Club 21 vur­de­rer å drop­pe fle­re in­ves­te­rin­ger i Start­spil­le­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HARALD DRANGSHOLT

Etter at nye eiere har kom­met inn i Start, vur­de­rer Club 21 å drop­pe yt­ter­li­ge­re in­ves­te­rin­ger i spil­le­re.

– Vi hei­er på de nye gut­te­ne som er kom­met inn, og så er vi litt av­ven­ten­de til vår rol­le op­pi det­te. Men vi skal ha møte med de nye ei­er­ne 13. au­gust, og vi har en dia­log på hvor­dan vi kan sam­ar­bei­de og være en støtte­spil­ler vi­de­re for Start, sier Kurt Mos­vold.

Han er tals­mann for in­ves­tor­lau­get Club 21, som har in­ves­tert i Start-spil­le­re i en år­rek­ke. Men etter at det ny­lig ble klart at Chris­top­her Lange­land, Fro­de Fa­ger­li, Ro­bin Re­ed, Mads Nes­set og Kje­til Aa­sen over­tar som eiere gjen­nom Start en drøm AS, kan kan det nå bli en slutt på in­ves­te­rin­gen i spil­le­re.

– Vi sy­nes det al­ler bes­te er om de nye ei­er­ne kan kla­re seg uten hjep fra Club

21. Men vi er en del av heia­gjen­gen til de nye ei­er­ne. Jeg har ikke hørt en ne­ga­tiv re­ak­sjon fra no­en av med­lem­me­ne våre, un­der­stre­ker Mos­vold.

Han for­tel­ler at Club 21 for fle­re år si­den be­slut­tet at det ikke var ak­tu­elt for dem å gå inn på ei­er­si­den i Start.

– Det er Start som lag vi hei­er på, og hvis de har go­de eiere for Start som klubb, noe vi har inn­trykk av, så er vi ful­le av en­tu­si­as­me, sier Mos­vold.

Even Øgrey Brands­dal, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Start en drøm AS, for­tel­ler at de vil pre­sen­te­re am­bi­sjo­ne­ne for Club 21 på mø­tet den

13. au­gust.

– Vi har lyst til å pre­sen­te­re pla­ne­ne for dem, og se hvor­dan vi kan sam­ar­bei­de i fram­ti­den. Vi har full for­stå­el­se for at de godt kan ten­ke seg å over­late sta­fett­pin­nen til and­re, og vi er takk­nem­li­ge for den job­ben de har gjort. Men vi har uan­sett lyst til å ha dem med i en el­ler an­nen form, sier Brands­dal.

– Men er det slik å for­stå at det er uvisst om dere øns­ker å ha Club 21 med som in­ves­to­rer?

– Nå har vi nett­opp fått nye eiere, og er helt i start­gro­pa av vår nye sat­sing. Nå skal vi leg­ge go­de pla­ner, og hvor­dan ting blir vi­de­re, vet vi ennå ikke, sier Brands­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.