Ap og Sp får fram det ver­ste i hver­and­re. for å få ut­jev­nings­man­da­ter.

Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de har drop­pet fe­rien og far­ter lan­det rundt i el-bil med et de­spe­rat håp om å krys­se sperre­gren­sen 11. sep­tem­ber.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Den­ne valg­kam­pen står mel­lom de som vil re­for­me­re og de som vil til­bake­føre alt til slik det var, sier Skei Gran­de, og lev­ner ingen tvil om at hun ikke har tenkt å skif­te po­li­tisk fil for å san­ke sårt til­treng­te vel­ge­re.

For mens Krf-le­der Knut Arild Harei­de sta­dig blir kne­pet i å god­blun­ke til Jo­nas Gahr Stø­re (Ap), har Ven­st­re-le­de­ren beg­ge øyne­ne ret­tet mot Er­na Sol­berg (H).

– Jeg blir skremt av at noen går til valg på å re­ver­se­re alt vi har fått til, sier hun og ram­ser opp de rødgrøn­nes an­grep på alt fra kom­mune­re­form til gave­for­sterk­nings­ord­ning for kul­tur­li­vet.

29 AV 31 INNFRIDD

Men Tri­ne Skei Gran­des par­ti vip­per rundt 3,5 pro­sent på me­nings­må­lin­ge­ne, og må klat­re over fire for å red­de sitt po­li­tis­ke liv.

Nå tar hun ube­skje­dent æren for en rek­ke po­li­tis­ke ny­vin­nin­ger, og slår i bor­det med en lis­te som vi­ser at 29 av 31 løf­ter hun avla før val­get i 2013 er helt el­ler del­vis gjen­nom­ført.

Læ­rer­løf­tet, let­tel­ser for grün­de­re, stor­sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og vern av Lo­fo­ten, Sen­ja og Ves­ter­ålen er blant til­ta­ke­ne hun kvit­te­rer ut.

– Høy­re og Ven­st­re får fram kva­li­te­te­ne i hver­and­re, sier hun om sam­ar­bei­det med det størs­te re­gje­rings­par­ti­et

– Med Ap og Sp er det om­vendt. De får fram det ver­ste i hver­and­re, me­ner Tri­ne Skei Gran­de, og vi­ser blant an­net til at Sp nå vil ha stren­ge­re flykt­ning­po­li­tikk enn Frp, og at Ap gjer­ne gy­ver løs på ol­jen i Lo­fo­ten.

Men vir­ke­lig­he­ten er li­ke­vel slik at det er Ap og Sp som går fram, mens Ven­st­re har sun­ket som en stein på me­nings­må­lin­ge­ne. Par­ti­et lig­ger jevnt un­der de ma­gis­ke fire pro­sent som kre­ves

FOR MYE KRANGLING

Skei Gran­de har den­ne for­kla­rin­gen på elen­dig­he­ten:

– Det ble for mye fo­kus på krangling og ikke alt vi har fått til.

Ikke minst ble høs­tens bud­sjett­for­hand­lin­ger et lurve­le­ven der hele sam­ar­beids­av­ta­len hang i en tynn tråd og for­hol­det mel­lom Frp og Ven­st­re var på briste­punk­tet. Nå har pipen fått en an­nen lyd:

– Vi har vist at vi kla­rer å sam­ar­bei­de med Frp, selv om det er slit­somt i pe­rio­der. Men man vel­ger ikke po­li­tikk for at det skal være be­ha­ge­lig. Man vel­ger det for å få gjen­nom­slag for sa­ke­ne sine, sier Skei Gran­de.

Å få hen­ne til å sva­re på om de på nytt vil støt­te re­gje­ring der Frp er med, er ikke mu­lig:

– Vi går til valg på en blå­grønn re­gje­ring, sier hun og nek­ter å røpe en plan B:

– Vi har én stra­te­gi, så tar vi det der­fra når valg­re­sul­ta­tet fore­lig­ger.

REKKEVIDDEANGST

På sin el-bil-ferd gjen­nom lan­det had­de venstre­le­de­ren tirs­dag en kort kaffe­pau­se i Kris­tian­sand. Og hun inn­røm­mer at hun både har angst for rekke­vid­de og sperre­gren­se:

– Jeg er nok om­trent like stres­set for beg­ge de­ler, men da gjel­der det å ha gode pla­ner. Vi har en god plan for la­ding av bi­len, og vi har en god valg­kamp­plan, for­sik­rer hun.

I valg­kamp­pla­nen inn­går sterk syn­lig­gjø­ring av par­ti­ets sjel med fo­kus på klas­sis­ke Ven­st­re-sa­ker som små­be­drif­ter, sko­le og mil­jø:

– Vi skal få fram alt vi har fått til for grün­de­re, sier parti­le­de­ren og fram­he­ver skatte­lette­ord­nin­gen Ka­pi­tal­funn som ble ved­tatt i mai som en ren venstre­sei­er.

VEL­GE­RE På GJERDET

– Nå må vi fort­set­te å ska­pe til­tak som vrir in­ves­te­rin­ge­ne bort fra dyre lei­lig­he­ter til ny næ­rings­virk­som­het, sier hun.

Også skole­po­li­tik­ken øns­ker hun å set­te Ven­st­re-stem­pel på:

– Et­ter- og vi­dere­ut­dan­ning er ikke bare Høy­re-po­li­tikk. Vi vil ut­vi­de det til ikke bare å gjel­de norsk og mat­te, men også sam­funns­fag og his­to­rie, fort­set­ter hun.

Men om hun i det hele tatt får en fin­ger med i det po­li­tis­ke spil­let – en­ten i po­si­sjon el­ler op­po­si­sjon – er fort­satt uvisst

– Ven­st­re har hatt dår­li­ge må­lin­ger før stor­tings­valg tid­li­ge­re. Vi er la­get for mot­stand, og vet hva det be­tyr å kjem­pe. Vi har krav­sto­re vel­ge­re som gjer­ne hop­per opp på gjerdet om de ikke får det ak­ku­rat som de vil. Nå gjel­der det å få dem ned, sier Tri­ne Skei Gran­de, og for­set­ter sin lan­ge stemme­fiske­tur.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Vi har en god plan for la­ding av bi­len og vi har en god valg­kamp­plan, sier Tri­ne Skei Gran­de som i som­mer strir med angst både for rekke­vid­de og sperre­gren­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.