«Snil­lan­den» på Rose­går­den

Den 36. Fjell­park­fes­ti­va­len byr på 30 ar­tis­ter og band fra både Nor­ge, USA og Sve­ri­ge. Må­let er som all­tid å gå i null.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

Theis Ir­gens (t.v.) Andreas Røst og Mar­te Kn­ut­sen møt­tes un­der stu­di­er på Uia. Nå tur­ne­rer de Sør­lan­det med eget som­mer­tea­ter.

– De sis­te åre­ne har vi en­ten gått i null el­ler noen hund­re tu­se­ner i pluss. Over­skud­det er brukt til å opp­gra­de­re sce­ner. Vår enes­te am­bi­sjon hvert år er å lage en bra fes­ti­val i Flekke­fjord, ikke å sit­te igjen med et stort over­skudd, sier presse­an­svar­lig for Fjell­park­fes­ti­va­len, Erik Jo­han Eg enes.

Rundt 30 band skal spil­le un­der årets fes­ti­val, som star­ter med opp­var­mings­kveld på klubb­sce­nen på Ma­ri­tim Fjord­ho­tell i kveld, etter­fulgt av ho­ved­pro­gram­met fre­dag og lør­dag i Fjell­par­ken.

DUGNADSFESTIVAL

For å hol­de liv i Nor­ges lengst­le­ven­de rocke­fes­ti­val, hvor in­gen tar ut lønn, kre­ves man­ge fri­vil­li­ge.

– «Fjell­park­gjen­gen» i år er på 30–40 styk­ker, og be­står av flekke­fjord­s­ung­dom mel­lom 13–25 år. Fes­ti­va­len har gått i ge­ne­ra­sjo­ner si­den opp­star­ten i 1982 og har med åre­ne blitt Nor­ges elds­te rocke­fes­ti­val. Det er der­for trygt å si at fes­ti­val­sty­ret er en del yng­re enn sel­ve fes­ti­va­len, sier Ege­nes og ler.

– I år har vi økt bil­lett­pri­sen med hund­re kro­ner. Men det har ikke kom­met en enes­te ne­ga­tiv re­ak­sjon. Folk i nær­om­rå­det skjøn­ner at ting koster pen­ger, og de vet at det­te må til for at fes­ti­va­len kan fort­set­te, sier Ege­nes om pris­øk­nin­gen, den førs­te på åtte år.

FOR­VEN­TER 1500

Maks­ka­pa­si­te­ten i Fjell­par­ken er på 1900 til­skue­re dag­lig til ho­ved­pro­gram­met.

Men Ege­nes har ikke et mål om å få det så tett­pak­ket som mu­lig.

– Det bru­ker å kom­me 200 til­skue­re til tors­dags­pro­gram­met på Ma­ri­tim Fjord­ho­tell, mens de and­re to ho­ved­da­ge­ne i Fjell­par­ken er snit­tet på 1500 til­skue­re per dag. Det­te til­skuer­tal­let er be­ha­ge­lig og det er vi for­nøyd med, sier Ege­nes, og leg­ger til at han tror tal­let vil gjen­ta seg i år, ba­sert på pub­li­kums­in­ter­es­sen og for­hånds­sal­get hittil.

BYGDERØLP OG FESTMUSIKK

Øverst på pla­ka­ten i år fin­ner vi ar­tis­ter og band som Tø­nes, Oslo Ess og CC Cow­boys.

– Det blir gøy å se CC Cow­boys i Fjell­par­ken igjen. De spil­te her i 1990, rett etter at de slapp de­but­al­bu­met. Og fre­dag, 27 år etter, kom­mer de alt­så til­ba­ke, for­tel­ler Ege­nes.

– Har du noen and­re høyde­punk­ter som du vil trek­ke fram?

– El­der fra USA er et pro­gres­sivt rocke­band som jeg har hørt mye på. De har fått mye hype i hjem­lan­det for det ny­es­te al­bu­met. Så vi er glad for at vi kan være med på de­res opp­tur og byg­ge dem opp.

– Ved mi­ni­sce­nen blir det også gøy å se Si­ra-ban­det Play­boys, etter­fulgt av Oslo-rap­per­ne i Kuuk. Det­te blir en fin blan­ding av både bygderølp, byrølp og festmusikk, sier Ege­nes.

ARKIVFOTO: KRISTIN ELLEFSEN

Rundt 30 band skal spil­le på Fjell­park­fes­ti­va­len i Flekke­fjord, som går av sta­be­len fra tors­dag til lør­dag kveld. Bil­det er fra et tid­li­ge­re år.

FOTO: NTB SCANPIX

CC Cow­boys spil­ler i Flekke­fjord fre­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.