Un­der­skudd for fjer­de år på rad

En tøff mar­keds­si­tua­sjon gjør at re­sul­ta­tet til Cla­rion Ho­tel Ernst nok en gang en­der i rødt. Og det er olje­kri­sen som fort­satt får skyl­den.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Det var et tøft år med en tøff mar­keds­si­tua­sjon for ho­tel­le­ne i byen, kom­men­te­rer ho­tell­di­rek­tør

Eind­ri­de Lau­rit­zen ved Cla­rion Ho­tel Ernst.

Regn­ska­pet for 2016 vi­ser nem­lig at det ær­ver­di­ge ho­tel­let i Råd­hus­gata fikk et ne­ga­tivt re­sul­tat før skatt på 1,4 mil­lio­ner av en om­set­ning på drøye 62 mil­lio­ner kro­ner.

– Som­mer­en var bra i fjor, men for­ret­nings­mar­ke­det er den de­si­dert størs­te inn­tekts­kil­den for oss, og her mer­kes fort­satt ned­gan­gen for olje­ser­vice­in­du­stri­en i re­gio­nen, fort­set­ter Lau­rit­zen.

BRA JULEBORDSESONG

Ser vi litt nær­me­re på tal­le­ne vi­ser det seg at lo­sji­om­set­nin­gen falt med 800.000 kro­ner fra 2015 til 2016, mens vare­salg økte med 1,2 mil­lio­ner.

– Det har i ho­ved­sak med jule­bord­se­son­gen å gjø­re. Den blir bare bed­re og bed­re, og har ikke blitt på­vir­ket av olje­kri­sa, for­kla­rer Lau­rit­zen.

FRA PLUSS TIL MINUS

I topp­året 2012 dro Ho­tel Ernst inn 72 mil­lio­ner i inn­tek­ter og fikk et over­skudd på to mil­lio­ner kro­ner. Fire år se­ne­re har om­set­nin­gen falt med snaue ti mil­lio­ner og mil­lion­over­skudd blitt til mil­lion­un­der­skudd.

– Det er jo ikke hyg­ge­li­ge tall, men vi gir et be­ty­de­lig bidrag til våre ei­ere i form av mar­keds­støt­te og så­kalt «ma­na­ge­ment fee»; det vi be­ta­ler for å være en del av Choi­ce-kje­den, sier ho­tell­di­rek­tø­ren, som gjer­ne skul­le øns­ke at in­ves­te­rin­gen fra sam­me år, alt­så 2012, skul­le gitt mer av seg.

På den po­si­ti­ve si­den var un­der­skud­det mind­re i 2016 enn 2015, etter da å ha økt tre år på rad.

– Har dere pas­sert bun­nen? – Det kan jeg ikke ut­ta­le meg om, men jeg tror det, sva­rer Lau­rit­sen kryp­tisk.

TØFF KONKURRANSE

Det er imid­ler­tid lite tro­lig at kon­kur­ranse­si­tua­sjo­nen vil bli let­te­re frem­over.

Cale­do­ni­en Ho­tel står foran en «eks­trem for­vand­ling» til en ver­di av en kvart mil­li­ard kro­ner. Sam­ti­dig skal Thon Ho­tel Wer­ge­land om­byg­ges og ut­vi­des fra 30 til 195 rom i det nye kvar­ta­let på Tor­vet.

– Det vil fort­satt være en kre­ven­de si­tua­sjon. På den and­re si­den er det po­si­tivt for Kris­tian­sand at vi får en fi­ne­re og mer mo­der­ne ho­tell­park, sier Lau­rit­zen.

LYSERE TI­DER?

Tøf­fe ti­der til tross, ho­tell­di­rek­tø­ren på Ernst både hå­per og tror at 2017 skal bli et bed­re år enn fjor­året.

– Vi had­de en treg start på året, før det klem­mer skik­ke­lig til nå på som­mer­en. Så er det vel­dig gle­de­lig at høs­ten, som sam­men med jule­bord­se­son­gen er den vik­tigs­te for vår del, ser vel­dig bra ut med en rek­ke be­stil­lin­ger al­le­re­de, sier Lau­rit­zen.

Norsk Ho­tell­råd­giv­nings sis­te må­neds­rap­port for Kris­tian­sand gir i så måte vis­se for­håp­nin­ger for fram­ti­da.

«In­gen re­kord­no­te­rin­ger som kan brin­ges til torgs, men vi ser po­si­ti­ve lys i ho­ri­son­ten», var kon­klu­sjo­nen for Sør­lan­dets ho­ved­stad.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Cla­rion Ho­tel Ernst måt­te no­te­re et un­der­skudd før skatt på 1,4 mil­lio­ner kro­ner i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.