En mo­der­ne by er grønn

By­del Bjørn­da­len kan bli den by­de­len alle mo­der­ne by­ut­vik­le­re drøm­mer om: et tett be­bygd om­rå­de, nær byen og med grønn pro­fil.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

For det er ikke len­ger slik at vi uten vi­de­re klap­per frem sto­re ut­byg­gings­pro­sjek­ter av bo­li­ger hvor som helst. I en mo­der­ne ver­den, hvor kli­ma og mil­jø bør være langt fram­me i vår be­visst­het, er det fle­re mo­men­ter som skal in­klu­de­res i et godt bygge­pro­sjekt. Og – i mot­set­ning til noe an­nen ut­byg­ging som er un­der opp­sei­ling i kris­tian­sands­om­rå­det – så er By­del Bjørn­da­len et pro­sjekt for en bære­kraf­tig frem­tid. Her er det tenkt grønt, i bok­sta­ve­lig og bil­le­de­lig for­stand.

det er en øns­ket po­li­tikk at alle nors­ke tett­ste­der og by­sent­re skal for­tet­tes. At ny­etab­ler­te bo­li­ger leg­ges nær al­le­re­de ek­sis­te­ren­de in­fra­struk­tur, både med hen­syn til vann, strøm og kloakk, men også til ar­beids­mar­ked, sko­le, vei og sam­ferd­sel. Og da spe­si­elt selv­føl­ge­lig – vei­for­bin­del­ser med et godt ut­bygd kol­lek­tiv­til­bud.

Det er vik­tig at po­li­tis­ke myn­dig­he­ter leg­ger til ret­te for nett­opp sli­ke ut-byg­gin­ger. Og at en­tre­pre­nø­rer sti­mu­le­res til å ten­ke miljø­venn­lig.

i de nær­mes­te om­rå­de­ne rundt Kvad­ra­tu­ren kan over 50 pro­sent av rei­se­ne skje ved syk­kel el­ler gan­ge. Bor man litt mer pe­ri­fert syn­ker den­ne an­de­len straks til 20 pro­sent av ferd­se­len. Over Bjørn­dals­s­let­ta pas­se­rer det dess­uten 366 bus­ser to­talt i beg­ge ret­nin­ger, og etter hvert står også en syk­kel­eks­press­vei fer­dig ut­bygd. det leg­ges opp til de­lings­øko­no­mi i by­de­len. Både elsyk­kel- og bil­de­ling. Bjørn­da­len skal være et ut­stil­lings­vin­du for klima­venn­li­ge løs­nin­ger, og kob­les til fjern­varme­net­tet. Det blir mi­ni­mum pas­siv­hus­stan­dard, og det skal byg­ges så­kal­te pluss­hus, som av­gir ener­gi ved hjelp av sol­celle­pa­nel.

det er vik­tig at po­li­tis­ke myn­dig­he­ter leg­ger til ret­te for nett­opp sli­ke ut­byg­gin­ger. Og at en­tre­pre­nø­rer sti­mu­le­res til å ten­ke miljø­venn­lig. Slik som til­fel­let la­ter til å være i for­hold til «Fram­ti­dens by­del Bjørn­da­len». I 2014 ble pro­sjek­tet god­kjent som pi­lot­pro­sjekt av Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet. Det be­tyr at klima­gass­ut­slip­pe­ne fra det­te om­rå­det skal være halv­par­ten av til­sva­ren­de om­rå­der i Kris­tian­sand, en sta­tus som ut­lø­ser øko­no­misk støt­te fra Hus­ban­ken.

det­te er et ek­sem­pel på bruk av fi­nan­si­el­le og po­li­tis­ke verk­tøy som kan øke veks­ten av grøn­ne ut­byg­gin­ger. Det er god miljø­po­li­tikk og god by­ut­vik­ling.

By­del Bjørn­da­len et pro­sjekt for en bære­kraf­tig frem­tid for der er det tenkt grønt, i bok­sta­ve­lig og bil­le­de­lig for­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.