Ald­ri søkt en jobb

Åse Michael­sen (57) har ald­ri søkt en jobb el­ler skre­vet en cv. Men på rulle­bla­det kan hun no­te­re fer­dig­he­ter som elite­tur­ner, tromme­sla­ger i korps og pop­s­an­ger i band.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Åse Michael­sen

– Ja­da. Og på 70-tal­let tur­ner­te jeg med Ter­je For­moe, fli­rer stor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Vest-ag­der Frp som i høst av­slut­ter 12 hek­tis­ke år på Stor­tin­get.

Hun tar av fra Løve­bak­ken, og ak­ter å lan­de i hjem­me i Mandal der hun ennå ikke vet hva hun skal gjø­re.

– Jeg hol­der på å skri­ve min al­ler førs­te cv, sier Michael­sen som i det si­vi­le ti­tu­le­rer seg som load con­trol­ler og hand­ling coor­di­na­tor.

– Jeg vært i SAS i 33 år og har per­mi­sjon fra job­ben på Gar­der­moen, for­tel­ler hun og gir en lyn­rask fore­les­ning om hvor­dan man skal «hand­le» vek­ten i di­gre fly og få dem opp og ned uten at un­der­stel­let brek­ker.

For det som var et ar­ki­tekt­stu­di­um i Tysk­land end­te til­fel­dig­vis hos SAS i Düs­sel­dorff i 1984, og i 1990 mel­lom­lan­det hun på Kje­vik før hun i 2000 fikk base på Gar­der­moen.

VOLDSOMT SPETAKKEL

– En fan­tas­tisk jobb. Jeg har vært med på de utro­ligs­te ting, sier hun og leg­ger på inn­pust ut om hånd­te­ring av men­neske­smug­ling, og på ut­pust får vi høre om en bort­kom­met nord­len­ding som bruk­te av­gangs­hal­len som cam­ping­plass.

– Jeg kun­ne skre­vet bok, fast­slår hun.

Det ak­ter hun imid­ler­tid ikke å gjø­re, så der­for er det bare avis­ar­ki­ve­ne som vi­ser at vei­en til Stor­tin­get var svært hum­pe­te. De som tror at eks­klu­sjo­ner, eks­tra­or­di­næ­re no­mi­na­sjons­mø­ter og voldsomt spetakkel er noe som til­hø­rer Aust-ag­der Frp, har glemt hva som skjed­de for 17 år si­den da Åse Michael­sen støt­tet Carl I. Ha­gens kamp for å få bort Vi­dar Klep­pe i Vest-ag­der. Det kos­tet hen­ne no­mi­na­sjo­nen ved val­get i 2001.

– Det var hef­ti­ge ti­der. Jeg ble tru­et på li­vet, og po­li­ti­et over­vå­ket te­le­fo­nen min. Men jeg voks­te på det. Jeg er vant til tøf­fe tak, og har all­tid vært en «trouble­shoo­ter», sier hun.

OMSORG FOR OFRENE

– Hva er de vik­tigs­te pro­ble­me­ne du har løst på Stor­tin­get dis­se 12 åre­ne?

– Det må være at vi fikk bort for­el­del­ses­fris­ten for vold og over­grep etter at vi kom i re­gje­ring i 2013. Jeg er vel­dig opp­tatt av of­fe­rom­sorg ge­ne­relt, sier stor­tings­re­pre­sen­tan­ten som på eget ini­tia­tiv også har opp­ret­tet en kom­pe­tanse­grup­pe for sek­su­el­le over­grep.

Og i lik­het med de fles­te po­li­ti­ke­re på Sør­lands­ben­ken, tar Åse Michael­sen æren for ny E 39.

– De and­re kan si hva de vil, men Frp var det enes­te par­ti­et som la fire­felts vei mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger inn i sine bud­sjet­ter. Jeg hus­ker Hen­ning Skums­voll og jeg fikk så øre­ne flag­ret av de and­re sør­lands­po­li­ti­ker­ne, da vi på et møte i 2005 vil­le ut­re­de fire felt og ikke vil­le støt­te to el­ler tre felt ved Vi­ge­land, for­tel­ler hun.

– Men nå er vei­en plan­lagt, og vi har vi fått Nye Vei­er til Kris­tian­sand, kon­sta­te­rer hun.

FENGSELS-FRUSTRASJON

– Jeg vil også på­stå at Frp ab­so­lutt skal ha æren for nytt feng­sel, sier den av­trop­pen­de stor­tings­re­pre­sen­tan­ten. Men der ble Mandal i sis­te sving snytt for det størs­te feng­se­let til for­del for Fro­land.

– Spør du meg var det som skjed­de den hel­gen vel­dig ure­de­lig, sier hun og sik­ter til noen dager tid­lig i ja­nu­ar da Jus­tis­de­par­te­men­tet akku­rat had­de fått ny mi­nis­ter, og saks­ord­fø­rer for feng­sels­sa­ken, Jan Arild El­ling­sen (Frp), var syk.

Fre­dag had­de Man­dals ord­fø- rer fått be­skjed om at glad­mel­din­gen vil­le kom­me man­dag, men så trakk plut­se­lig Fro­land vin­ner­lod­det etter hek­tisk job­bing i ku­lis­se­ne.

– Krfs Kjell In­golf Rop­stad fikk i pose og sekk med ti nye feng­sels­plas­ser til Ev­je og 200 til Fro­land, og jeg har sagt til ham nøy­ak­tig hva jeg me­ner om det, sier Michael­sen. Også hen­nes egne parti­kol­le­ga Ulf Leir­stein var in­volvert i snu­ope­ra­sjo­nen, og det er hun lite for­nøyd med.

– Men nå får vi ad­mi­ni­stra­sjo­nen til Mandal, og må job­be sterkt for at vi får en feng­sels­mo­dul til, sier hun.

Men den sta­fett­pin­nen må Fr­per­ne Gis­le M. Saud­land og Te­odor Helle­land ta vi­de­re der­som en el­ler beg­ge kom­mer på Tin­get. Åse Michael­sen skal gjø­re sitt for at så skjer, og vil bi­dra i valg­kam­pen:

– Det er vik­tig for meg å pro­mo­te­re det nye mann­ska­pet i Vest-ag­der. Kan­skje drar jeg til Aust-ag­der også. Der har jo ikke Frp noen stor­tings­re­pre­sen­tant nå, kon­sta­te­rer hun. Og mer vil hun ikke si om den sa­ken.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Jeg har vært med på de utro­ligs­te ting, og kun­ne ha skre­vet bok, sier Åse Michael­sen. Det vil hun ikke gjø­re, men tar fatt på et nytt ka­pit­tel i li­vet når hun nå for­la­ter Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.