By­ens bes­te prøve­roms­his

Når an­sat­te i klesbutikker får spørs­mål om hva de har opp­levd i prøve­rom be­gyn­ner de ba­re å le.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

Bu­tikk­med­ar­bei­der på Jack & Jo­nes, Mat­hias Hus­mo (21), le­ve­rer den drøy­es­te his­to­ri­en. En gang var han tro­lig gans­ke nær ved ta et kjæ­reste­par «på fers­ken», midt i et prøve­rom. Han så fire bein un­der gar­din­kan­ten.

– Hal­lo, lik­som. Da krem­tet jeg skik­ke­lig høyt for å si det sånn, ler han.

Åp­net du prøve­roms­gar­di­ne­ne også?

– Nei, så jeg blir ald­ri helt sik­ker på hva som egent­lig skjed­de der in­ne. Men jeg har jo gjort meg mine tan­ker.

Hen­del­sen fant sted på en tid­li­ge­re ar­beids­plass.

PRØVE­ROM EL­LER TOALETT?

Bu­tikk­med­ar­bei­der på Car­lings, Fanny Lam­berg (25), er glad for at hun ikke var på jobb da ukens «snakk­is» fant sted.

– Det var en kol­le­ga som had­de skik­ke­lig uflaks, hun ryd­det et stin­ken­de prøve­rom, sier Lam­berg.

Å?

– Det lå en di­rek­te ille­luk­ten­de og blaut buk­se der in­ne.

Hun skjæ­rer en gri­ma­se til kol­le­ga­en.

– Vi har jo sett det mes­te av sli­ke «etter­la­ten­ska­per» der in­ne da, kom­men­te­rer Lars Mag­nus Hauke­dal.

Med­ar­bei­der­ne på Car­lings er ikke ale­ne om dis­se ube­ha­ge­li­ge opp­le­vel­se­ne.

– Vi har hatt til­fel­ler av det her også, sier an­satt på Vero Mo­da, Eline Bjer­ke (22).

SØPPELDUNK?

– Noen gan­ger håper jeg fak­tisk at folk er mer ryd­di­ge hjem­me enn i våre prøve­rom, sier vi­ka­ri­e­ren­de bu­tikk­sjef på Mon­ky, Ca­mil­la Guer­rero (25), og for­kla­rer at prøve­rom­me­ne ofte etter­la­tes slik at neste­mann tråk­ker på klær.

Og det er ikke ba­re bu­tik­kens klær som blir lig­gen­de igjen.

Fle­re klesbutikker nev­ner at brukt un­der­tøy og blei­er er van­li­ge funn.

An­sat­te på Car­lings, Gi­na Tri­cot og Bik Bok har man­ge like er­fa­rin­ger.

– Jeg tror noen ser på prøve­rom som en slags søppeldunk, sier bu­tikk­med­ar­bei­der på Bik Bok, Vil­de Alve­stad (23).

På hen­nes ar­beids­plass ser en­kel­te kun­der ut til å tro at brukt snus er vak­ker prøve­roms-kunst.

GJEMMESTED?

Det er in­gen hem­me­lig­het at noen menn kje­der seg på handle­tur, men Hauke­dal har sett en «løs­ning» på pro­ble­met i prak­sis.

– Det var en mann som bruk­te utro­lig lang tid i prøve­rom­met vårt. Det vir­ket som han ba­re satt der på en krakk.

Det hele end­te med at Hauke­dal for­sik­tig tit­tet inn i prøve­rom­met. Sy­net som møt­te ham var uven­tet.

– Han spil­te An­gry Bird! Men det er ikke ba­re mo­bil­spill som er år­sa­ken til at det kan bli lan­ge prøve­roms­køer.

Fle­re av bu­tikk­med­ar­bei­der­ne opp­ly­ser om at små­barns­mød­re ser på prøve­rom som per­fek­te amme-kro­ker.

FESTLOKALE?

På Car­lings, og fle­re and­re bu­tik­ker i byen kan de også for­tel­le om et fe­no­men de kal­ler «prøve­roms­fes­ter». Det er sær­lig kvin­ne­li­ge kun­der det er snakk om. Prøve­roms­fes­ter?

– Sel­fi­er, be­kref­ter Hauke­dal (24).

Ten­årings­jen­te­ne kan iføl­ge Hauke­dal stå sam­men og ta bil­der av seg selv i time­vis.

– De har det skik­ke­lig gøy der in­ne, og bil­de­ne av klær­ne våre går rett ut på Insta­gram, for­kla­rer han og leg­ger til:

– Hvor­for kjø­pe klær når man kan ta bil­der av dem i prøve­rom­met?

Få FRA HERREBUTIKKENE

– Gut­ter er mer ryd­di­ge i bu­tik­ker enn jen­ter, fast­slår bu­tikk­med­ar­bei­der­ne på Volt, Dress­mann og Jack & Jo­nes.

I gutte­bu­tik­ke­ne som Fædre­lands­ven­nen be­sø­ker fin­nes det nes­ten in­gen prøve­roms­his­to­ri­er. Fel­les opp­fat­ning

Susan­ne So­fie Ol­sen (21) og Ben­dik Big­set (26) på Dress­mann tror at gut­ter ge­ne­relt ro­ter mind­re enn jen­ter i klesbutikker.

– Vi har også en eld­re kunde­grup­pe. Det kan bi­dra til at vi ikke har noe tull å for­tel­le om, sier Susan­ne So­fie Ol­sen (21).

Kol­le­ga, Ben­dik Big­set (26) er enig.

De tror at jen­ter ge­ne­relt tar med seg mer klær inn i prøve­rom­me­ne.

– Men­ne­ne som hand­ler her le­ve­rer gjer­ne klær­ne til oss etter at de er prøvd, sier Big­set.

Jo­nas Nor­heim, an­satt på Volt, kon­klu­de­rer med føl­gen­de:

– Menn er enk­le kun­der å ha på be­søk i prøve­rom, det kan jeg skri­ve un­der på.

FOTO: ELISE VIGELAND ØYHOVDEN

Her har Eline Bjer­ke ak­ku­rat ryd­det og vas­ket Vero Mo­das prøve­rom. – Det var flaks, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.