Dy­lan-pro­du­sent til Punkt

To­ri Wrå­nes-ut­stil­ling, se­mi­na­rer og mas­ter­class med stjerne­pro­du­sen­ten Da­ni­el La­nois er noen av pro­gram­pos­te­ne til årets Punkt-fes­ti­val.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– Vi har hatt mu­si­ker og pro­du­sent Da­ni­el La­nois øverst på lis­ten vår vel­dig len­ge. I år klaf­fet en­de­lig lo­gis­tik­ken, for­tel­ler Erik Ho­noré, som sam­men med Jan Bang opp­ret­tet Punkt-fes­ti­va­len i 2005.

Fra 31. au­gust til 2. sep­tem­ber bra­ker årets fes­ti­val løs, og som all­tid er kon­ser­ter og live-re­mik­ser kjer­nen i pro­gram­met.

MAS­TER­CLASS

Årets ho­ved­base er i lik­het med fjor­året på Kick sce­ne, i til­legg til Kris­tian­sand kunst­hall og Vakt­bua. Men en av årets størs­te pro­gram­pos­ter skjer på Si­gurd Køhns hus på UIA.

Der skal den fransk-ka­na­dis­ke pro­du­sen­ten Da­ni­el La­nois, som har job­bet med blant and­re Bob Dy­lan, U2, Neil Young, Pe­ter Gab­ri­el og Si­né­ad O’connor, lære bort sine bes­te triks til mu­sikk­stu­den­ter og and­re in­ter­es­ser­te.

– Un­der mas­ter­clas­sen tar han med seg ban­det sitt og pra­ter om pro­duk­sjon og hvor­dan han job­ber i stu­dio. Det­te ser vi fram til. Han står jo bak vel­dig mye av mu­sik­ken vi har vokst opp med, som Bri­an Eno og U2. Med and­re ord står han bak sound­track­et til li­vet vårt, for­tel­ler Ho­noré.

I Kris­tian­sand kunst­hall er det blant and­re To­ri Wrå­nes som skal bi­dra til ut­stil­lin­gen «Hver­da­gen».

– Vi kjø­rer også au­dio­vi­su­el­le fes­ti­val­ut­stil­lin­ger med blant and­re To­ri Wrå­nes, som har blitt en stjer­ne på det fel­tet. Det er vel­dig gøy at hun for førs­te gang kun­ne bi­dra til fes­ti­va­len vår.

HALV MILLION I OVER­SKUDD

Ho­noré sier vi­de­re at han reg­ner fjor­årets fes­ti­val som en suk­sess, med 500 til­skue­re i snitt på de 30 kon­ser­te­ne. Det bi­dro til et over­skudd på 500.000 kro­ner, noe som kom­mer godt med til høs­tens run­de.

– Det­te over­skud­det ut­gjør en fjerde­del av årets bud­sjett på to mil­lio­ner, så vi går det­te året i møte med tryg­ge, øko­no­mis­ke ram­mer.

– Håper dere på sam­me re­sul­ta­ter i år?

– Vi håper å lig­ge på det­te ni­vå­et. Det er et fint, trygt og bære­kraf­tig nivå for vår ni­sje­fes­ti­val.

Her er hele pro­gram­met:

TORS­DAG 31. AU­GUST Kris­tian­sand Kunst­hall: «Hver­da­gen» – Ut­stil­ling med To­ri Wrå­nes, Kris­tin Even­sen, Sand­ra Mu­jin­ga og Hen­rik Olai Kaar­stein Ku­ra­to­rer: Linn Pedersen og Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo i sam­ar­beid med Ceci­lie Nis­sen (Kris­tian­sand Kunst­hall)

Vakt­bua: Ro­hey, Ole Andreas Und­hjem Ha­ge­lia, Ra­kel Nys­ta­bakk og Ing­rid We­sen­berg Eske­land

FRE­DAG 1. SEP­TEM­BER Si­gurd Køhns hus på UIA: Da­ni­el La­nois mas­ter­class

Kick Sce­ne: Punkt En­sem­ble I: Jan Bang og Erik Ho­noré med gjes­ter, The Necks og Bro­en. Alle kon­ser­ter blir etter­fulgt av li­vere­mik­ser.

Vakt­bua: Punkt Klubb, Frøke­dal & Fa­mi­li­en, og fle­re dj-er

LØR­DAG 2. SEP­TEM­BER Ho­tel Nor­ge: Punkt-se­mi­nar med Erik Ho­noré: «Recor­ding tur­bu­len­ce»

Kick Sce­ne: Ar­ve Hen­rik­sens «Towards Lan­gua­ge» med Eivind Aar­set, Jan Bang og Erik Ho­noré Punkt En­sem­ble II: Sti­an Bal­duc­ci, Jens Ko­la, Jo­han­n­es Vaage, Idar Elias­sen Pedersen

Da­ni­el La­nois med Ky­le Cra­ne og Jim Wil­son

Kon­ser­te­ne blir etter­fulgt av live-re­mik­ser med Au­dun Klei­ve, Eivind Aar­set, Jan Bang og Erik Ho­noré

Vakt­bua: Punkt klubb

FOTO: NTB SCANPIX

Bob Dy­lan (t.v.) har brukt pro­du­sen­ten Da­ni­el La­nois på fle­re pro­sjek­ter. Her fei­rer de Gram­my-pris for al­bu­met «Ti­me Out of Mind».

FOTO: KRISTIAN HOLE

Slik så det ut på Punkt-fes­ti­va­len på Kick sce­ne i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.