De mest po­pu­læ­re stu­die­ne

5170 sø­ke­re får stu­die­plass ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der til høs­ten. Det er 130 fle­re enn i fjor.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: IDA MARIE STOKKELIEN ida.marie.stokkelien@fvn.no

Lek­tor­ut­dan­ning med his­to­rie er stu­die­pro­gram­met det er vans­ke­ligst å kom­me inn på ved UIA, mens sexo­lo­gi er på mest po­pu­lært-lis­ta.

– Vi er stort sett for­nøy­de med årets sø­ker­tall, sier stu­die­di­rek­tør ved UIA, Gre­ta Hil­ding. Hun for­tel­ler vi­de­re at det ikke er de sto­re av­vi­ke­ne fra fjor­årets tall.

– Tal­le­ne hol­der seg sta­bi­le, og det er bra slik vi ser det, sier Hil­ding.

LEKTOR MED HIS­TO­RIE

Litt over­ras­ken­de for noen er kan­skje det at lek­tor­ut­dan­ning med his­to­rie er vans­ke­ligst å kom­me inn på. Det har en na­tur­lig for­kla­ring iføl­ge Hil­ding.

– Det er kun åtte stu­die­plas­ser, og vi sen­der ut ti til­bud. Til lek­tor­ut­dan­ning med en­gelsk el­ler norsk første­året sen­der vi ut 15 til­bud, og ma­te­ma­tikk 30. Det er nok der­for lektor med his­to­rie en­der opp med å være det stu­die­pro­gram­met med høy­est po­eng­gren­se, for­kla­rer hun.

Hil­ding leg­ger til at man i en lek­tor­ut­dan­ning sø­ker seg inn på det fa­get man vil ha første­året, for så å ha en nytt fag andre­året.

På topp­lis­ta til po­pu­læ­re stu­di­er i lo­kalt opp­tak fin­ner man også et fag som skil­ler seg litt ut, nem­lig sexo­lo­gi.

– Det kom­mer så pass høyt oppe på lis­ten for­di det kun er inn­tak an­net­hvert år, for­kla­rer Hil­ding.

NEDGANG I INGENIØRSTUDIER

Da UIA la fram sine sø­ker­tall tid­li­ge­re i år, kun­ne man se at det er en nedgang i an­tall sø­ke­re til ingeniørstudier. Ved UIA er ned­gan­gen kraf­ti­ge­re enn el­lers i lan­det.

– Det er vel­dig synd. Fle­re ingeniørstudier rundt i lan­det som står med tom­me plas­ser, og slik øns­ker vi ikke å ha det, sier To­bias Fred­rik Lyng­haug, leder i Nor­ges In­ge­ni­ør- og Tek­no­logi­or­ga­ni­sa­sjon.

TEKNOLOGI

Han tror grun­nen til eks­tra lave sø­ker­tall ved UIA kan være nær­het til olje­in­du­stri­en.

– Me­die­bil­det har skapt en il­lu­sjon om at du blir ar­beids­le­dig som in­ge­ni­ør etter olje­kri­sa, men det er ab­so­lutt ikke slik det er. Ald­ri før har vi trengt fle­re skar­pe ho­der in­nen teknologi, og mu­lig­he­te­ne er man­ge med en in­ge­ni­ør­ut­dan­ning.

Ved UIA er det bachelor i byggde­sign som har hatt størst nedgang, fra 120 sø­ke­re i fjor til 94 i år.

– Det er ikke usann­syn­lig at det er ar­beids­mar­ke­det og nær­he­ten til olje­in­du­stri­en som er år­sa­ken til ned­gan­gen, sier Gre­ta Hil­ding om de lave tal­le­ne.

Neden­for kan se hvil­ke stu­die­pro­gram flest sø­ke­re had­de som første­prio­ri­tet og hvor man­ge som har fått til­bud.

– Til­bud er ikke det sam­me som an­tall plas­ser. Vi gir all­tid fle­re til- bud enn det er plas­ser, si­den det all­tid er noen som tak­ker nei, for­tel­ler Hil­ding.

TOPP TI

Her ser du topp-ti-lis­ten over po­pu­læ­re stu­di­er ved UIA søkt gjen­nom Sam­ord­na opp­tak:

1. Syke­pleie – 973 sø­ke­re (405 til­bud)

2. So­si­alt ar­beid – 456 sø­ke­re (105 til­bud)

3. Mar­keds­fø­ring og le­del­se – 346 sø­ke­re (188 til­bud)

4. Øko­no­mi og ad­mi­ni­stra­sjon – 269 sø­ke­re (239 til­bud)

5. Barne­hage­læ­rer­ut­dan­ning – 261 sø­ke­re (200 til­bud)

6. IT og in­for­ma­sjons­sys­te­mer – 238 sø­ke­re (110 til­bud)

7. Verne­pleie – 224 sø­ke­re (60 til­bud)

8. Retts­vi­ten­skap – 181 sø­ke­re (129 til­bud)

9. Grunn­skole­læ­rer 5–10 trinn – 165 sø­ke­re (125 til­bud)

10. Si­vil­øko­nom – 155 sø­ke­re (188 til­bud)

TOPP TI – LO­KALT OPP­TAK

Slik ser lis­ten ut over po­pu­læ­re stu­di­er søkt lo­kalt ved UIA:

1. Prak­tisk-pe­da­go­gisk ut­dan­ning- 586 sø­ke­re (84 til­bud)

2. Øko­no­mi og ad­mi­ni­stra­sjon, mas­ter – 407 sø­ke­re (98 til­bud)

3. In­du­stri­ell øko­no­mi, mas­ter – 215 sø­ke­re (84 til­bud)

4. Regn­skap og re­vi­sjon, mas­ter – 209 sø­ke­re (71 til­bud)

5. For­kurs for in­ge­ni­ør, Kris­tian­sand – 195 sø­ke­re (130 til­bud)

6. Sexo­lo­gi – 162 sø­ke­re (49 til­bud)

7. Prak­tisk-pe­da­go­gisk ut­dan­ning, yr­kes­fag – 157 sø­ke­re (33 til­bud)

8. For­kurs for in­ge­ni­ør, Grim­stad – 150 sø­ke­re (121 til­bud)

9. Meka­tro­nikk, mas­ter – 138 sø­ke­re (39 til­bud)

10. Bygg, si­vil­in­ge­ni­ør – 136 sø­ke­re (87 til­bud)

DE VANSKELIGSTE STU­DIE­NE å KOM­ME INN På

Lis­ten over stu­die­pro­gram­me­ne med høy­est po­eng­gren­ser i or­di­nær kvo­te ser slik ut:

1. Lek­tor­ut­dan­ning 8–13, his­to­rie – 53,7

2. Pe­da­go­gikk, års­stu­di­um – 53,5

3. Lek­tor­ut­dan­ning 8–13, norsk – 53,3

4. Bio­in­ge­ni­ør, bachelor – 53,1

5. Retts­vi­ten­skap, bachelor – 52,6

6. Lit­te­ra­tur, film og tea­ter, års­stu­di­um – 51,9

7. Er­næ­ring, mat og kul­tur, års­stu­di­um – 51,3

8. In­du­stri­ell øko­no­mi og tek­no­logi­le­del­se, 5-årig mas­ter – 51,3

9. So­si­alt ar­beid, bachelor – 51,0

10. Lek­tor­ut­dan­ning 8–13, re­li­gion – 50,9

ARKIVFOTO: VEGARD NEKSTAD

Det­te er fra stu­die­start på UIA i fjor da fle­re tu­sen stu­den­ter reis­te seg for å gjø­re Is­land-klap­pen. Høst­se­mes­te­ret ble åp­net av næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Syke­pleie trek­ker frem­de­les flest sø­ke­re til UIA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.