Pri­se­ne fort­set­ter å sti­ge

Er du en av dem som ven­ter på bil­li­ge jord­bær? – Da må du nok ven­te helt til nes­te år, sier jord­bær­bon­de Arild Ernst Ber­ge i Søgne­jord­bær.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

– Fin­ner du noen jord­bær?

Ber­ge ser mot kol­le­ga­en sin, Bjørn Stea. De be­fin­ner seg på Tang­valls­let­ta, og der er det langt mel­lom hvert mod­ne, røde jord­bær.

Og man­ge­len på bær fø­rer til økte jord­bær­pri­ser.

Nye jord­bæ­rar­ter og kal­de som­mer­net­ter har vært med på å sen­ke mod­nings­ti­den til årets jord­bærav­ling, og langt fra alle bæ­re­ne har tålt som­mer­ens svært så kal­de net­ter.

– Tak­ket være det fine væ­ret som har vært på dag­tid, sma­ker de jord­bæ­re­ne vi har eks­tra godt i år, sier Ber­ge og leg­ger til:

– Men ja, det er få av dem.

FÆRRE BÆR

– Sist uke var jord­bær­pri­se­ne på sitt la­ves­te, sier Jan Kar­stein Hen­rik­sen i Norsk Land­bruks råd­giv­ning Ag­der.

Han for­kla­rer at det er vans­ke­lig å si ak­ku­rat hvor mye mind­re jord­bær som kom­mer til å bli pro­du­sert i som­mer, i for­hold til tid­li­ge­re år med om­lag 12 til 15 tu­sen tonn bær.

Ber­ge sit­ter i Grønt­pro­du­sen­te­nes sam­ar­beids­råd, og han tror at bøn­der lan­det over kun vil pro­du­se­re halv­par­ten av det nor­ma­le jord­bær­vo­lu­met, sam­men­lik- net med tid­li­ge­re.

Med and­re ord er etter­spør­se­len mye stør­re enn pro­duk­sjo­nen, og det på­vir­ker pri­sen.

HØYE JORD­BÆR­PRI­SER

– Den­ne uken steg jord­bær­pri­se­ne som bøn­de­ne får per kurv, med to kro­ner.

I bu­tik­ke­ne lig­ger pri­sen på cir­ka 35 kro­ner, men det va­rie­rer fra bu­tikk til bu­tikk.

– Pri­sen vil nok ikke bli la­ve­re enn 30 kro­ner, sier Hen­rik­sen.

Og noe kasse­salg med nors­ke jord­bær, til fem el­ler ti kro­ner kur­ven, er iføl­ge Ber­ge og Hen­rik­sen helt uak­tu­elt.

De er sik­re på at pri­se­ne ba­re går en vei, og det – opp­over:

VINN-VINN FOR BONDEN

– Skal jeg tip­pe? Jo da tror jeg nok at bæ­re­ne vil kos­te opp mot 49,90 kro­ner nå snart, an­slår Ber­ge.

En skul­le kan­skje tro at det­te var en lei si­tua­sjon for jord­bær­bon­den, men det er det ikke.

– Det­te er egent­lig et pluss pluss for oss. Vi får bed­re bær, stør­re etter­spør­sel, høy­ere ut­salgs­pris og mind­re ar­beid med bæ­re­ne, sier Ber­ge.

Han vet at nord­menn kjø­per jord­bær om som­mer­en, selv om pri­sen er høy­ere enn van­lig.

Og det kan jord­bærsel­ger Er­lend Ud­jus (16) be­kref­te:

– Det er kjempe­man­ge som kom­mer og kjø­per jord­bær. De kom­mer igjen år etter år, sier Ud­jus og for­kla­rer at man­ge har sine helt egne jord­bær­tra­di­sjo­ner.

JORD­BÆR UANSETT HVA

På ut­salgs­ste­de­ne til Søgne­jord­bær kos­ter det 35–40 kro­ner per kurv, og det sent i jord­bær­se­son­gen. Den høye pri­sen ser ikke ut til å set­te en stop­per for sal­get.

– Jord­bær må man ha, uansett hva, sier kun­de Alex­an­der Ton- stad.

Etter tips fra kom­pi­sen måt­te han inn­om den lil­le jord­bær­bua i Søgne.

– Det er et ver­dig stopp på mo­tor­syk­kel­tu­ren det­te her ja, sier han og kas­ter et jord­bær inn i mun­nen.

– Det er god­kjent, smi­ler han og tar ett til.

– Det fin­nes in­gen som­mer uten jord­bær med suk­ker og flø­te, sier Ton­stad.

Og at som­mer ikke er det sam­me uten jord­bær, det tror Ber­ge at de fles­te nord­menn kan si seg enig i.

– Etter­spør­se­len etter nors­ke bær om som­mer­en er så stor, så jord­bæ­re­ne blir solgt til tross for høy pris, sier han.

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Her le­ter Bjørn Stea og Arild Ernst Ber­ge i Søgne­jord­bær etter jord­bær. Det­te jor­det had­de jord­bær tid­lig i se­son­gen. - Men det er ikke så man­ge bær på de and­re jor­de­ne hel­ler, sier Ber­ge.

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Alex­an­der Ton­stad har ald­ri smakt jord­bær fra Søgne før. Her kjø­per han bær av Mi­na Brå­ten (16). – Dis­se skal jeg ha til des­sert, for­tel­ler Ton­stad.

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Bjørn Stea og Arild Ernst Ber­ge i Søgne­jord­bær, sam­men med sel­ger Er­lend Ud­jus (16). Her for­ter de seg å set­te bær inn i fryse­kjø­len.

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

I år er det ikke like man­ge jord­bær å få tak i som el­lers.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.