De­but­ro­man til å mis­te pus­ten av

Den­ne de­but­boka er tro­lig årets bes­te ro­man.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ANETTE OS

«Den for­bud­te el­ven»

Chi­go­zie Obio­ma Over­satt av Tone For­mo Font

«Vi var fiske­re.» Slik be­gyn­ner de­but­boka til Chi­go­zie Obio­ma. Ro­ma­nen hand­ler om fire unge brød­re fra Vest-ni­ge­ria, og har al­le­re­de vun­net man­ge pri­ser og blitt no­mi­nert til den pre­sti­sje­tun­ge bri­tis­ke Book­er-pri­sen. Den er også over­satt til 24 språk. Det sier kan­skje sitt.

Obio­ma be­skri­ver liv­e­ne til fire unge brød­re som bor i den lil­le byen Aku­re. Fa­ren job­ber i Ni­ge­rias na­sjo­nal­bank, og blir for­flyt­tet til en by et an­net sted i lan­det. Han må pend­le, og på den må­ten glip­per det auto­ri­tæ­re gre­pet han had­de om de fire gut­te­ne.

Brød­re­ne sni­ker seg ut for å fiske i en mørk og myte­om­spun­net elv Omi-ala, hvor for­eld­re­ne har for­budt dem å gå. En dag mø­ter de en «gal­ning», nem­lig Abulu. Man­nen spår at fem­ten­åri­ge Iken­na skal bli drept av en av sine brød­re. Det set­ter i gang en skjebne­svan­ger rek­ke av hen­del­ser, som hand­ler om hevn, hat og død.

Ved førs­te øye­kast er ro­ma­nen en tra­gisk fa­mi­lie­his­to­rie om å se inn i fram­ti­den – og å tro på skjeb­nen. Den gale man­nens pro­fe­ti­er gjør at venn­ska­pet og kjær­lig­he­ten mel­lom de fire brød­re­ne sak­te øde­leg­ges. Ut­fal­let blir fa­talt.

Bo­ka min­ner om en gresk tra­ge­die, hvor bro­ren Iken­na er «hel­ten» som går til grun­ne etter å ha hørt spå­dom­men om sin død, og etter å ha gått imot fa­rens vil­je.

For­fat­te­ren gjør et godt lit­te­rært grep når han blan­der mo­der­ne språk, med afri­kansk munt­lig for­tel­ler­tra­di­sjon. Han be­skri­ver også både mo­ren og fa­ren, som bruker lig­nel­ser og histo­ri­er for å få fram et po­eng. Når de skal snak­ke om for ek­sem­pel po­li­tikk, må de slå over til en­gelsk, for­di de­res tra­di­sjo­nel­le tale­måte mang­ler de rik­ti­ge ut­tryk­ke­ne.

Bo­ka be­skri­ver hvor sterkt over­tro­en stod i Ni­ge­ria på 90-tal­let, og hvil­ke øde­leg­gel­ser det kun­ne dra med seg. For­fat­te­ren flet­ter også inn po­li­tikk i bo­ka. Og han skri­ver så tett om barn­dom at en­hver kan kjen­ne seg igjen i de uni­ver­sel­le fø­lel­se­ne man har rundt søs­ken, for­eld­re, venn­skap og kon­flikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.