Kjær­kom­ment over­sikts­verk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VIL­DE IMELAND

SAK­PRO­SA/HISTORIE «Nors­ke kvin­ners liv og kamp. Bind 1»

Bo­dil Chr. Erich­sen Res Pub­li­ca

Histo­ri­ker, fri­lans­skri­bent og all­menn­læ­rer Bo­dil Erich­sen har skre­vet et so­lid og spen­nen­de over­sikts­verk over nors­ke kvin­ners liv og kamp fra 1850 til 2000. I lø­pet av 300 si­der får vi inn­sikt i sen­tra­le hen­del­ser, be­ve­gel­ser og de­bat­ter som har end­ret sam­fun­nets syn på kvin­ner, og kvin­ners syn på seg selv.

«Nors­ke kvin­ners liv og kamp» hand­ler om kvin­nen som man­nens ei- en­dom, om tje­neste­pi­ker, hus­mor­sko­ler, rød­strøm­per, kam­pen for abort, og om ret­ten til å være les­bisk.

Erich­sen for­sø­ker å vise oss hvor­dan umyn­dig­gjø­rin­gen av kvin­ner har sett ut i Nor­ge opp igjen­nom år­hund­re­ne – og hvor­dan den har blitt ned­kjem­pet. Det hand­ler om mot­set­nin­ger mel­lom bor­ger­li­ge kvinne­saks­kvin­ner og ar­bei­der­kvin­ne­ne, om kam­pen for stemme­rett, og om opp­gjø­ret med sek­su­al­mo­ral.

Det er også mor­somt å lese om de mind­re kam­pe­ne, som retts­sa­ken om «gummi­ar­tik­ler», som hand­let om ret­ten til å re­kla­me­re for pre­ven­sjon, el­ler om Hen­ri­et­te Bie Lo­ren­zen, som var en av de fem kvin­ne­ne fra Sør­lan­det som ble sendt i kon­sen­tra­sjons­lei­ren i Ra­vens­brück un­der And­re ver­dens­krig.

Fle­re av de kor­te ka­pit­le­ne i bo­ka kun­ne gjort seg som leng­re ana­ly­ser. Det blir mye real­po­li­tikk og real­his- to­rie, mens ide­ene blir skjø­vet litt til si­den. Erich­sen er fak­tisk på sitt bes­te når hun be­hand­ler nett­opp spørs­mål knyt­tet til his­to­rie­skri­ving – som hvor­dan kvin­ner i stor grad har vært usyn­li­ge, en­ten som ek­te­fel­ler el­ler som søst­re – og ofte har stått bak vi­ten­ska­pe­li­ge frem­skritt uten å bli kre­di­tert.

Kris­ten­dom­mens syn på kvin­ner opp igjen­nom ti­de­ne og mot­kref­ter i sam­fun­net er noe jeg gjer­ne skul­le ha sett at hun viet mer plass til.

Har du lest hele «Nors­ke kvin­ners liv og kamp», har du fått vite alt man tren­ger å kun­ne om kvinne­kamp, kvinne­his­to­rie, fe­mi­nis­me og like­stil­ling.

Selv om du kan goog­le deg fram til mye av det som står i bo­ka, er bo­ka en etter­leng­tet opp­sum­me­ring av like­stil­lings­kam­pen som an­går ikke ba­re kvin­ner, men men­nes­ker av alle kjønn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.