Lan­se­rer di­gi­tal sol­be­skyt ttel­se in­ter­na­sjo­nalt

Med en dings stor som en mynt, kan du få over­sikt over hvor mye sol du tå­ler. Kris­tian­sand­ba­ser­te Sun­sen­se sat­ser på in­ter­na­sjo­nal lan­se­ring.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

– Vi øns­ker at det­te skal være din per­son­li­ge di­gi­ta­le sol­be­skyt­tel­ses­as­sis­tent, sier Vidar Mortensen, dag­lig le­der i Sun­sen­se.

Med en en­het på stør­rel­se med en mynt, og med en app som gir deg til­bake­mel­din­ger, skal Sun­sen­se be­skyt­te folk mot uv­strå­ling. Pro­duk­te­ne må­ler uv­strå­lin­gen og gir deg til­bake­mel­din­ger på hvor mye sol du er eks­po­nert for og hvor mye du tå­ler.

Det hele er ut­vik­let av si­vil­in­ge­ni­ør Åsulv Tøn­nesland som er bo­satt i Horn­nes i Se­tes­dal. Med base i Kris­tian­sand hå­per fir­ma­et å nå ut til in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­der. Med på la­get har de gol­fes­set Suzann Pet­ter­sen, hen­nes mann Christian Ring­vold og kris­tian­san­de­ren Da­vid Re­me som in­ves­to­rer.

– Jeg bru­ker Sun­sen­se som en god in­di­ka­tor når jeg spil­ler i sola. Vi er vel­dig for­nøyd med å in­ves­te­re i et pro­dukt som vi bru­ker i hver­da­gen, skri­ver «Tut­ta», på tekst­mel­ding fra fe­rie i Spa­nia.

NASJONAL DISTRIBUSJON

I mai lan­ser­te sel­ska­pet en ny en­het med til­hø­ren­de app. Sam­men med lan­se­rin­gen fikk de også en nasjonal dis­tri­bu­sjons­av­ta­le med Apo­tek 1.

– De er en vik­tig sam­ar­beids­part­ner for oss, og vi har job­bet med dem om en kam­pan­je den­ne som­mer­en, sier Mortensen.

Strå­lin­gen vil va­riere ut fra ti­der på da­gen og om­gi­vel­se­ne du er i.

– Alle har in­di­vi­du­ell to­le­ran­se for sol. Du får be­skjed om hvor len­ge du kan være i sola ut fra uv­strå­lin­gen der du er. Der­som du smø­rer deg med sol­krem, kan du re­gist­re­re det i ap­pen med fak­tor, og så vil den gi en ny tids­ram­me for hvor len­ge du kan være i sola, sier Mortensen.

KONTROLL

– Vi øns­ker at man skal gå fra pas­siv be­skyt­tel­se hvor man hå­per at det man har smurt seg med hol­der, og ta ak­tiv kontroll ved hjelp av lø­pen­de over­våk­ning av hvor mye sol du har fått, sier Mortensen.

Tren­den med wea­rab­le de­vices, el­ler kropps­nær tek­no­lo­gi, brer om seg. Nett­opp det­te med å få kontroll på kropp og om­gi­vel- sene er vik­tig. iføl­ge di­rek­tør To­re Tenn­øe i Tek­no­logi­rå­det.

– Det bru­kes for å ta til­ba­ke kon­trol­len, og i noen til­fel­ler å bli mer selv­sten­dig. Spe­si­elt folk med kro­nis­ke li­del­ser som ast­ma el­ler an­nen sen­si­ti­vi­tet, kan bru­ke sli­ke en­he­ter for å måle om­gi­vel­se­ne og hvor­dan krop­pen rea­ge­rer, sier Tenn­øe.

An­nen kropps­nær tek­no­lo­gi in­klu­de­rer puls­må­le­re og en­he­ter som må­ler hjer­te­ryt­me.

– Tek­no­lo­gi­en blir kraf­ti­ge­re og tar mind­re plass. Man har sen­so­rer som re­gist­re­rer, og smart­te­le­fo­nen som kob­ler det sam­men med an­nen in­for­ma­sjon, sier Tenn­øe.

IN­TER­NA­SJO­NAL SATSING

Vidar Mortensen for­tel­ler at pro­duk­tet har vek­ket in­ter­es­se i Nord-ame­ri­ka, at de job­ber med en stør­re kje­de i Tysk­land, samt i Aust­ra­lia og New Zea­land der det er sterk strå­ling.

– Vi gjør klar em­bal­la­sjen for å få ut noen prøve­ek­semp­la­rer til kje­den i Tysk­land. I Aust­ra­lia job­ber vi for å få til et sam­ar­beid der pro­duk­tet skal bru­kes av folk som job­ber mye ute, sier Mortensen.

Nå sat­ser de på en ny run­de med å hen­te inn in­ter­na­sjo­na­le in­ves­to­rer i au­gust.

– Det nor­dis­ke mar­ke­det er for lite for oss. Re­spon­sen in­ter­na­sjo­nalt har vært vel­dig po­si­tiv på at pro­duk­tet kom­mer fra en li­ten dal i Nor­ge, sier Mortensen.

Mortensen tror sam­ar­bei­det med Tut­ta Pet­ter­sen vil øke opp­merk­som­he­ten rundt pro­duk­tet. Det nors­ke syk­kel­lands­la­get bruk­te også pro­duk­tet da de var i Qa­tar høs­ten 2016.

FOR TURER

På By­stran­da slap­per fa­mi­li­en Eike­land av i sol­skin­net. De kjen­ner ikke til Sun­sen­se-pro­duk­tet, men ser nytte­ver­di­en, spe­si­elt på rei­ser.

– Jeg ten­ker det kan være lurt å bru­ke spe­si­elt i ut­lan­det når du ikke kjen­ner for­hol­de­ne så godt, sier Re­na­te Eike­land.

Ro­bert Eike­land sy­nes det er en spen­nen­de løs­ning.

– Jeg ten­ker det kan være spe­si­elt nyt­tig for å pas­se på bar­na og and­re som er spe­si­elt øm­fint­li­ge for sol, sier han.

Du får be­skjed om hvor len­ge du kan være i sola ut fra uv-strå­lin­gen der du er. VIDAR MORTENSEN, dag­lig le­der i Sun­sen­se

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Dag­lig le­der Vidar Mortensen i Sun­sen­se me­ner han har et pro­dukt som kan be­skyt­te norsk og in­ter­na­sjo­nal hud mot å bli sol­brent. På ar­men bæ­rer han en ut­ga­ve, og på buk­sa hen­ger den and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.