For­sin­ket klatre­park

Ver­dens størs­te in­nen­dørs klatre­park skul­le rei­ses på Od­der­øya i år, men fore­lø­pig er ikke nok in­ves­to­rer hek­tet på ka­ra­bin­kro­ken.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Vver­densd størstett iin­nen­dørsd klatre­park skul­le rei­ses på Od­der­øya i år, men fort­satt mang­ler man in­ves­to­rer.

– Vi er på god vei, men ikke helt i mål. Vi stre­ver med å få de sis­te in­ves­to­re­ne på plass, opp­ly­ser dag­lig leder Ernst Ru­ne Saat­vedt i Klatrestei­nen.

Fædre­lands­ven­nen om­tal­te sist 50-mil­lio­ners­pro­sjek­tet i no­vem­ber i fjor.

Etter pla­nen skul­le den spek­ta­ku­læ­re klatre­hal­len på Od­der­øya, som skal bli ver­dens størs­te in­nen­dørs klatre­park, stå fer­dig mot slut­ten av 2017.

Den gang gjen­sto de sis­te de­tal­jer i fes­te­av­ta­len med Kris­tian­sand kom­mu­ne før bygge­ar­bei­det kun­ne star­te.

– 98 PRO­SENT SIKKERT

Klatrestei­nen bud­sjet­te­rer med et år­lig be­søk på 60.000 og om­set­ning rundt 22 mil­lio­ner kro­ner. Ka­pa­si­te­ten er 400 per­soner sam­ti­dig, og den skal være åpen hele året.

Nå er fes­te­av­ta­len om­si­der i boks. Der­med gjen­står «bare» å rei­se 15 mil­lio­ner i egen­ka­pi­tal.

– Selv om kom­mu­nen bruk- te litt tid, har de vært fa­bel­ak­ti­ge hele vei­en. Da vi fikk til­ba­ke ny av­ta­le med be­tin­gel­ser i vår måt­te vi ta en run­de med in­ves­to­re­ne på nytt, sier Ernst Ru­ne Saat­vedt.

Han hå­per fi­nan­sie­rin­gen for Klatrestei­nen kan lan­des – med fjell­støtt ned­slag – i lø­pet av au­gust. Da kan an­leg­get stå klart nes­te som­mer.

– Jeg er 98 pro­sent sik­ker på det. Alt er fer­dig plan­lagt, vi har le­ve­ran­dø­rer til alt, og mang­ler bare igang­set­tings­til­la­tel­se fra kom­mu­nen, sva­rer den dag­li­ge leder.

– Blir det en god in­ves­te­ring? – Helt sikkert. Jeg har job­bet med pla­ne­ne i man­ge år og får hele ti­den be­kref­tet at når til­bu­det er bra nok, vil folk be­ta­le for å opp­le­ve og del­ta på ak­ti­vi­te­ter. Å få til det­te i sen­trum av en stor­by,

❞ Folk som har litt ka­pi­tal og er by­pa­trio­ter kan gjer­ne se sitt snitt til å bi­dra. KURT MOS­VOLD, in­ves­tor

med ti mi­nut­ter å gå til all of­fent­lig trans­port, er helt unikt.

Han hå­per po­ten­si­el­le in­ves­to­rer øyner mu­lig­he­ten for å ut­vik­le et nytt og stort trekk­plas­ter i byen.

MOS­VOLD TIGGER OM BIDRAG

Fra før er det kjent at Ar­ne Paul­sen, ini­tia­tiv­ta­ker og ei­er av kon­su­lent­sel­ska­pet Men­ko, blir én av ei­er­ne i pro­sjek­tet.

Det sam­me gjør Kurt Mos­vold og hans fet­ter Roy Gun­der­sen. Først­nevn­te er en ak­tiv bi­drags­yter når hal­len byg­ges stein på stein.

– Nå har vi fått bank­fi­nan­sie­rin­gen på plass, In­no­va­sjon Nor­ge er med, og vi har kom­met vel­dig langt. Vi skal gjø­re en jobb i au­gust – jeg kom­mer til å kon­tak­te en del folk, så skal vi se om vi ikke får lan­det det. Det blir et vel­dig løft for byen, så folk som har litt ka­pi­tal og er by­pa­trio­ter kan gjer­ne se sitt snitt til å bi­dra, sier ei­en­doms­in­ves­tor Kurt Mos­vold.

Par­ken skal inne­hol­de 110 uli­ke ele­men­ter: Fra høyt­hen­gen­de hin­der­løy­per til klatre­veg­ger, fritt fall-an­legg på 17 me­ter, man­ge klatre­nett og opp­til 30 me­ter lan­ge zip-li­nes.

– Vi har mye flott i byen, men å få Euro­pas størs­te klatre­hus er gans­ke kult, me­ner Mos­vold.

Han sier de er drøyt halv­veis til må­let om 15 mil­lio­ner, og at han har et par in­ves­to­rer på glid.

INNTIL 60 ÅRS VARIGHET

Klatre­par­ken får en høy fa­sa­de mot Silo­kaia og vil lig­ge i ter­ras­ser ned­over. Byg­get vil også inne­hol­de spise­sted på 350 kvad­rat- me­ter med tak­ter­ras­se.

Fes­te­av­ta­len har en varighet på 40 år, med op­sjon på yt­ter­li­ge­re ti pluss ti års for­len­gel­se.

– Det er mar­keds­ba­sert leie. Vi er eni­ge om inn­hol­det i av­ta­len og ven­ter bare på at Klatrestei­nen skal kom­me til­ba­ke med en sig­na­tur, sier Hans-chris­ti­an Gram, kom­mu­nens ei­en­doms­sjef.

Sel­ve byg­nin­gen blir i stål, le­vert av en pro­du­sent på Mjå­vann i Song­da­len. Fa­sa­den dek­kes av pla­ter i stein el­ler fib­er­se­ment.

Be­sø­ken­de med bil skal par­ke­re i Kil­den P-hus, et par hund­re me­ter unna.

ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK

Bygge­tom­ta be­står av bratt ter­reng med høye trær. Ar­ki­tek­tu­ren er in­spi­rert av fjell­for­ma­sjo­ne­ne på Od­der­øya, der­av nav­net Klatrestei­nen.

ILLUSTRASJON: ACTIVE CONSTRUCTION

Klatre­par­ken blir gi­gan­tisk. En ak­ti­vi­tets­bro slyn­ger seg gjen­nom hal­len, mens til venst­re kom­mer en sklie i net­ting.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Den røde rin­gen til høy­re vi­ser skrå­nin­gen på Od­der­øya der Klatrestei­nen skal rei­se. Ka­nal­byen byg­ges i for­grun­nen.

ARKIVFOTO

Dis­se står bak Klatrestei­nen her på Od­der­øya. Nær­mest dag­lig leder Ernst Ru­ne Saat­vedt, vi­de­re styre­le­der Ar­ne Paul­sen og Cato Heit­mann, pro­sjekt­le­der for ut­byg­gin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.