16-åring dømt for trus­ler og vold mot uskyl­dig gutt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

En 16 år gam­mel gutt er i Kris­tian­sand ting­rett dømt til sju må­ne­der be­tin­get feng­sel, blant an­net for å ha ut­øvd vold mot en 17-åring.

16-årin­gen har inn­røm­met at han sam­men med and­re ka­me­ra­ter spar­ket og slo en 17 år gam­mel gutt.

Hen­del­sen fant sted i Kris­tian­sand sen­trum, i port­rom­met ved Pep­pes Piz­za, i fe­bru­ar. Bak­grun­nen for at 17-årin­gen ble ban­ket opp, er ryk­ter og en opp­fat­ning om at han sto bak dra­pet av Ja­kob Has­san (14) i de­sem­ber i fjor.

TRUSSELMELDINGER

To dager etter dob­belt­dra­pet send­te 16-årin­gen mel­din­ger via Face­bo­ok til for­nær­me­de.

«Hvor­for drep­te du beste­ven­nen min Ja­kob... jeg kom­mer til å fin­ne deg uan­sett en dag... svar meg nå før det blir for seint».

16-årin­gen har for­klart i ret­ten at han var sint på for­nær­me­de, da det gikk ryk­ter om at han had­de vært med på dra­pet av Has­san. Han for­klar­te vi­de­re at han øns­ket å ta hevn.

BLE SPAR­KET OG SLÅTT

I dom­men kom­mer det fram at den 17 år gam­le gut­ten ble på­ført en rek­ke slag mot an­sik­tet, slik at han falt i bak­ken. De­ret­ter ble han spar­ket to gan­ger i ryg­gen. Han kom fra over­fal­let uten sto­re ska­der.

16-årin­gen er­kjen­te straff­skyld for for­hol­det. Ret­ten men­te det var skjer­pen­de at han gjor­de al­vor av trus­le­ne, og at det lå en hevn­tan­ke bak over­fal­let.

ANGREP MEDELEV

Dom­men om­fat­ter også en rek­ke and­re lov­brudd.

I ok­to­ber 2016 kom han med trus­ler om å knek­ke kje­ven på en medelev. Med­ele­ven ble også slått to gan­ger med knyt­tet hånd i an­sik­tet, slik at han falt bak­over og slo ho­det mot veg­gen.

16-årin­gen skal de­ret­ter ha tru­et med å dre­pe for­nær­me­de.

«Trus­le­ne var eg­net til å frem­kal­le al­vor­lig frykt, noe som også ble un­der­byg­get av at til­tal­te had­de fulgt opp den førs­te trus­se­len med en ak­tiv hand­ling», he­ter det i dom­men.

BE­TIN­GET FENG­SEL

16-årin­gen er­kjen­te for­hol­det i ret­ten, men for­klar­te at han ikke had­de tru­et for­nær­me­de.

I skjer­pen­de ret­ning har ret­ten alt­så lagt vekt på at han kom med trus­ler, som ble fulgt opp med volds­hand­lin­ger ved to an­led­nin­ger.

I for­mid­len­de ret­ning har ret­ten lagt vekt på at han er­kjen­te en rek­ke av for­hol­de­ne, at han ga en ufor­be­hol­den til­stå­el­se og at al­de­ren er lav.

16-årin­gen døm­mes til sju må­ne­der be­tin­get feng­sel med en prøve­tid på to år.

Det er ikke kjent om dom­men blir an­ket.

FOTO: EI­VIND KRISTENSEN

En 16-år gam­mel gutt er dømt for trus­ler og vold mot en 17-åring. 17-årin­gens mor har vist fram trus­sel­mel­din­ge­ne som ble sendt via Face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.