– Folk ten­ker ikke over at det fin­nes

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

I ut­lan­det er bru­ken av kon­takt­løse bank­kort stor. Her hjem­me er vi fort­satt i start­gro­pen halv­an­net år etter det førs­te kor­tet ble lan­sert.

Nes­ten alle bank­kort fra Spare­ban­ken Sør har i dag mu­lig­he­ten til kon­takt­løs-be­ta­ling. Du kan med det hol­de kor­tet over be­ta­lings­ter­mi­na­len, og du slip­per å tas­te inn pin-kode.

Selv om løs­nin­gen blir tatt mer og mer i bruk i ut­lan­det, har det ikke tatt av her til lands.

– Det hand­ler om at den kon­takt­løse be­ta­lin­gen inn­til ny­lig kun var til­gjen­ge­lig gjen­nom in­ter­na­sjo­na­le be­ta­lings­sys­te­mer, sier kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Spare­ban­ken Sør, Hans Ja­cob Brek­ke.

Blant de som nå støt­ter løs­nin­gen er Cu­bus, Dress­mann, Star­bucks, Bur­ger King og Vin­mono­po­let.

200 KRO­NER UTEN PIN

Be­ta­lings­sys­te­met, Ban­kaxept, fra Nor­ge ble i vår kla­re med støt­te for kon­takt­løse be­ta­lin­ger. Det vil set­te fart på ut­bre­del­sen også i Nor­ge, iføl­ge Brek­ke.

– De al­ler fles­te ban­ker har kon­takt­løse kort nå. Det er nok ba­re et spørs­mål om tid før det løs­ner skik­ke­lig. Når dag­lig­vare­kje­de­ne åp­ner opp for bru­ken av det­te så vil det nok skje et lite ras hvor det blir til­gjen­ge­lig for bruk nes­ten over­alt, for­kla­rer Brek­ke.

Der­som kor­tet ditt har fire stre­ker i hjør­net kan det bru­kes – i til­legg til van­lig måte – ved at du hol­der det over skjer­men på be­ta­lings­ter­mi­na­len i en bu­tikk som støt­ter det­te.

For be­løp opp til 200 kro­ner er det ikke nød­ven­dig å tryk­ke inn pin-ko­den din. Der­som sum­men over­sti­ger 200 vil du fort­satt kun­ne hol­de det over skjer­men, men pin-ko­den må også tas­tes inn.

– Til­bake­mel­din­ge­ne vi har fått er po­si­tiv både fra bu­tik­ker og kun­der. Sær­lig kun­de­ne sy­nes det er en kjapp og en­kel løs­ning.

BRUKER «CHIPPEN»

Dress­mann i Mar­kens gate er én av bu­tik­ke­ne som har tatt i bruk sys­te­met. Bu­tikk­sjef Sti­ne Krog­stad Trond­sen sier det of­test er unge per­soner, og bank­folk, som tar i bruk be­ta­lings­me­to­den.

– Folk ten­ker ikke over at det fin­nes tror jeg. De fles­te som kom­mer inn her bruker «chippen», sier Trond­sen, og inn­røm­mer at hun selv også gjør det.

Bu­tikk­sje­fen tror det er snakk om hva man er vant til. Selv går hun ikke ak­tivt inn og opp­ford­rer kun­de­ne til å bru­ke det.

– Man­ge eld­re får lagt kor­tet over uten den in­ten­sjo­nen om å bru­ke den tråd­løse funk­sjo­nen. De tror de skal put­te kor­tet der kvit­te­rin­gen kom­mer ut, og da slår den inn.

I ut­lan­det er det tatt i bruk i langt stør­re grad:

– Hvis du rei­ser rundt i Euro­pa så er det langt fle­re som har tatt det i bruk. Sær­lig i stor­by­ene. Det som er flott er jo at du slip­per å vise pin-ko­den, sier Brek­ke i Spare­ban­ken Sør.

Kor­tet kan også be­nyt­tes som bil­lett.

– I Lon­don for ek­sem­pel fun­ge­rer det kon­takt­løse kor­tet som et Oys­ter-kort, og kan bru­kes på Tba­nen, bus­sen og to­get, for­kla­rer Brek­ke.

Hvis kor­tet blir stjå­let vil 600 kro­ner være maks gren­sen for hva en per­son kan få brukt uten pin-kode. Det gjel­der både inn- og ut­land.

– Før i ti­den gikk vi med mye kon­tan­ter i lomme­boka uten be­kym­rin­ger. Her er det mes­te du kan bli fra­stjå­let 600 kro­ner der­som de ikke har pin-ko­den, sier Brek­ke. Han leg­ger til at de ikke har hørt om noen øk­ning i kort­svin­del med kon­takt­løse kort, ver­ken i Nor­ge el­ler i ut­lan­det.

FOTO: SPARE­BAN­KEN SØR

Der­som kor­tet har ett sym­bol med fire stre­ker i hjør­net, som det på bil­det, er mu­lig­he­ten der til å be­ta­le uten å tas­te pin-kode. Det gjel­der kun i noen få ut­valg­te bu­tik­ker opp til 200 kro­ner. Over 200 kro­ner fun­ge­re det fort­satt å bru­ke det kon­takt­løse kor­tet, men da må det tas­tes inn pin-kode.

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Bu­tikk­sjef for Dress­mann i Mar­kens, Sti­ne Krog­stad Trond­sen, og re­gion­di­rek­tør Christian Kn­ut­sen. Han kan for­tel­le at sys­te­met er noe alle Dress­mann-bu­tik­ker har tatt i bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.