AUFS spå­dom­mer

Faedrelandsvennen - - MENING -

Leder av AUF i Vest-ag­der, Den­nis Tor­kild­sen spåd­de et tra­gisk ut­fall av fra­værs­gren­sen.

Nå har vi kom­met til juli, og Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet har le­vert sine tall. Det be­tyr at vi kan leg­ge bort spå­doms­ku­la og fak­tisk dis­ku­te­re hva fra­værs­reg­le­ne har gjort for norsk vi­dere­gå­en­de sko­le. I sitt inn­legg i Dag­bla­det 5. sep­tem­ber 2016 kom Tor­kild­sen med man­ge på­stan­der om fra­værs­re­ge­len. På­stand 1: «De det vil gå verst ut­over er de som sli­ter mest.» Tal­le­ne fra Ut­dan­nings­dirke­to­ra­tet vi­ser in­gen ting som ty­der på at fra­værs­gren­sa ram­mer en be­stemt grup­pe ele­ver.

På­stand 2: «For­må­let med fra­værs­gren­sen er å få ned fra­væ­ret, men den vil sam­ti­dig øke ele­vers fra­fall.» Tal­le­ne fra Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet vi­ser at det på lands­gjen­nom­snitt er færre ele­ver som slut­tet i lø­pet av skole­året sam­men­lig­net med de to skole­åre­ne før. I til­legg er nors­ke ele­ver til sam­men 4,7 mil­lio­ner fle­re ti­mer på sko­len det­te skole­året enn det for­ri­ge.

På­stand 3: «Det kan ikke være slik at hvis du har gym førs­te økt på en man­dag at du mis­ter ka­rak­ter­grunn­la­get hvis du for­so­ver deg en gang, er på fe­rie en an­nen gang og har kjøre­time den tred­je gan­ga.» Ved ut­gan­gen av det­te skole­året er det færre som mis­ter vur­de­ring i en­kelt­fag enn før fra­værs­gren­sa ble inn­ført. Vi bruker mel­lom 100 000 og 200 000 kro­ner per elev i året som vel­ger å gå der. Vi ut­dan­ner noen av ver­dens bes­te læ­re­re og byg­ger flot­te skole­bygg som nors­ke ele­ver gra­tis og fri­vil­lig kan be­nyt­ter seg av. Da må det gå an å for­ven­te at ele­ve­ne mø­ter opp med mind­re de er syke. Det er in­gen god grunn å være borte fra un­der­vis­nin­gen for å dra til Sy­den, el­ler for å ta kjøre­ti­mer.

Tor­kild­sen av­slut­tet med: «Dog vil jeg på­stå at man alt etter tre uker kan se at den (fra­værs­gren­sen) ikke hø­rer hjem­me i sko­len.» Jeg skul­le øns­ke at AUF had­de klart å ven­te på tal­le­ne fra Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet og ikke ba­re kom­met med løse på­stan­der som pas­set sin po­li­tis­ke agen­da etter tre uker. For nå VET vi at fra­væ­ret går ned, og fle­re full­fø­rer! AMALIE GUNNUFSEN, Unge Høy­re/by­styre­re­pre­sen­tant i Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.