Sjø­hyt­te i Lillesand solgt for 25,5 mill.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

Som­me­rens nest dy­res­te sjø­hyt­te ble solgt for 25,5 mil­lio­ner. Fri­tids­ei­en­dom­men lig­ger på Humløya i Lillesand, og sal­get fore­gikk helt i still­het.

– Det sier seg selv at en ei­en­dom som sel­ges for 25,5 mil­lio­ner lig­ger utro­lig fint til. Her får du en unik be­lig­gen­het i for­hold til sol­for­hold, ut­sikt til ha­vet og til Salt­hol­men fyr. Slike ei­en­dom­mer er en sjel­den­het, sier Jan Olav Bir­ke­nes, ei­en­doms­meg­ler hos DNB Ei­en­dom Lillesand, til Fædre­lands­ven­nen.

Eien­doms­meg­le­ren solg­te ny­lig en fri­tids­ei­en­dom på Humløya i Lillesand for 25,5 mil­lio­ner.

Sal­get skjed­de uten­om det åpne mar­ke­det og me­get dis­kret, så­pass at Fædre­lands­ven­nen ikke fikk det med seg i man­da­gens pre­sen­ta­sjon av de ti dy­res­te hytte­kjø­pe­ne i som­mer.

Det var Ag­der­pos­ten som først om­tal­te sal­get av den bort­glem­te strand­ei­en­dom­men.

– Både kjø­per og sel­ger syn­tes det var fint å kun­ne gjen­nom­føre han­de­len i fred og ro, sier meg­le­ren.

Bir­ke­nes for­tel­ler et knip­pe ut­valg­te in­ter­es­sen­ter ble in­vi­tert på vis­ning til ei­en­dom­men, hvor­av det var tre som end­te med å leg­ge inn bud.

Fra før had­de meg­le­ren an­ty­det en pris­klas­se på mel­lom 23 og 25 mil­lio­ner. Bud­run­den gikk iføl­ge meg­le­ren vel­dig greit og end­te da til slutt på 25,5 mil­lio­ner.

– Det er jo ikke hver og en som har an­led­ning til å bli med på en slik bu­drun­de. Vi har en over­sikt over hvem som kan være in­ter­es­sert i slike ei­en­dom­mer, sier Bir­ke­nes. Han for­tel­ler den ty­pis­ke kjø­pe­ren for ei­en­dom­mer i den­ne pris­klas­sen er som re­gel folk med til­knyt­ning til om­rå­det.

– Det er kjø­pe­re som er vant med å fe­riere i Lillesand, er kjen­te i om­rå­det, og som gjer­ne har fa­mi­lie her. De be­viss­te på hvor de vil ha hyt­ta hen. For dem er ikke Tjø­me el­ler Hva­ler et al­ter­na­tiv.

FOTO: SKJERMDUMP FRA 1881

Ei­en­dom­men til venst­re i bil­det med molo ble solgt for 25,5 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.