– Vm-søl­vet har gitt meg mye selv­til­lit

For to år si­den vant Stel­la Wein­berg (18) sølv i U18-VM. Etter en trøb­le­te fjor­års­se­song kas­ter hun den­ne uka for plass i Em-fi­na­len.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: RUNE STENSLAND

– Det var et ma­gisk øye­blikk, sier Wein­berg mens hun pak­ker kof­fer­ten hjem­me i Tor­ri­dals­vei­en.

For to år si­den le­det hun fi­na­len i sitt førs­te in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap etter to om­gan­ger. I det fem­te kas­tet ska­det hun seg og ble brakt til et bygg bak tri­bu­nen, der hun ba­re kun­ne høre hva som fore­gikk ute på sta­dion. Det ma­gis­ke øye­blik­ket inn­traff da en sam­let norsk tropp styr­tet inn for å gra­tu­le­re hen­ne med Vm-søl­vet.

– Da jeg var yng­re, var jeg vel­dig ner­vøs før kon­kur­ran­ser. Vm-søl­vet har gitt meg mye selv­til­lit. Jeg su­ger ut mo­ti­va­sjon fra det både til tre­ning og mes­ter­skap, på­pe­ker Wein­berg.

Den­ne uka er hun en av to sør­len­din­ger som kon­kur­re­rer i U20EM i fri­idrett. Kif-ut­øve­ren Wein­berg har 52,47 me­ter som pers med det 600 gram tun­ge se­nior­spy­det, og håper et kast rundt den leng­den kan gi hen­ne en plass blant de åtte som får kas­te de tre sis­te fi­nale­kas­te­ne.

TRENES AV FA­REN

– Om jeg kom­mer til fi­na­len, vil jeg være vel­dig for­nøyd. Jeg mis­tet tross alt sto­re de­ler av fjor­års­se­son­gen på grunn av ska­de, un­der­stre­ker hun.

Det var en rift i al­bu­en i fjor­årets førs­te kon­kur­ran­se som sat­te hen­ne ut av spill i fle­re må­ne­der. Iføl­ge far Michael Wein­berg var Stel­la så­pass langt nede at han fryk­tet hun vil­le gi seg med spyd­kas­tin­gen. Han gikk inn som ny tre­ner for dat­te­ren, og sier at det vik­tigs­te var å gi hen­ne idretts­gle­den til­ba­ke.

– Hel­dig­vis ord­net det seg. Nå tre­ner jeg Stel­las yng­re brød­re også, og er inn­stilt på å gjø­re det­te så len­ge de selv vil, sier far Wein­berg.

BRØD­RE I NORGESTOPPEN

Stel­las brød­re Fa­bi­an (16) og Myron (17) er også i landstop­pen for junio­rer, hen­holds­vis i dis­kos og i mange­kamp. Fa­bi­an har det tred­je lengs­te dis­kos­kas­tet i Euro­pa i år i U16-klas­sen, og skal del­ta i euro­pe­isk ung­doms-ol kom­men­de uke, som enes­te sør­len­ding sam­men med svøm­me­ren Ole Ma­ri­us Rist Jen­sen.

– Jeg gle­der meg, men er også ri­me­lig ner­vøs. Det be­tyr mye at Stel­la har gjort det så godt i fle­re mes­ter­skap, det mo­ti­ve­rer meg til å job­be like godt med psy­ken som hun har gjort, sier Fa­bi­an.

De tre søsk­ne­ne tre­ner mye sam­men og har mye av de sam­me egen­ska­pe­ne. Iføl­ge Stel­la er hun imid­ler­tid mye mer klos­se­te enn brød­re­ne.

– Jeg har en egen evne til å ram­le på try­net. To gan­ger har jeg gjort det med spy­det, og el­lers har det skjedd både i trapp og i sla­låm, sier hun med et smil som vi­ser en skin­nen­de tann­re­gu­le­ring. Den fikk hun etter at hun knek­te kje­ven i al­pin­bak­ken i fjor.

VIL TIL TOKYO-OL

Til høs­ten be­gyn­ner hun på sitt fjer­de og sis­te år på idretts­lin­ja ved Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le Gim­le. De­ret­ter er pla­nen å stu-

dere noe in­nen bio­lo­gi el­ler me- di­sin.

– Det bør være mu­lig ved si­den av fort­satt full sat­sing som spyd­kas­ter, sier Stel­la og leg­ger til at det sto­re må­let er Ol-del­ta­kel­se i Tokyo i 2020.

Kva­li­fi­se­rings­kra­vet vil være rundt 62 me­ter, og med en fort­satt pro­gre­sjon på drøyt tre me­ter i året, vil det lyk­kes.

– Jeg har re­ser­vert plass på venst­re skul­der til en ta­to­ve­ring av Ol-rin­ge­ne, sier Stel­la med over­be­vis­ning i røs­ten. Al­le­re­de har hun ta­to­vert inn tre spyd­kas­te­re på høy­re over­arm, som skal sup­ple­res med ja­pansk flagg om hun kom­mer til Tokyo-le­ke­ne.

FOTO: RUNE STENSLAND

Spyd­kas­te­ren Stel­la Wein­berg pak­ket man­dag kof­fer­ten hjem­me i Tor­ri­dals­vei­en før av­rei­se i ret­ning U20-EM i Ita­lia. Kjæ­res­ten Mar­kus Nil­sen (17), som spil­ler hånd­ball i Rande­sund og KIF og har fle­re al­ders­be­stem­te lands­kam­per, hjel­per til. Stel­las yng­re brød­re Fa­bi­an (16) og Myron (17, til høy­re) nøy­er seg med å være til­skue­re.

FOTO: RUNE STENSLAND

I den­ne cam­ping­vog­nen har Wein­berg-søsk­ne­ne sam­men med lille­søs­ter La­na (12) og for­eld­re­ne Michael og Ka­thrin Wein­berg reist til en rek­ke fri­idretts­stev­ner, in­klu­dert tys­ke Hal­le fle­re gan­ger.

FOTO: PRIVAT

Stel­las per­son­li­ge re­kord med se­nior­spy­det er 52,47 me­ter. Tri­ne Sol­berg Hat­te­stads nor­ges­re­kord er 69,48 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.