Gra­tis bus­ser i rute

Faedrelandsvennen - - MENING -

Buss­ru­te­ne er ikke dår­li­ge som i Stock­ton i Eng­land i 1922, som ikke kun­ne ta pas­sa­sje­rer med, hvis bus­se­ne skul­le over­hol­de kjøre­pla­nen.

●● I Sve­ri­ge har der vært man­ge for­søk med gra­tis buss. Det er på in­gen måte over­ras­ken­de, at gra­tis buss med­fø­rer en nær­mest for­dob­ling av an­tall pas­sa­sje­rer. Hvis vi ser på de 10 mest kjen­te til­fel­ler i Sve­ri­ge, hvor man har prøvd gra­tis buss, har der vært en øk­ning i pas­sa­sjer­tall fra 70 -100 pro­sent.

Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk har fun­net den kon­klu­sjon, at det er an­tal­let av buss­av­gan­ger, som er mest ve­sent­lig for å få fle­re pas­sa­sje­rer. Som man ro­per i sko­gen, får man svar. Det er sann­syn­lig­vis grun­nen til kon­klu­sjo­nen. Hvis man spør eld­re el­ler stu­de­ren­de, er det klart, at de er mer in­ter­es­sert i hyp­pi­ge­re av­gan­ger, for­di buss­tu­ren er bil­lig i for­vei­en for dis­se. Det er noe an­net å spør­re bi­lis­ter, hva som skal til for, at de skifter til buss.

I Gøte­borg har man hatt suk­sess med kun å kre­ve pen­ger for buss i rush­ti­den. Det­te får eld­re og stu­de­ren­de til å vel­ge and­re av­gan­ger, så per­soner som skal på ar­bei­de el­ler hjem, ikke fø­ler bus­se­ne er for ful­le.

For­de­len, ved at bus­sen er gra­tis i for­hold til å be­ta­le 10 kro­ner, er, at man spa­rer tid ved inn­stig­ning, så for­sin­kel­ser blir mind­re.

Dess­uten unn­går man ad­mi­ni­stra­sjon og auto­ma­ter. Der er ikke man­ge pen­ger tjent med en be­ta­ling på 10 kro­ner med mind­re, at pas­sa­sjer­tal­let blir like stort som ved gra­tis buss. I Sve­ri­ge har der ikke vært noen ned­gang i an­tall syk­len­de og gå­en­de med gra­tis buss.

Tek­no­logi­rå­det i Dan­mark me­ner, at gra­tis buss til by og lo­ka­l­om­rå­der i hele Dan­mark vil kos­te 5 mil­li­ar­der kro­ner. Man kan fore­stil­le seg, at det vil kos­te 10 mil­li­ar­der kro­ner i Nor­ge. Nor­ge har brukt 21 mil­li­ar­der på skatte­let­tel­se. Man kun­ne kan­skje nøyes med 10 mil­li­ar­der i skatte­let­te for å få gra­tis buss i by og lo­ka­l­om­rå­der.

Man kan bed­re bli enig om å få stør­re kom­mu­ner, når det er upro­ble­ma­tisk å rei­se med buss der­til, hvor den kom­mu­na­le ser­vice er. Man kan si, at gra­tis buss er bra for kom­mune­sam­men­slå­in­ger. Gra­tis buss er frem­ra­gen­de for mind­re tra­fikk, mind­re CO2 og NOX. Gra­tis buss er na­tur­lig­vis også bra for eld­re og stu­de­ren­de, som upro­ble­ma­tisk kan gjø­re fle­re ak­ti­vi­te­ter på for­skjel­li­ge ste­der i lo­ka­l­om­rå­det som kino, tea­ter og res­tau­ran­ter. Der er tale om et fel­les gode og mer fri­het, som vi alle kan ha gle­de av. JAN GRØNLUND, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.