Li­ga­le­der (24) og med­hjel­per til­talt for nytt am­fe­ta­min­be­slag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Li­ga­le­de­ren (24) som er dømt for å ha le­det den så­kal­te «Breaking Bad»-ligaen, og hans 23 år gam­le med­hjel­per, er til­talt for ny nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet.

I til­ta­len kom­mer det fram at de to lyng­dø­le­ne hen­tet 990 gram am­fe­ta­min fra en adres­se i Kris­tian­sand, for så å frak­te det til en bo­lig i Lyng­dal. Det­te skjed­de 15. fe­bru­ar. Fædre­lands­ven­nen skrev om på­gri­pel­sen av de to men­ne­ne, i en sak der to­talt sju per­soner ble sik­tet. Fire av de sju per­sone­ne ble fram­stilt for va­re­tekts­fengs­ling.

24-årin­gen og 23-årin­gen har sit­tet i va­re­tekt si­den på­gri­pel­sen. Beg­ge to skal ha blitt på­gre­pet i og rundt en ga­ra­sje, der po­li­ti­et fant am­fe­ta­mi­nen.

For­sva­rer­ne til de to lyng­dø­le­ne, ad­vo­kat Ke­til Mag­nus Berg og ad­vo­kat Carl Hen­ning Lekne­sund, ut­tal­te i fe­bru­ar at kli­en­te­ne nek­ter straff­skyld.

Det er satt av to dager til rett­sa­ken til Kris­tian­sand ting­rett i sep­tem­ber.

24-årin­gen har det sis­te året blitt om­talt som leder for den så­kal­te «Breaking Bad»-ligaen. Ligaen var kjent for å ha pro­du­sert am­fe­ta­min med egen logo i et bo­lig­felt i Lyng­dal.

I no­vem­ber 2016 ble man­nen dømt til sju og et halvt års feng­sel for å ha om­satt nar­ko­ti­ka for 2,3 mil­lio­ner kro­ner.

Den 23 år gam­le med­hjel­pe­ren ble dømt til feng­sel i fire år og tre må­ne­der, for trans­port av nar­ko­ti­ka og ut­blan­ding av kom­po­nen­ter til am­fe­ta­min.

24-årin­gen ble løs­latt i midt­en av de­sem­ber i fjor, og had­de melde­plikt over­for po­li­ti­et.

Man­nens for­sva­rer, ad­vo­kat Carl Hen­ning Lekne­sund, sier til Fædre­lands­ven­nen at hans kli­ent nek­ter straff­skyld.

– Min kli­ent har fått for­kynt til­ta­len. Han nek­ter straff­skyld for å ha be­fat­ning med nar­ko­ti­ka­en i den­ne sa­ken, selv om han ble på­gre­pet i nær­he­ten av der det­te ble fun­net, sier Lekne­sund.

Ad­vo­kat Ke­til Mag­nus Berg, som er 23-årin­gens for­sva­rer, for­tel­ler at også hans kli­ent fort­satt nek­ter straff­skyld.

– Han er ty­de­lig på at han er uskyl­dig i den­ne sa­ken, og han er­kjen­ner ikke straff­skyld. Nå ser han frem til rett­sa­ken som star­ter i sep­tem­ber, slik at han får for­klart seg for ret­ten, sier Berg.

ARKIVFOTO

Li­ga­le­de­ren fo­to­gra­fert i feng­se­let. Nå er han til­talt på ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.