Den vik­tigs­te hjel­pen

Po­li­ti­et do­ku­men­te­rer ikke hvor man­ge an­mel­del­ser av over­grep og vold mot barn som en­der med dom el­ler hen­leg­gel­se. Det må inn­skjer­pes.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det er det vik­tigs­te vi gjør – gi våre barn en trygg og god opp­vekst og barn­dom. Og vår al­ler vik­tigs­te jobb er å prø­ve å sik­re de mest ut­sat­te bar­na – de som le­ver i utryg­ge hjem og blir på­ført ska­de av dem som egent­lig skal pas­se al­ler mest på.

I fle­re sa­ker har Fædre­lands­ven­nen den­ne som­mer­en pekt på svak­he­ter i vårt til­bud til nett­opp dis­se. Ny­lig for­tal­te po­li­ti­et at de ikke kla­rer å inn­fri fris­ten på vente­ti­den på av­hør. Barn som er ut­satt for vold el­ler over­grep har krav på å kom­me til av­hør hos kva­li­fi­sert per­so­na­le in­nen en uke. For juni må­ned ble kun 21 pro­sent av av­hø­re­ne i Ag­der gjen­nom­ført in­nen fris­ten.

Det er opp­lagt at jo mer vi vet, jo mer vi kan do­ku­men­te­re, jo ras­ke­re hjelpe­ap­pa­ra­tet er på ba­nen – jo bed­re hjelp kan vi gi.

Bak­grun­nen for det­te er al­vor­lig – det har vært en re­kord­øk­ning i tal­let på an­mel­del­ser. 13. juni 2017 had­de po­li­ti­et i Ag­der re­gist­rert 95 barn un­der 18 år som for­nær­met i se­de­lig­hets­sa­ker (vold­tekt, in­cest og and­re sek­su­el­le hand­lin­ger) – og det er en øk­ning på 27 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor.

Den­ne uken har Fædre­lands­ven­nen prøvd å fin­ne ut hvor man­ge av den­ne type an­mel­del­se som en­der med dom el­ler hen­leg­gel­se. Og har fått svar fra både po­li­ti­et på Ag­der og fra Po­liti­di­rek­to­ra­tet om at det­te er for res­surs­kre­ven­de å do­ku­men­te­re.

Vi har også pekt på for­skjel­len i hvor­dan vold­tat­te barn blir iva­re­tatt i hjelpe­ap­pa­ra­tet – til for­skjell fra voks­ne. For voks­ne står vold­tekts­mot­ta­ket klar med spe­sia­lis­ter hele uken. Når det gjel­der barn un­der 15 år, så får de også hjelp. Barne­av­de­lin­ge­ne på syke­hu­se­ne har le­ger med spe­sial­kom­pe­tan­se, og vil også nå vur­de­re sam­ar­beid med and­re for å bli enda bed­re. Barne­or­ga­ni­sa­sjo­nen Unicef me­ner at kom­pe­tan­sen er for va­ria­bel.

I sum kan det­te in­di­ke­re at barns retts­sik­ker­het ikke tas al­vor­lig nok, av alle de som skal trå til når de nær­mes­te svik­ter. Det er opp­lagt at jo mer vi vet, jo mer vi kan do­ku­men­te­re, jo ras­ke­re hjelpe­ap­pa­ra­tet er på ba­nen – jo bed­re hjelp kan vi gi. Da kan våre til­tak bli best mu­lig og – ut­gangs­punk­tet for å straffe­for­føl­ge kri­mi­nel­le mer so­lid. Det­te er et vik­tig ar­beids­felt som bur­de ha al­ler høy­es­te prio­ri­tet fra alle in­volver­te fag­felt.

Fle­re sa­ker som har kom­met frem i som­mer pe­ker på pro­ble­mer med hvor­dan, og hvor raskt, vi kla­rer å hjel­pe over­g­reps- og volds­ut­sat­te barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.