Kan være på­satt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Få da­ger etter at Moseid­moen sko­le ble for­søkt på­tent, brant det i et kom­mu­nalt bygg på Troll­dals­hei i Vennesla. Un­der­sø­kel­ser ty­der på at bran­nen kan være på­satt.

– Un­der­sø­kel­ser ty­der på at det kan være en på­satt brann. Om det er et uhell el­ler ikke, vet vi ikke, sier lens­mann i Vennesla John To­mas Hom­me.

Lør­dag brant det i et kom­mu­nalt bygg som de sis­te åre­ne har blitt brukt som la­ger på Troll­dals­hei i Vennesla. Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re har un­der­søkt ste­det. Selv om de ikke er helt fer­di­ge, ty­der un­der­sø­kel­ser på at bran­nen kan være på­satt.

Lens­mann Hom­me ber pub­li­kum om tips i sa­ken.

– Hvis noen har noen opp­lys­nin­ger i sa­ken, noe de har sett, øns­ker vi kon­takt, sier Hom­me.

Utryk­nings­le­der Dag Sø­ren­sen fra Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning, sta­sjon Vennesla, sa lør­dag at det ikke var noe elek­trisk an­legg i byg­get.

– Bran­nen star­tet på høy­re side av byg­get, og spred­te seg gjen­nom det, sa Sø­ren­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Lens­mann Hom­me har også fått vite at det ikke var elek­trisk an­legg i byg­get. La­ge­ret lig­ger i en­den av en skogs­vei, og det er in­gen an­nen be­byg­gel­se rundt. Det blir brukt som lag­ring for blant an­net en stikk­ma­skin.

Tors­dag ble Moseid­moen sko­le i Vennesla for­søkt på­tent. Un­der­sø­kel­ser der vis­te at det var helt brenn­bar væs­ke på veg­gen hvor bran­nen opp­sto. Po­li­ti­et står fort­satt uten mis­tenk­te i den sa­ken.

Lens­mann Hom­me kan ikke slå fast om det er sam­men­heng mel­lom hen­del­se­ne.

– Vi må jo se på alle mu­li­ge teori­er, men har ikke kon­kret mis­tan­ke til noen. Det enes­te som er likt, er at det er brann på beg­ge ste­der. Vi er fort­satt åpne for alle mu­lig­he­ter, sier han.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Brann­ve­se­net had­de tre tank­bi­ler på ste­det for å sluk­ke bran­nen på Troll­dals­hei lør­dag. Un­der­sø­kel­ser ty­der på at bran­nen kan ha vært på­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.