På den bes­te da­gen har jeg tjent 30.000.

I opp­dretts­næ­rin­gen er den etter­trak­tet for sin ap­pe­titt på lakse­lus. For Tom Sev­land sør­ger leppe­fis­ken for fle­re hund­re tu­sen kro­ner inn på kon­to i lø­pet av en kort som­mer­se­song.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– På den bes­te da­gen har jeg tjent 30.000 kro­ner. Men det va­rie­rer vel­dig fra dag til dag, for­tel­ler den er­far­ne fiske­ren Tom Sev­land, som kom­mer fra Rande­sund, og bor rett ved Kongs­havn bryg­ge.

På en se­song, fra 17. juli til ut i sep­tem­ber, kan han 50-årin­gen tje­ne et sted mel­lom 400.000 og 500.000 kro­ner på leppe­fisk.

Et­ter­spør­se­len er stor etter de små fiske­ne. Opp­dretts­næ­rin­gen slip­per dem ut i lak­se­mer­de­ne sam­men med lak­sen, hvor leppe­fis­ken spi­ser den for­hat­te lakse­lusa. Den blir med and­re ord brukt som rense­fisk.

Selv om de som fisker den tje­ner godt, er det også mye jobb.

– Ja, det er mye å pas­se på. Fis­ken må hol­des i live til de kom­mer fram til opp­dretts­an­leg­ge­ne, blant an­net, sier Sev­land.

Fædre­lands­ven­nen var med ut på sjø­en da de førs­te tei­ne­ne den-

GOD START

Sev­land for­tel­ler at for­hol­de­ne ikke er helt op­ti­ma­le for leppe­fisk nå, og at det er mu­lig fangs­ten blir li­ten.

– 14 gra­der i van­net er litt for kaldt. Rundt 18–19 gra­der had­de vært per­fekt. Jo var­me­re, jo bed­re.

Han var ute i bå­ten klok­ka fem om mor­ge­nen på man­dag da fisket star­tet. Så tid­lig ute måt­te han være for å kun­ne plas­se­re 65 tei­ner og fem ru­ser i fjor­den uten­for Kongs­havn bryg­ge før sola gikk ned.

– Jeg er nok ute rundt 12–15 ti­mer hver enes­te dag un­der se­son­gen. Det må tøm­mes hver dag. Så min kjæ­res­te venn blir ra­dio­en når jeg er utpå, smi­ler Sev­land.

– Det var ikke så dår­lig som jeg fryk­tet, sier en for­nøyd fisker, mens han drar opp tei­ne­ne for hånd. De førs­te tei­ne­ne vi­ser seg å ha fle­re ti­talls leppe­fisk.

Inn­hol­det i tei­ne­ne blir tømt i en hjemme­la­get sor­te­rings­tank. Leppe­fisk fin­nes det fle­re for­skjel­li­ge ty­per av. Grønn­gylt, berg­gylt og berg­nebb er de Sev­land sor­te­rer etter.

Fis­ken blir sor­tert i hver sin tank med friskt vann i bå­ten og blir sjek­ket for å hol­de minste­må­let.

HOL­DES I LIVE

Etter å ha dratt opp fle­re tei­ner med en bra meng­de leppe­fisk, set­tes kur­sen mot en av ru­se­ne.

– Det­te er den førs­te rusa jeg tøm­mer. De er noe tyng­re å hånd­te­re, for­tel­ler Sev­land.

Rusa vi­ser seg å ha rundt 30 fisk. Noe han er for­nøyd med.

– Hvor man­ge har det blitt så langt i dag?

– Det har nok blitt rundt tu­sen vil jeg tro. Nå har jeg ikke tømt alle hel­ler så det blir fle­re, sier fiske­ren, som star­tet ar­beids­da­gen klok­ka sju.

Fis­ken blir hen­tet én gang i uka av en stor tank­bil som frak­ter fis­ken vi­de­re til opp­dretts­an­leg­ge­ne. Fram til da er det vel­dig vik­tig å be­hand­le fis­ken bra.

– Når fis­ken har kom­met om bord i bå­ten svøm­mer de rundt i tan­ker. Og når alle tei­ner og ru-

ser er tømt for da­gen flyt­tes de til en flyte­bryg­ge vi har som de hele ti­den har til­gang på vann, for­kla­rer Sev­land.

Når tank­bi­len an­kom­mer Kongs­havn bryg­ge blir tan­ke­ne fis­ken opp­hol­der seg i slept til bryg­ga, før fer­den går vi­de­re i tank­bi­len.

– Ve­te­ri­næ­rer sjek­ker all­tid fis­ken for ska­der el­ler syk­dom­mer. Hvis man ikke sor­te­rer og tar godt vare på fis­ken kan man mis­te li­sen­sen. opp­ly­ser Sev­land.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Tom Sev­land (50) fra Rande­sund job­ber til van­lig med å sel­ge hydr­au­likk. Men når fisket av leppe­fisk star­ter tar han seg fri fra job­ben, og fo­ku­se­rer fullt på fiskin­gen fram sep­tem­ber.

FOTO: NTB SCANPIX

Her er «fien­den» og år­sa­ken til at opp­dretts­næ­rin­gen be­ta­ler godt for leppe­fisk: Lakse­lus. Det kan sit­te man­ge ti­tals av lusa på hver fisk og for­år­sa­ker sår som igjen åp­ner for in­fek­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.