Folk dum­per gam­le fri­tids­bå­ter

Selv om det er gra­tis å le­ve­re dem på Støle­heia, blir fri­tids­bå­ter dum­pet i sjø­en. Ny­lig måt­te Kris­tian­sand kom­mu­ne ta reg­nin­gen for en for­latt båt som for­uren­set.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Gam­le fri­tids­bå­ter kan le­ve­res gra­tis på Støle­heia. Li­ke­vel er det fle­re som over­la­ter reg­nin­ga og job­ben til kom­mu­nen.

– Det­te er et pro­blem. Hvert år er det bå­ter som folk bare går fra, og så en­der det med at de syn­ker. Of­te er den enk­les­te løs­ning bare å flyk­te og slet­te alle spor. Da må kom­mu­nen ta reg­nin­gen, sier Per Chris­ti­an Ny­gård, av­de­lings­le­der i Kris­tian­sand ei­en­dom.

Den sis­te reg­nin­gen de ri­si­ke­rer å ta, kom­mer etter at en gam­mel båt sank ved Fest­nin­ga og olje rant ut i sjø­en. Den står nå lag­ret ved Tor­kild­sen Sjø­trans­port og Gra­ving i Søg­ne. De fikk opp­dra­get med å hen­te opp vra­ket og få det på land.

– Vi har vars­let båt­ei­er som vet at han har for­uren­set og in­vi­tert ham til et møte. Det­te er noe han skul­le ha gjort for egen reg­ning, sier Tone Ig­le­bæk, se­nior­råd­gi­ver ved tek­nisk di­rek­tørs stab.

KOSTER

Kris­tian­sand kom­mu­ne har ikke over­sikt over hvor man­ge bå­ter de har vært nødt til å fjer­ne i år. En rap­port fra Miljø­di­rek­to­ra­tet som kom i fjor, an­slo at 7000 små­bå­ter må kas­se­res hvert år. Og det er alt­så noen av dis­se som bare blir for­latt.

– Folk ser gjer­ne at det ikke er noen ver­di­er igjen i bå­ten og at det koster mer å få den fjer­net enn å la den lig­ge, sier Ny­gård.

Bå­ter som blir lig­gen­de blir of­te fylt med vann og syn­ker. Da sti­ger også reg­nin­gen når de skal fjer­nes.

– Det må lei­es kran­bil og bå­ten skal hånd­te­res vi­de­re. Det kan kos­te fle­re ti­tu­sen kro­ner, av­hen­gig av hvor stor bå­ten er, sier Ny­gård.

GRA­TIS

Bå­ter blir for­latt av ei­e­ren til tross for at det er gra­tis å kas­se­re bå­ter i Kris­tian­sand, Søg­ne, Song­da­len og Ven­ne­sla. De kan le­ve­res på Støle­heia kost­nads­fritt.

– Bå­te­ne må være strip­pet for ting som led­nin­ger, pu­ter og brannsluk­kings­ap­pa­rat. Og de må være tømt for olje. Når det er gra­tis å le­ve­re den, blir også ters­ke­len for å le­ve­re den la­ve­re, sier Lars Pe­der­sen, kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Av­fall Sør.

Det er ikke noen stor på­gang av folk som vil kvit­te seg med bå­ter på Støle­heia. I hele juli har de tatt imot to bå­ter.

VRAKPANT

Mens det er gra­tis å le­ve­re bå­ten for dem som bor i Kris­tian­sand, Ven­ne­sla , Søg­ne og Song­da­len, er det fle­re kom­mu­ner der man må be­ta­le for å bli kvitt fri­tids­bå­ten. Re­gje­rin­gen vil der­for inn­føre en ny for­skrift der alle kom­mu­ner blir på­lagt å ta imot fri­tids­bå­ter på opp­til 15 fot uten å kre­ve be­ta­ling.

Stor­tin­get har i år be­vil­get 300 mil­lio­ner for å fi­nan­siere en slik ord­ning.

Men det er ikke snakk om en van­lig vrakpant som ved bil, der man får 3000 kro­ner. Det er hel­ler ikke ak­tu­elt iføl­ge po­li­tisk le­del­se i Miljø­vern­de­par­te­men­tet.

– For det førs­te er det al­le­re­de etab­lert et mot­taks­ap­pa­rat for bil, mens det ikke er noe lig­nen­de for bå­ter. Det byg­ger vi opp nå. Det er hel­ler ikke ob­li­ga­to­risk å re­gist­re­re bå­ter, så vi vet ikke om det er ei­e­ren som kom­mer og le­ve­rer bå­ten, sier Lars Andreas Lun­de (H), stats­sek­re­tær i Miljø­vern­de­par­te­men­tet.

De fryk­ter at en van­lig vrakpant vil føre til at bå­ter blir stjå­let for så å le­ve­res til av­falls­sta­sjo­ner.

FOTO: KJETIL REITE

Den for­lat­te bå­ten lig­ger nå lag­ret ved Tor­kild­sen Sjø­trans­port og Gra­ving i Søg­ne mens kom­mu­nen le­ter etter ei­e­ren. Støle­heia tar imot båt­vrak gra­tis, men har kun tatt imot to bå­ter til nå i juli.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Kom­mu­nen har hatt fle­re lig­nen­de til­fel­ler der de må ryd­de opp etter båt­ei­ere som lar far­tøy­et syn­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.