Er ikke alle barn like mye verdt, SV?

Faedrelandsvennen - - MENING - ARILD M. OLSEN, Adm. dir. i PBL (Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund)

Ved en feil­ta­kel­se hav­net feil ver­sjon av et svar til Ma­li Steiro Trons­moen (SV) på trykk i Fædre­lands­ven­nen ons­dag 12. juli.

I inn­leg­get skri­ver jeg blant an­net at Trons­moen har hull i sin kunn­skap om barne­hage­sek­to­ren når hun hev­der at Even Carl­sen og Benn Ei­dis­sen «har hen­tet ut 550 mil­lio­ner kro­ner på salg av barne­hage­kje­den Espi­ra». Her har det skjedd en glipp fra vår side, for som Trons­moen selv skri­ver i sitt inn­legg i Fe­ven­nen fre­dag 14. juli, så har hun – i mot­set­ning til and­re lo­ka­le Sv-po­li­ti­ke­re i en rek­ke and­re lo­kal­avi­ser der inn­leg­ge­ne har stått på trykk – over­ho­det ikke nevnt Ei­dis­sen og Carl­sen i sitt inn­legg. I akku­rat det­te til­fel­let er det ikke hull i Trons­mo­ens kunn­skap, men en svikt i ru­ti­ne­ne fra oss i PBL (Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund). Det­te ber vi om unn­skyld­ning for. Vi kon­sta­te­rer el­lers at vår ut­ford­ring til SV om hvor­dan de skal be­va­re en­kelt­stå­en­de og ide­el­le barne­ha­ger, hvor­dan de skal sik­re at alle barne­ha­ger har ramme­vil­kår som gir rom for go­de barne­ha­ger til det bes­te for alle barn uav­hen­gig av hvil­ken barnehage de går i, fort­satt står ube­svart. SV nev­ner til­tak for hvor­dan de vil be­gren­se de barne­ha­ge­ne som lyk­kes med et godt til­bud til bar­na og go­de øko­no­mis­ke re­sul­ta­ter, men gir in­gen kla­re svar på hvor­dan det­te skal hjel­pe nær hver tred­je pri­va­te barnehage – en­kelt­stå­en­de, ide­el­le og and­re – til ikke å gå med un­der­skudd.

En­kelt­stå­en­de og ide­el­le barne­ha­ger har si­den barne­hage­for­li­ket tatt et stort sam­funns­an­svar, og man­ge av dis­se barne­ha­ge­ne ut­gjør en svært vik­tig del av barne­ha­ger vi med stolt­het kan si er Pbl-barne­ha­ger.

For alle pri­va­te barne­ha­ger er en mind­re urett­fer­dig og ufor­ut­sig­bar fi­nan­sie­rings­mo­dell øverst på ønske­lis­ta til både Sv-po­li­ti­ke­re og and­re po­li­ti­ke­re. Det må være en mo­dell som i mot­set­ning til den vi har i dag, ikke gir en barnehage 100.000 kro­ner mind­re i til­skudd per barn enn barne­ha­gen ved si­den av, som til­fel­dig­vis lig­ger i en an­nen kom­mu­ne. Og det må være en mo­dell som ikke gjør at barne­ha­ge­ne får fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner etter­be­talt et år, som de skul­le hatt i fjor, året før el­ler for fem år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.