Ned­gang i an­tall tvangs­ut­sen­del­ser fra Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

2.825 per­soner er blitt uttrans­por­tert med tvang fra Nor­ge i førs­te halv­år i år.

Det er en ned­gang på 29 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

Tal­le­ne fra Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU), vi­ser at det i sam­me pe­rio­de i fjor var uttrans­por­tert 3.962 per­soner med tvang fra Nor­ge.

I førs­te halv­år i år var 1.066 av de tvangs­ut­send­te kri­mi­nel­le og straf­fe­de per­soner. Det er en li­ten øk­ning sam­men­lig­net med førs­te halv­år i fjor, da 1.031 straf­fe­de ble sendt ut av lan­det med tvang. Ut­trans­port av kri­mi­nel­le ut­gjør 37 pro­sent av alle uttrans­por­te­rin­ge­ne, noe som er en øk­ning på 11 pro­sent­po­eng fra i fjor.

Av de straf­fe­de som er blitt uttrans­por­tert så langt i 2017 had­de 21 pro­sent stats­bor­ger­skap fra Ro­ma­nia, 14 pro­sent var pols­ke stats­bor­ge­re og 9 pro­sent var fra Li­tau­en.

To­talt 2.091 av de re­tur­ner­te er uttrans­por­tert etter bort- og ut­vis­nings­ved­tak, mens 495 er re­tur­nert etter av­slag på asyl- søk­na­der, og 239 er re­tur­nert som føl­ge av Dub­lin Iii-for­ord­nin­gen, alt­så at ved­kom­men­de er sendt til­ba­ke til det EUlan­det per­sonen først kom til.

Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) har an­sva­ret for as­sis­tert retur, tid­li­ge­re kalt fri­vil­lig retur. As­sis­tert retur er ikke in­klu­dert i sta­ti­stik­ken til PU.

FOTO: PEDERSEN, TER­JE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.