Tra­velt på føde­stu­ene

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Som­mer­en er høy­se­song på føde­stu­ene, og lav be­man­ning gjør da­ge­ne eks­tra trav­le for jord­mød­re­ne. Jord­mor­for­enin­gen er be­kym­ret for kvin­ners fød­sels­opp­le­vel­se.

– Vi har fått be­kym­rings­mel­din­ger fra jord­mød­re som gru­er seg til å job­be i som­mer for­di det er så tra­velt. De fø­ler de kom­mer til kort og ikke får vært nok til ste­de for kvin­ne­ne som fø­der, sier Kir­sten Jør­gen­sen, po­li­tisk leder i Jord­mor­for­enin­gen.

TRAV­LE DAGER

På pause­rom­met til føde­av­de­lin­gen på Ahus i Lø­ren­skog, sit­ter lat­te­ren løst blant jord­mød­re­ne på jobb. Men Mar­ry-ann Hel­lan, Ragn­hild Myr­bø og Ni­na Stef­fen­sen leg­ger ikke skjul på at ar­beids­si­tua­sjo­nen om som­mer­en ikke er ide­ell.

– Vi mer­ker jo at be­man­nin­gen er la­ve­re. Vi har jo måt­tet hen­vi­se pa­si­en­ter til and­re syke­hus for­di vi ikke har hatt ka­pa­si­tet her, sier jord­mor Ragn­hild Myr­bø.

De har for­stå­el­se for at en­kel­te kol­le­ga­er gru­er seg til å job­be om som­mer­en.

– Det er nok man­ge som gru­er seg for­di de ikke vet hva de kan for­ven­te. «Hva i alle dager er det som ven­ter meg på jobb i dag», ten­ker nok man­ge, sier Hel­lan, sek­sjons­le­der på føde­av­de­lin­gen.

Hel­lan un­der­stre­ker at ufor­ut­sig­bar­het er en del av job­ben som jord­mor. Un­ge­ne kom­mer når de er kla­re, og da­ge­ne lar seg vans­ke­lig plan­leg­ge.

– Vi li­ker jo når det skjer noe, når det er litt ac­tion, sier Hel­lan.

FÆR­RE VIKARER

Akku­rat i som­mer­se­son­gen er det uli­ke fak­to­rer som gjør at da­ge­ne bli eks­tra trav­le.

– Det vi mer­ker spe­si­elt nå i som­mer, er at det er fær­re vikarer enn tid­li­ge­re. Før har vi hen­tet inn vikarer fra Dan­mark og Sve­ri­ge, men nå er det fær­re som vil kom­me hit for­di ar­beids­vil­kå­re­ne de­res har blitt bed­re hjem­me, sier Hel­lan.

Når det da skal av­vik­les fe­rie, blir be­man­nin­gen la­ve­re, noe som igjen gjør at de som er på jobb rett og slett må job­be mer. Det gjør det ut­ford­ren­de å dek­ke alle be­hov.

FLE­RE AVVIK

I ja­nu­ar send­te helse­mi­nis­ter Bent Høie ut nye opp­drags­do­ku­men­ter for de re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne, som påla føde­stu­ene å do­ku­men­ter­te at én jord­mor ikke har an­svar for mer enn én fø­den­de. Der­som det­te ikke er til­fel­le, må av­de­lin­gen no­te­re avvik.

– Det blir vel­dig man­ge avvik i som­mer­se­son­gen for­di vi rett og slett ikke har ka­pa­si­tet til å være hos kvin­nen un­der hele den ak­ti­ve fød­se­len, for­tel­ler Hel­lan.

Hun tror fle­re kvin­ner vil­le hatt jord­mo­ren mer til ste­de un­der fød­se­len, selv om det ikke er medi­sinsk nød­ven­dig.

– Det er knall­hardt å måt­te gjø­re prio­ri­te­rin­ger, og gå når kvin­nen hol­der deg igjen og sier «ikke gå fra meg», sier Hel­lan.

FOTO: NTB SCANPIX

Lø­ren­skog 20170718. Jord­mød­re­ne Ni­na Stef­fen­sen og Ragn­hild Myr­bø (t.h.) på vakt­rom­met ved føde­tun B på Akers­hus uni­ver­si­tets­syke­hus. Fle­re fø­der på som­mer­tid, men la­ve­re be­man­ning på føde­stu­ene gjør ar­beids­da­gen svært tra­vel for jord­mød­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.