Po­li­ti­et aner ikke hvor man

Hva skjer med de re­kord­man­ge an­mel­del­se­ne som hand­ler om barn som ut­set­tes for vold og over­grep? Det vet ikke po­li­ti­et. Og de vil ikke bru­ke tid på å fin­ne det ut hel­ler.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE OS

I over ett år har Fædre­lands­ven­nen for­søkt å fin­ne ut hva som skjer med an­mel­del­se­ne som hand­ler om vold og sek­su­el­le over­grep mot barn. Hvor man­ge en­der de med hen­leg­gel­se? Hvor man­ge blir dømt?

«Det­te er en me­get om­fat­ten­de jobb som vi ikke har ka­pa­si­tet til å gjø­re», var sva­ret fra Ag­der po­liti­dis­trikt da vi ba dem om å hen­te ut dis­se tal­le­ne.

Fædre­lands­ven­nen kla­get av­sla­get inn for Po­liti­di­rek­to­ra­tet. Også her fikk vi nei.

– HAR IKKE PRIORITET

– Når Ag­der po­liti­dis­trikt ikke vil gi ut dis­se tal­le­ne, er det et ty­de­lig tegn på at vold og over­grep mot barn ikke har høy prioritet. Om det had­de hatt det, vil­le po­li­ti­et av egen in­ter­es­se gitt ut tal­le­ne. Sli­ke tall vil gi dem en over­sikt, som igjen kan få dem til å gjø­re en bed­re jobb. At de hol­der til­ba­ke tal­le­ne, er svært be­kla­ge­lig, sier Ada So­fie Auste­gard, leder av Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

An­tall an­mel­del­ser av sek­su­al­lov­brudd, spe­si­elt sek­su­el­le over­grep mot barn, har økt kraf­tig i Nor­ge det sis­te året. An­tal­let an­mel­del­ser har økt fra 239 til 733 på fem år.

I strid med lo­ven øker også vente­ti­den før bar­na kom­mer til av­hør. Sam­ti­dig fin­nes det in­gen na­sjo­nal sta­ti­stikk over

Ivar Stokke­reit i FNS barne­or­ga­ni­sa­sjon Unicef, er over­ras­ket over at po­li­ti­et ikke har ut­ar­bei­det egen sta­ti­stikk al­le­re­de.

hvor man­ge sa­ker som hen­leg­ges når det gjel­der vold og sek­su­el­le over­grep mot barn, el­ler hvor man­ge som blir dømt.

– Po­li­ti­et gir ut de­tal­jert sta­ti­stikk i sa­ker som om­hand­ler voks­ne, men de prio­ri­te­rer ikke å ut­ar­bei­de sta­ti­stikk i sa­ker som om­hand­ler barn. Det vi­ser at vi fort­satt har en lang vei å gå, sier Auste­gard.

JUS­TIS­MI­NIS­TE­REN TAR GREP

Jus­tis­mi­nis­ter Per Wil­ly Amund­sen har nå tatt af­fæ­re for å fram­skaf­fe de sam­me tal­le­ne som Fædre­lands­ven­nen et­ter­ly­ser.

– Jeg har er­fart den sam­me frust­ra­sjo­nen som dere gir ut­trykk for når vi har etter­spurt de sam­me tal­le­ne. Det­te er kunn­skap vi tren­ger. Der­for har jeg al­le­re­de gitt Sta­tis­tisk sen­tral­byrå i opp­drag å fin­ne ut av det­te, sier Amund­sen.

SSBS opp­drag er to­delt. De skal fors­ke på hele straffe­saks­kje­den når det gjel­der vold og over­grep mot barn, og vold i nære re­la­sjo­ner.

– Jeg vil ha kon­kret kunn­skap om for­hol­det mel­lom an­tall an­meld­te for­hold, hva som blir hen­lagt og hva som blir opp­klart, hva som kom­mer opp til doms og hva slags straf­fer de uli­ke for­hol­de­ne gir, sier jus­tis­mi­nis­te­ren.

Opp­dra­ge­ne til SSB er kre­ven­de me­to­disk. De uli­ke de­le­ne av straffe­saks­kje­den har data­sys­te­mer som ikke nød­ven­dig­vis snak­ker sam­men. Sa­ke­ne må ofte spo­res

Ann-kris­tin Ol­sens, leder av Barne­volds­ut­val­get, le­ver­te ny­lig rap­por­ten «Svikt og svik».

gjen­nom fle­re år.

– Jeg er sær­de­les opp­tatt av det­te fel­tet. Men det hol­der ikke med en­ga­sje­ment. Ar­bei­det mot vold og over­grep skal være kunn­skaps­ba­sert. Hvis ikke kan vi ikke gi po­li­ti­et og retts­ap­pa­ra­tet rik­ti­ge virke­mid­ler, sier Amund­sen.

Han nev­ner blant an­net Dark Roo­met­ter­forsk­nin­gen og for­sla­get om sys­te­ma­tisk lag­ring av ip-adres­ser som ett av virke­mid­le­ne.

– En si­vi­li­sa­sjon kan må­les på hvor­dan vi iva­re­tar de sva­kes­te av de sva­ke. Hvis vi ikke lyk­kes i å ef­fek­tivt be­kjem­pe vold og over­grep mot barn, da har vi ikke lyk­tes med mye, sier han.

PO­LI­TI­ET: – IKKE KA­PA­SI­TET

– For Ag­der po­liti­dis­trikts ved­kom­men­de kan jeg si at vi har god over­sikt over kri­mi­na­li­tets­bil­det på det­te om­rå­det. En «ut­vi­del­se» av sta­ti­stikk­grup­pe­ne vil ha li­ten be­tyd­ning for po­li­ti­et re­la­tert til fore­byg­ging, etter­fors­king og av­dek­king av straff­ba­re for­hold, sier Ter­je Skaar, fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Når det gjel­der kri­tik­ken fra Ann-kris­tin Ol­sen og Ada So­fie Auste­gard hen­vi­ser han til Po­liti­di­rek­to­ra­tet. Han inn­røm­mer at det hand­ler om ka­pa­si­tet.

– Det er me­to­disk vans­ke­lig å få ut tal­le­ne. Det har selv­sagt en side mot res­surs­si­tua­sjo­nen i po­li­ti­et på det­te saks­om­rå­det. Skul­le inn­syns­be­gjæ­rin­gen din tas til føl­ge vil­le det in­ne­bære at en etter­fors­ker på saks­fel­tet måt­te bru­ke fle­re da­ger på å gå gjen­nom sa­ke­ne ma­nu­elt, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX TEKST: TEKST: tar­jei.leer-salve­sen@fvn.no NTB SCANPIX

– For po­li­ti­ets egen del er det vik­tig å få fram fak­ta. Po­li­ti­et vil­le selv hatt nyt­te av at om­fan­get blir opp­lyst, sier Ann-kris­tin Ol­sen. – Det­te er kunn­skap vi tren­ger, sier jus­tis­mi­nis­ter Per Wil­ly Amund­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.