Mang­ler ner­ve om sla­ve­ri

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KATHLEEN RANI HA­GEN

RO­MAN

«Den un­der­jor­dis­ke jern­ba­nen»

Col­son White­head Over­set­ter: Knut Jo­han­sen Kag­ge

Tit­te­len «Den un­der­jor­dis­ke jern­ba­nen» hen­vi­ser til meta­fo­ren som ble brukt om flukt­ru­te­ne og nett­ver­ket sla­ve­ne bruk­te un­der sla­ve­ri­ets tid i USA.

I ro­ma­nen får ut­tryk­ket en ny vri, i og med at bo­kens ho­ved­per­son, Cora, flyk­ter fra plan­ta­sjen hun er født og opp­vokst i via en fak­tisk jern­bane.

Kon­duk­tø­re­ne hun mø­ter er ikke ba­re guid­er, men fak­tis­ke kon­duk­tø­rer, og sta­sjo­ne­ne hun stop­per ved er ikke ba­re ”sta­sjo­ner” i over­ført be­tyd­ning, men fak­tis­ke jern­bane­sta­sjo­ner langs jern­ba­nen.

Slik blan­der fik­sjon seg sam­men med his­to­ris­ke hen­del­ser, noe som er gans­ke finur­lig gjort og som ty­de­lig vi­ser hvor mye et en­kelt­in­di­vid er av­hen­gig av tu­sen­vis av men­nes­kers ar­beid og strev.

Li­ke­vel vil man gjer­ne bli kjent med en­kelt­in­di­vi­det i en ro­man som det­te, noe ro­ma­nen ikke helt får til. Cora, og fle­re av de and­re ka­rak­te­re­ne, frem­står som noe over­fla­dis­ke.

Jeg sav­ner ster­ke­re fø­lel­ser og en ty­de­li­ge­re ner­ve. Ro­ma­nen for­tel­ler meg ikke noe nytt om sla­ve­ri­et, dens be­skri­vel­ser av har­de kår og urett­fer­dig­het frem­står som noe tekst­bok-ak­tig.

Le­se­ren vet at sla­ve­ri er ille, men det er for­skjell på å vite det og å føle det – i en ro­man bur­de man «føle» det. Det er ikke førs­te gang en his­to­risk ro­man fei­ler på det­te.

Når det er sagt, har ro­ma­nen sine «pa­ge tur­ner»-kva­li­te­ter, bort­sett fra ste­der hvor språ­ket er krong­le­te og set­nings­opp­byg­nin­gen så for­vir­ren­de at man må bli igjen på si­den for å lese set­nin­gen på nytt. At språ­ket el­lers er kort og usen­ti­men­talt, gjør den­ne fam­lin­gen eks­tra for­ulem­pen­de. Det kan ikke ute­luk­kes at det kan ha noe med over­set­tel­sen å gjø­re.

Ro­ma­nen hav­ner der­med på et util­freds­stil­len­de sted midt i mel­lom å være lett­le­se­lig og å ikke være det, sam­ti­dig som in­di­vi­dets for­tel­ling i de sto­re, his­to­ris­ke lin­je­ne for­svin­ner og man kan spør­re seg hvor­for man ikke ba­re le­ser sak­pro­sa i ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.