Sat­ser alt på ei­en­dom

Det er slutt på ship­ping for Kurt Mos­vold. I ste­det sat­ser han på ei­en­dom i sen­trum og gle­der seg over at par­ke­rings­hu­set un­der Tor­vet snart er fer­dig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Kurt Mos­vold er ute av ship­ping­bran­sjen. Nå sat­ser han på ei­en­dom i sen­trum.

Det fa­mi­lie­eide Mos­vold & Co har tjent over hund­re mil­lio­ner på ship­ping de sis­te 10-15 åre­ne. Men i fjor ble den sis­te de­len av ship­ping­virk­som­he­ten solgt og den­ne gan­gen er det in­gen pla­ner om nye sat­sin­ger.

– Nå tror jeg de ti­de­ne er for­bi, sier Kurt Mos­vold, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Mos­vold & Co.

Han om­ta­ler det sis­te året som et kon­so­li­de­rings­år der de har sik­ret be­ty­de­lig med næ­rings­ei­en­dom i Kris­tian­sand. Som størs­te ak­sjo­nær i en grup­pe lo­ka­le in­ves­to­rer, har Mos­vold kjøpt opp sto­re de­ler av Ave­ny­en i Sør­lands­par­ken for 600 mil­lio­ner. Mos­vold & Co har også sik­ret seg nes­ten hele Fiske­bryg­ga.

I til­legg er de med­ei­er i Torv­kvar­ta­let (Kvar­tal 32), han­dels­sen­te­ret som nå rei­ser seg like ved den om­dis­ku­ter­te par­ke­ring­skjel­le­ren. Her har det vært an­leggs­virk­som­het i to år.

– Det er jo in­gen som sy­nes det er gøy at hjer­tet av sen­trum har vært en bygge­plass. Had­de vi ikke tenkt lang­sik­tig, had­de det vært et ma­re­ritt. Men når man dri­ver med ei­en­dom, er man nødt til å ten­ke lang­sik­tig, og om et par år tror jeg ikke det er man­ge som er kri­tis­ke til den ut­byg­gin­gen, sier Kurt Mos­vold.

SOLG­TE SKIP

Mos­volds navn er nært knyt­tet til ship­ping og til sel­ska­pet Mos­vold Ship­ping som ble etab­lert av Kurt Mos­volds beste­far Tor­rey Mos­vold. Sel­ska­pet var ute av fa­mi­li­en en pe­rio­de tid­lig på 2000-tal­let, men nav­net og lo­go­en ble kjøpt til­ba­ke fra John Fred­rik­sen i 2004. Mos­vold & Co kjøp­te seg inn igjen med 30 pro­sent.

– Vi var vel­dig ak­ti­ve i en pe­rio­de på fem-seks år og om­sat­te pro­sjek­ter for over 20 mil­li­ar­der. Men de sis­te åre­ne har det skjedd fint lite. Vår sat­sing har blitt mer og mer ren­dyr­ket mot ei­en­dom, sier Kurt Mos­vold.

Iføl­ge fi­nans­di­rek­tør Hen­ning Isak­sen har de solgt seg grad­vis ned i ship­ping. Den gjen­stå­en­de ei­er­an­de­len var verd­satt for høyt og bi­drar til at Mos­vold & Co får et un­der­skudd før skatt på 15 mil­lio­ner.

BEDRING

Un­der­skud­det skyl­des også en mis­lyk­ket in­ves­te­ring på Hus­nes i Horda­land som nå er av­slut­tet og un­der­skudd for helse­stu­dio­ene Spring.

– Det vi sty­rer etter er verdi­jus­tert egen­ka­pi­tal, og den­ne styr­ket seg i fjor, men det er hyg­ge­lig at også regn­skaps­tal­le­ne er po­si­ti­ve, sier Kurt Mos­vold.

Iføl­ge års­rap­por­ten for­ven­ter sel­ska­pet po­si­tivt re­sul­tat for 2017. Det­te skyl­des et salg på Tan­gen og bed­re av­kast­ning på ei­en­doms­por­te­føl­jen.

– Vår ei­en­doms­por­te­føl­je har ald­ri vært bed­re, med svært lav le­dig­hets­grad, sier Kurt Mos­vold.

På Fiske­bryg­ga ei­er Mos­vold & Co nå sju bygg som alle er ut­leid. I Kvad­ra­tu­ren er de blant an­net med­ei­er i Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom. Det­te sel­ska­pet ei­er hele Torv­kvar­ta­let som er ven­tet å gi be­ty­de­lig med lei­e­inn­tek­ter når det er fer­dig.

– Det er en dyk­tig stab som har ut­vik­let Torv­kvar­ta­let, og de har også hatt mar­ke­det med seg. Vi har stått sam­men i Chris­ti­ans­holm, og uten den had­de det ikke blitt bygd noen par­ke­ring un­der Tor­vet, sier Kurt Mos­vold.

Vår sat­sing har blitt mer og mer ren­dyr­ket mot ei­en­dom.

KURT MOS­VOLD, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Mos­vold & Co

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Mos­vold & Co ei­er nå det mes­te av Fiske­bryg­ga. Det om­fat­ter både kon­tor­lo­ka­ler og res­tau­ran­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.