– Det­te er som­mer­ens høyde­punkt

Tra­di­sjo­nen tro var over 50 sjek­ter med mann­skap kla­re til dyst da årets sjekterace gikk av sta­be­len ved Verf­tet i Ny-helle­sund lør­dag etter­mid­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

– Det­te her er ren lyk­ke, for­tel­ler An­ne Le­ne Hom­pland.

Sam­men med seks and­re da­mer har hun brukt hele for­mid­da­gen på å gjø­re seg klar til sjekte­ra­cet i Ny-helle­sund.

– Det­te er tred­je gan­gen vi er med, så nå er det tra­di­sjon. Vi mø­tes til fro­kost klok­ka 10, også la­ger vi kran­ser, for­tel­ler Han­ne Karl­sen. Hun er skip­per på sjek­ta som har fått det pas­sen­de nav­net «Lyk­ke».

For da­me­ne er det­te som­mer­ens høyde­punkt.

– Det­te kom­mer jeg all­tid hjem til, for­tel­ler Hom­pland og fort­set­ter:

– Hvis du lu­rer på hva du kan gjø­re for å bli lyk­ke­lig, bli med på sjekte­ra­cet!

FØRSTEMANN I MÅL

55 sjek­ter del­tok på sjekte­ra­cet, og de som kom først over mål­lin­ja var gjen­gen om­bord i «MS Kon­rad».

– I fjor kom vi på tredje­plass, så i år har vi gjort for­bed­rin­ger for å vin­ne, for­tel­ler Even Ber­ge.

Og mo­to­ren på 270 heste­kref­ter gjor­de sitt til at sjek­ta raskt tok le­del­sen.

– Vi had­de en vel­dig fin tur, det er kjempe­gøy.

Pri­sen for flot­tes­te sjek­te gikk i år til «Rei­dun Ma­rie», som er en Kra­ge­røsnek­ke bygd i ma­h­og­ni. Skip­per An­bjørn Øg­lend og hans mann­skap er strå­len­de for­nøyd med da­gen.

– Det er førs­te året vi er med. Vi er egent­lig fra Eger­sund, men har hyt­te her, så da vi kjøp­te oss sjek­te før se­son­gen måt­te vi bare bli med, for­tel­ler de.

– LUKT AV LAKK

Opp­rin­ne­lig er sjekte­ra­cet en gam­mel tra­di­sjon fra 1940- og 50-tal­let, som ble tatt opp igjen i 2012. Si­den har det vært ar­ran­gert hvert år. Start og mål er ved Verf­tet i Ny-helle­sund, og løy­pa går blant an­net gjen­nom det tran­ge Olav­sun­det. Del­ta­ker­ne kan vin­ne uli­ke pri­ser, og årets jury be­sto blant an­net av Ing­rid Ju­ell Moe. Hun trek­ker fram kon­tras­ten til plast­bå­te­ne som noe av det spe­si­el­le med sjek­ter.

– Det er kjær­lig­het til det sak­te liv og til hånd­verk. Det er lukt av lakk, og det er hundre­vis, ja tu­sen­vis av ar­beids­ti­mer som lig­ger bak. Jeg sy­nes jo nes­ten den som kjø­rer sak­test bør vin­ne, for­tel­ler hun.

VI­SER FRAM SJEKTENE

Man­ge har gjort seg flid med sjektene, og pyn­tet både båt og mann­skap. En gutte­gjeng fra Søgne del­tar for fjer­de gang, og byt­ter all­tid tema. I år gikk de for jule­tema.

– Vi har nytt tema og ny båt hvert år. Vi kjø­per ny båt noen da­ger før. I fjor kom vi ik­ke helt i mål, men den­ne har vi tro på, sier Ni­ko­lai Nil­sen om sjek­ta «MS Ler­ka».

At sjekte­ra­cet sam­ler båt­fol­ket i Søgne, er det li­ten tvil om.

– Det er gøy å vise fram sjek­ta. Jeg over­tok den for noen år si­den, og det er min beste­far som har la­get den. Den var fer­dig i 1967, og mo­to­ren var en bryl­lups­gave fra beste­mor, for­tel­ler Fred­rik Rep­stad om «Jof­fe».

Sam­men med mann­ska­pet Ben­ja­min Tøn­nes­sen, Chris­tof­fer Gun­vald­sen An­der­sen og Jo- akim An­der­sen gikk han ik­ke for sei­er i år.

– Vi er de­bu­tan­ter, så vi skal gjø­re oss litt kjent før vi sat­ser på å vin­ne nes­te år!

FOTO: MARGRETHE SAGA

Det var tett blant sjektene i Ny-helle­sund lør­dag.

FOTO: MARGRETHE SAGA

Fle­re had­de pyn­tet både seg og sjek­ta.

FOTO: MARGRETHE SAGA

Årets ras­kes­te sjek­te var «MS Kon­rad». Fra venst­re: Even Ber­ge, Jostein Ber­ge, Hel­ge Foss­dal, Odd-håkon Bye, Ar­ne Tøn­nes­sen og Ri­kard Me­stad.

FOTO: MARGRETHE SAGA

For Eld­bjørg Dahl, Ka­ri Lin­de­vik, Han­ne Karl­sen, Wen­che Ri­seth, Lai­la Ly­der­sen, An­ne Le­ne Hom­pland og Gro Min Paul­sen er sjekte­ra­cet noe de bare må få med seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.