­mer fra Ev­je, er re­ser­ver.

❞ Karo­li­ne har en egen evne til å til­pas­se seg nye ni­vå­er vel­dig fort. Hun kom­mer ga­ran­tert til å få mye spille­tid i Vi­pers i høst, og når hun blir sat­set på ska­per det ut­vik­ling. KENNETH GABRIELSEN,

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kenneth Gabrielsen har sto­re for­vent­nin­ger til Karo­li­ne Olsen, både på junior­lands­la­get og i Vi­pers.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.