Til­ba­ke i Fløy etter fle­re år i topp­fot­bal­len

Sven Fred­rik Stray var ikke len­ge uten klubb. Nå skal han sik­re opp­rykk for Fløy.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

På fre­dag ble det klart at Sven Fred­rik Stray skal spil­le for Fløy ut 2017-se­son­gen. For­svars­spil­le­ren, som har spilt for Aren­dal si­den 2015, sier til Fædre­lands­ven­nen at ned­trap­pin­gen skjer på grunn av fa­mi­liæ­re år­sa­ker.

– Jeg for­la­ter Aren­dal på grunn av fa­mi­lie­si­tua­sjo­nen. Vi bor i Kris­tian­sand og det har blitt mye pend­ling til Aren­dal. Vi har to små un­ger hjem­me, i til­legg til at kona job­ber tur­nus som po­li­ti, noe som hel­ler ikke er en «A4-jobb», for­tel­ler Stray, før han leg­ger til:

– Jeg har brukt mye tid på fot­bal­len, og det har blitt litt vans­ke­lig. Det har vært en hek­tisk pe­rio­de i det sis­te, der vi har fått kjen­ne på det. Så det gikk ba­re ikke opp på hjemme­bane.

– VANS­KE­LIG AVGJØRELSE

Selv om Stray er vel­dig for­nøyd med å få mer tid til fa­mi­li­en, had­de han blan­de­de fø­lel­ser med tan­ke på å gi seg i Aren­dal.

– Det var selv­føl­ge­lig et vans­ke­lig valg å ta, for­di jeg triv­des godt i Aren­dal. Jeg li­ker klub­ben og fol­ke­ne der, så det var ald­ri noen pro­ble­mer. Men val­get mitt om å for­la­te klub­ben var godt gjen­nom­tenkt, og jeg ga be­skjed om det i mai, sier midt­stop­pe­ren.

Stray had­de egent­lig in­gen kon­kre­te pla­ner om å sig­ne­re for et an­net lag etter han ga seg i Aren­dal, men Bård Ge­org Karl­sen (sports­lig leder i Fløy) over­tal­te først­nevn­te til å fort­set­te spil­ler- kar­rie­ren i Fløy.

– Jeg skal spil­le for Fløy ut høst­se­son­gen, så får vi se hva som skjer etter det. Jeg har spilt for Fløy tid­li­ge­re (2010–11), og det er en klubb jeg ble skik­ke­lig glad i, sier Stray.

Fløy leder for øye­blik­ket 3. di­vi­sjon, med 30 po­eng etter 12 kam­per. Hans førs­te tre­ning med blå­trøy­ene blir 27. juli.

– I Fløy er det kun opp­rykk til 2. di­vi­sjon som gjel­der. Noe an­net vil være en skuf­fel­se. Vi leder se­ri­en med tre po­eng, og vi har et godt lag. Jeg rek­ker ikke å være med på kam­pen mot Sta­al Jørpe­land på lør­dag, men skal ha førs­te tre­ning med la­get nes­te tors­dag, etter fe­rie, for­kla­rer Stray.

– HAN ER EN KVALITETSPILLER

Fl­øys tre­ner, Ni­ko­la Traj­ko­vic, er strå­len­de for­nøyd med å ha sik­ret seg Stray ut se­son­gen.

– Jeg har sett Sven Fred­rik i fle­re kam­per, og han er en spil­ler som jeg øns­ket å få til klub­ben. Han er en kvalitetspiller, og er god nok til å spil­le i 1. di­vi­sjon. Men jeg skjøn­ner hvor­for han vel­ger å for­la­te Aren­dal, på grunn av fa­mi­liæ­re år­sa­ker, sier han.

Traj­ko­vic me­ner Fløy vil nyte godt av Strays egen­ska­per utpå fot­ball­ba­nen.

– Jeg me­ner vi har en god spil­ler­stall, men vi mang­ler spil­le­re med er­fa­ring fra de bes­te ni­vå­ene i Nor­ge. Han blir vik­tig for oss, spe­si­elt med tan­ke på de unge spil­ler­ne våre, sier tre­ne­ren.

UTSKIFTNINGER I AREN­DAL

Aren­dal har al­le­re­de sik­ret seg en er­stat­ter for Stray, nem­lig tid­li­ge­re Start-spil­ler Av­ni Pe­pa, som slut­ter seg til sin nye klubb den­ne uken. I til­legg har aust­eg­de­ne sig­nert Pe­ter Kovacs og bra­si­li­ans­ke Dar­lan.

Mat­tias An­ders­son sier til Aren­dal Fot­lballs hjemme­side at klub­ben ikke er fer­dig med spil­ler­re­krut­te­rin­gen:

– Vi job­ber også med fle­re nye spil­le­re som vil kun­ne øke kon­kur­ran­sen om plas­se­ne. Vi er vel­dig nær å sig­ne­re en svært spen­nen­de kant­spil­ler fra ut­lan­det med er­fa­ring fra høyt nivå. Her er det ba­re de­tal­jer som gjen­står og vi håper det går i or­den i lø­pet av kort tid, sier tre­ner Mat­tias An­ders­son som leg­ger til at det også kan være ak­tu­elt å hen­te inn enda en for­sterk­ning - der­som den ret­te mu­lig­he­ten ma­te­ria­li­se­rer seg i lø­pet av de kom­men­de uke­ne.

I til­legg til Sven Fred­rik Stray har også Ad­nan Mo­hammad, Stei­nar Be­rås, Ole Ma­ri­us Hå­be­stad og Kee De­ku for­latt Aren­dal i lø­pet av som­mer­en.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OL­SEN

Sven Fred­rik Stray (nr. to fra høy­re) for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at han valg­te å gi seg i Aren­dal på grunn av fa­mi­lie­si­tua­sjo­nen.

FOTO: TO­RE AND­RE BAARDSEN

Det var en te­le­fon fra sports­lig leder i Fløy, Bård Ge­org Karl­sen (t.h), som over­tal­te Stray til å sig­ne­re for klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.