For­hand­ler­ne inn­tar Tor­vet

Man­dag inn­tok fle­re av torv­hand­ler­ne Ned­re Torv igjen. Her er kon­sep­te­ne du vil se på Tor­vet i lø­pet av det kom­men­de året.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: LENA RUSTAN FIDJESTAD

Man­dag inn­tok fle­re av torv­hand­ler­ne Ned­re Torv igjen. Hus­manns­kost, frukt og grønt, grill- og speke­mat er noe av det som står på me­ny­en.

– Det­te har vi vært kla­re for gans­ke len­ge, og en­de­lig er vi i gang. Vi sat­ser på å være her seks da­ger i uka, gjen­nom hele året. Når Tor­vet er fer­dig, vil vi hol­de til ved fon­te­nen. Her til­byr vi god hus­manns­kost fra «Kjell In­ges mat», som folk kan ta med seg, for­tel­ler dag­lig leder i Mad­box­en, Mag­ne Gul­brand­sen.

På spørs­mål om han ser res­tau­ran­te­ne som kon­kur­ren­ter, sva- rer han at de­res styr­ke lig­ger i at de til­byr «take­away»-mat, fram­for en res­tau­rant­opp­le­vel­se.

MAT OG GRØNNSAKER

Man­dag var fire vog­ner på plass på Tor­vet. I til­legg til Mad­box­en, kan man be­sø­ke en for­hand­ler som sel­ger drømme­fan­ge­re og bil­der, en frukt- og grønn­sak­for­hand­ler, samt en is­vogn som til­hø­rer Ho­tell Dron­nin­gen. De vil sel­ge sup­pe om vin­te­ren.

– Ikke alle vog­ne­ne er kla­re ennå. Per i dag kan det være to­talt åtte torv­hand­le­re på om­rå­det, mens det fort­satt byg­ges. Et par vog­ner til vil kom­me på plass i lø­pet av uka, for­tel­ler Li­san Gjen­dem i Kris­tian­sand kom­mu­ne, som er sted­for­tre­der mens To­re Løv­land er på fe­rie.

Iføl­ge hen­ne vil for­hand­ler­ne ho­ved­sa­ke­lig til­by mat og grønnsaker. Første­mann til møl­la-prin­sip­pet har vært gjel­den­de i for- hold til hvem som har fått plass og ikke.

– I til­legg til ak­tø­re­ne som er der nå, vil Kaf­fi­møl­la Bou­lan­ge­rie ha en vogn. Det vil også kom­me en piz­za­vogn, en som sel­ger bar­be­que-mat og ame­ri­kans­ke bur­ge­re, speke­mat­bi­len som har vært der tid­li­ge­re år og en vogn fra Cafe Dron­nin­gen, sier Gjen­dem.

– HÅPER På MER LIV

14. au­gust åp­ner hele Tor­vet, og da vil for­hand­ler­ne i Gyl­den­lø­ves gate også flyt­te ned. Der står nå Crê­pe­ri­et, en frukt- og grønn­sak­for­hand­ler, og en bloms­ter­for­hand­ler.

Tan­ken er at de fles­te vog­ne­ne skal stå der hele året, og være åpne hver dag.

– Vi håper det skal bli mer liv på Tor­vet fram­over. Det er po­si­tivt både for ak­tø­rer og ikke minst be­folk­nin­gen, me­ner Gjen­dem.

An­ne Le Drogu­en i Crê­pe­ri­et, vet ikke mer ut­over at hun skal flyt­te til Tor­vet i midt­en av au­gust.

– Vi får se hvor­dan det blir. Det kom­mer an på hvil­ken løs­ning kom­mu­nen har, og hvor de plas­se­rer oss. Jeg tri­ves her jeg står nå, og folk har blitt vant til å fin­ne meg her, sier hun.

– GOD RESPONS

I frukt- og grønn­s­a­k­vog­na på Tor­vet står Dia­na Sko­kic. Hun har hatt plass her al­le­re­de si­den fre­dag. Her sel­ger de lo­ka­le grønnsaker fra Grim­stad.

– Fre­dag var det bed­re her, med sol­skin­net. Re­spon­sen har vært god. Folk li­ker nors­ke va­rer, smi­ler Sko­kic.

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

Man­dag for­mid­dag var fire ak­tø­rer på plass på Ned­re Torv.

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

Bloms­ter­for­hand­le­ren, og frukt- og grønn­sak­for­hand­le­ren i Gyl­den­lø­ves gate, kom­mer på Tor­vet fra 14. au­gust.

FOTO: LENA RUSTAN FIDJESTAD

Mag­ne Guld­brand­sen, dag­lig leder i Mad­box­en, er for­nøyd med å en­de­lig kun­ne rul­le vog­na inn på Tor­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.