Kris­tian­san­der vant over sju mil­lio­ner kro­ner i Lot­to

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

En mann fra Kris­tian­sand i 60-åre­ne vant over sju mil­lio­ner kro­ner i Lot­to lør­dag.

Man­nen sto og dyt­tet barne­bar­net på ei hus­ke da te­le­fo­nen ring­te fra Ha­mar.

– Over sju mil­lio­ner kro­ner? Nei, det for­står jeg ik­ke helt! Er det mu­lig? sa man­nen i 60-åre­ne til Norsk Tip­ping, da te­le­fo­nen fra Ha­mar kom.

7.025.355 kro­ner for å være nøy­ak­tig, til­fal­ler alt­så kris­tian­san­de­ren, som had­de kjøpt ku­pon­gen på Meny på Grim.

For and­re lør­dag på rad reg­net mil­lio­ne­ne over en hel­dig tall­rek­ke fra Sør­lan­det. Lør­da­gens vin­ner var tra­velt opp­tatt med å dyt­te barne­bar­net på ei hus­ke da han fikk te­le­fo­nen han had­de drømt om i man­ge år.

– Jeg så at jeg had­de et par rik­ti­ge tall, skjøn­ner du, men så måt­te jeg dyt­te fart og glem­te hele Lot­to-rek­ke, for­tel­ler mil­lio­næ­ren.

Sør­len­din­gen had­de spilt i man­ge år, men ble nes­te stum da te­le­fo­nen kom fra Ha­mar.

– Det er helt ufat­te­lig! Jeg vet ik­ke om det­te går helt opp for meg. Helt utro­lig, så bra! sa han.

En an­nen vin­ner var bo­satt i Tromsø, og han har al­le­re­de pla­ne­ne for hel­ga. Den skal bru­kes til å se et­ter et nytt hus.

– Det­te var utro­lig godt! Det kjen­nes så bra alt­så! Det­te gir oss mu­lig­he­ten til nytt hus, sier han til Norsk Tip­ping.

Vin­ner­rek­ka lør­dag var 4-7-812-13-14-21. Til­leggs­tall: 30.

FOTO: NORSK TIP­PING

En sør­len­ding vant over sju mil­lio­ner kro­ner i Lot­to lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.