10 fakta om for­skjells-nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD CHR. HAGEN, Rødt Vest-ag­der YNGVE KRONSTAD-JOHANSEN, 1.kan­di­dat Rødt Vest-ag­der

Det bur­de ikke være noen hem­me­lig­het at par­ti­et Rødt set­ter kam­pen mot for­skjel­le­ne foran alt. Men hva er dis­se for­skjel­le­ne?

Har ikke alle det bra og tri­ves i Nor­ge? Her er 10 fakta om For­skjells-nor­ge. 1 77 av lan­dets 100 ri­kes­te har ar­vet for­muen sin. Da får man enor­me verdi­over­fø­rin­ger som ikke kom­mer fel­les­ska­pet til go­de på noe som helst slags sett og vis. De skat­tes rett og slett ikke. Når de mørke­blå fjer­net arve­av­gif­ten ble dis­se for­skjel­le­ne for­ster­ket. AP vil hel­ler ikke gjen­inn­føre den, noe Rødt har pro­gram­fes­tet. (Kil­de: Lig­nings­rap­por­ten, DN) 2 26 pro­sent av alle barn som vokser opp i fa­mi­li­er med so­sia­le stø­na­der vil sjøl kom­me i sam­me øko­no­mis­ke av­hen­gig­hets­for­hold. De so­sia­le for­skjel­le­ne går i arv. Rødt vil øke barne­tryg­den og sik­re at lek­ser gjø­res i skole­tida så ikke det er for­hol­de­ne hjem­me som av­gjør skole­re­sul­ta­te­ne. 3 5 gan­ger så man­ge som lands­snit­tet fra lav­inn­tekts­fa­mi­li­er sli­ter med psy­kis­ke li­del­ser. (Kil­de: Psy­ko­lo­gi­tids­skrif­tet.no) Barn fra lav­inn­tekts­fa­mi­li­er har dår­li­ge­re helse og er mer ut­satt for pro­ble­mer med rus, psy­kis­ke ut­ford­rin­ger og psyko­so­sia­le vans­ker. Ri­si­ko­en for å fal­le uten­for ar­beids­li­vet er inn­ly­sen­de. Rødt vil ha en sterk of­fent­lig inn­sats in­nen helse, og sik­re fri kjerne­tid i barne­ha­ge­ne som vil gi en trygg so­si­al og språk­lig ba­sis – sam­men med fle­re læ­re­re og so­sial­ar­bei­der i sko­le­ne. Blant an­net skal pen­ger gir til pro­fitt i pri­va­te barne­ha­ger bru­kes på det­te. 4

90.000 barn le­ver i fat­tig­dom. Buf-di­rek­to­ra­tets egne tall (som også er ho­ved­re­fe­ran­se for pkt. 2 og 3) vi­ser at an­de­le­ne barn som vokser opp i ved­va­ren­de fat­tig­dom er dob­let si­den 2000 og nå er oppe i nes­ten 10 pro­sent. Rødt vil at barne­trygd ikke reg­nes med i inn­tekts­be­reg­nin­gen til de fa­mi­li­er som er mot­ta­ke­re av so­sial­pen­ger. De skal sjøl­sagt ikke skatt­leg­ges. Den må økes fra fat­ti­ge 30 kro­ner da­gen – til et vet­tugt nivå (ikke jus­tert si­den 1996) og så in­deks­re­gu­le­res. 5 30.000 men­nes­ker ri­si­ke­rer nå å mis­te ret­ten til dag­pen­ger om de ikke sjøl kla­rer å skaf­fe seg jobb. Og det er ikke lett, i alle fall ikke når man ikke har jobb, sagt på en an­nen måte – vi vil ikke at folk skal mis­te ret­tig­he­ter for­di mar­ke­det el­ler helse har gjort dem ar­beids­løse. Rødts Lands­møte ved­tok at in­gen skal mis­te dag­pen­ger før de har jobb/ ut­dan­nings­til­bud! (Kil­de: SSB/ Af­ten­pos­ten) 6

270 pro­sent er hva bo­lig­pri­se­ne steg mel­lom 92– 11. En ag­gres­siv ut­låns­pro­fil med sky­høye ren­ter på til­leggs­lån dri­ver pri­se­ne opp, dels er det et spørs­mål om at folk som er inna­for skaf­fer seg bo­lig to og tre ute­luk­ken­de for ut­leie. Rødt vil sik­re at folk som står uta­for mar­ke­det får mu­lig­he­ten til of­fent­li­ge lån gjen­nom Hus­ban­ken og and­re ord­nin­ger gjen­nom. (Kil­de: SSB) 7

1 av 3 bo­li­ger kjø­pes opp av spe­ku­lan­ter som ikke skal bo der sjøl. Det­te er bare mu­lig med rike for­eld­re, fri ka­pi­tal og go­de fi­nans­for­bin­del­ser som kla­rer. Rødt vil ha en sterk so­si­al bo­lig­byg­ging der man kan leie for å eie, og fi­nan­sie­rings­ord­nin­ger på lei­lig­he­ter av ri­me­lig stan­dard og leg­ge om skatte­sys­te­met for be­skat­ning av and­re bo­li­ger enn dem du bor i. (Kil­de: Ssb/af­ten­pos­ten) 8

95 pro­sent av pri­va­te barne­ha­ger får høy­ere pen­sjons­til­skudd enn de be­ta­ler sine an­sat­te. Slik ska­per de yt­ter­li­ge­re pro­fitt. Rødt vil for­by pro­fitt på barne­hage­plas­ser, og styr­ke of­fent­li­ge barne­ha­ger. (Kil­de: Rap­por­ten «Kost­na­der i barne­ha­ger» – Tele­marks­forsk­ning/ud­ir) 9

2 av 3 øns­ker mind­re for­skjel­ler og me­ner det­te er en of­fent­lig opp­ga­ve. Li­ke­vel vokser kløf­ta mel­lom oss, med alle re­gje­rin­ger. Rødt er enes­te ga­ran­tist for at en venstre­side-re­gje­ring vil måt­te gjø­re det sam­me. (Kil­de: Valg­un­der­sø­kel­sen) 10

10 pro­sent vur­de­rer å stem­me Rødt. Det er en klar pro­test-stem­me mot For­skjells-nor­ge. (Kil­de DN)

1 av 3 bo­li­ger kjø­pes opp av spe­ku­lan­ter som ikke skal bo der sjøl.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.