Sav­ner én enes­te ting i Søgne

Da han som fire­åring ble kas­tet i van­net, be­stem­te Den­nis Aat­ei­gen seg for å lære å svøm­me. Til høs­ten tar 16-årin­gen fra Søgne fatt på sin fjer­de se­song på svømme­lands­la­get.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Jeg hus­ker at den ene arm­rin­gen min løs­net da on­ke­len min kas­tet meg for moro ut i van­net. Det gikk fint, men der og da be­stem­te jeg meg for å lære å svøm­me før vi nes­te som­mer skul­le til­ba­ke til hyt­ta. Så da be­gyn­te jeg alt­så på svømme­kurs, og har si­den fort­satt med å svøm­me.

Un­der lang­bane NM i svøm­ming i Trond­heim tid­li­ge­re i som­mer im­po­ner­te 16-årin­gen med å ta gull i se­nior­klas­sen på 200 me­ter rygg. En øvel­se han i fjor tok Nm-sølv i. Han had­de også hå­pet å få an­led­ning til å svøm­me fa­vo­ritt­øvel­sen sin un­der Euro­pe­isk Ung­doms-ol i Un­garn i som­mer, men plas­sen gikk til en god svømme­venn av ham i Oslo.

– Selv­sagt had­de det vært gøy å få svøm­me i Un­garn, si­den jeg i NM slo han som ble tatt ut. Men ut­ta­ket er ba­sert på det som var blitt pres­tert over en leng­re pe­rio­de, så det er helt greit.

Det mes­te drei­er seg om svøm­ming for Den­nis Aat­ei­gen, som re­pre­sen­te­rer KSA/TEAM Sør. I vår har han trent 20,5 ti­mer i uka for­delt på åtte tre­nings­øk­ter i bas­seng og fire ba­sis­øk­ter på land. I lø­pet av en uke svøm­mer han nor­malt mel­lom 40.000 og 45.000 me­ter. Si­den han bor i Søgne som ikke har egen svømme­hall, må han tid­lig opp for å rek­ke tre­nin­gen i Aqua­ra­ma klok­ka seks om mor­ge­nen.

– Ja, svømme­hall er fak­tisk det enes­te jeg sav­ner i kom­mu­nen min. Ikke ba­re av hen­syn til oss som tre­ner ak­tivt, men til gle­de for alle og ikke minst svømme­opp­læ­ring i sko­len. Jeg er el­lers Søgne-pa­triot på min hals, og vil­le ikke bodd noe an­net sted. Der­som jeg kun­ne fått be­stem­me skul­le Søgne ha fort­satt som egen kom­mu­ne. Etter en kom­mune­sam­men­slå­ing kom­mer jeg uansett ikke til å kal­le meg kris­tian­san­der.

Ak­ku­rat man­ge­len på svømme­hall gjør at 16-årin­gen til­brin­ger mye tid på buss, men han har også for­eld­re som hen­ter og brin­ger.

– Vi er hel­dig­vis noen styk­ker fra Søgne som tre­ner i Kris­tian­sand, slik at for­eld­re­ne våre har kun­ne byt­te på å kjø­re oss. All ti­den jeg sit­ter på buss bur­de jeg kan­skje be­nyt­tet til lek­ser, men det blir helst til at jeg hø­rer på mu­sikk, fik­ler med mo­bi­len el­ler snak­ker med ven­ner.

Etter tre år ved Tang­vall ung­doms­sko­le, be­gyn­ner 16-årin­gen i au­gust på Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le (KKG), på real­fag med topp­idrett. For­uten idrett er ma­te­ma­tikk fa­vo­ritt­fa­get, mens 16-årin­gen er minst be­geist­ret for språk. Å flyt­te på hy­bel når han både skal gå på sko­le og tre­ne mor­gen og kveld i Kris­tian­sand har ald­ri vært noe al­ter­na­tiv.

– Nei, jeg er helt nødt til å kom­me hjem til mam­ma og pap­pa. De stel­ler så godt med meg og la­ger god mat.

En del ak­ti­ve svøm­me­re har ar­vet in­ter­es­sen for spor­ten fra for­eld­re­ne, men Den­nis ler litt når han får spørs­mål om de var ak­ti­ve svøm­me­re.

– Men støt­te fra for­eld­re­ne mine har det ikke mang­let på. Det kos­ter jo også en del å dra på så man­ge stev­ner og tre­nings­sam­lin­ger som det jeg gjør. I år var jeg hel­dig å få til sam­men 25.000 kro­ner i sti­pend fra hen­holds­vis Cul­ti­va og LOS.

For­uten at han lar være å drik­ke brus og spi­se snop un­der opp­kjø­ring til stev­ner, spi­ser den unge topp­idretts­ut­øve­ren stort sett det han har lyst på.

– Der­som jeg ikke had­de be­gynt å svøm­me, had­de jeg nok fort­satt med fot­ball slik de fles­te ka­me­ra­te­ne mine gjor­de. Vi er en gjeng som ar­ran­ge­rer lo­ka­le fot­ball­tur­ne­rin­ger, og el­lers els­ker jeg frem­de­les å se in­ter­na­sjo­nal fot­ball. Jeg har også vært på An­field i Li­ver­pool og sett fa­vo­ritt­la­get mitt spil­le.

– Når det gjel­der den vi­de­re idretts­kar­rie­ren, så tar jeg et år av gan­gen. Jeg kom­mer til å sat­se så len­ge det er gøy. Det fan­tas­tisk gode mil­jø­et i både klub­ben og lands­la­get gir eks­tra ener­gi. Mitt nes­te sto­re mål er å gjø­re det godt i NM junior/um i Kris­tian­sand i no­vem­ber.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Hver uke svøm­mer 16 år gam­le Den­nis Aat­ei­gen mel­lom 40.000 og 45.000 me­ter i Aqua­ra­ma.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Svømme­ta­lent Den­nis Aat­ei­gen tre­ner nor­malt over 20 ti­mer i uka, men etter NM i Trond­heim har han et par uker tre­nings­fri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.