Vi er all­tid kla­re til å hjel­pe barn og unge

Faedrelandsvennen - - MENING - KÅRE DANIELSEN Av­de­lings­sjef Bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen SSK

Dess­ver­re er det fort­satt slik at barn blir ut­satt for over­grep. Det­te er en grup­pe sår­ba­re barn og ung­dom­mer som vi øns­ker å yte best mu­lig hjelp.

●● Bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen (BUA) ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand har i åre­vis hatt et fel­les Ag­der-an­svar med døgn­til­bud til barn un­der 15 år som har vært ut­satt for sek­su­el­le over­grep. Det­te er ikke noe nytt, men i 2016 ble over­g­reps­mot­tak også for de over 15 år over­ført fra lege­vak­ten til spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. Når Fædre­lands­ven­nen i ar­tik­kel 19.07.17 har over­skrift i fet type «all­tid kla­re for å hjel­pe voks­ne, men ikke barn», er det­te di­rek­te mis­vi­sen­de. Det frem­går også av mitt svar til jour­na­lis­ten. Det er hel­dig­vis re­la­tivt få til­fel­ler av akut­te vold­tek­ter mot barn hvert år i vårt om­rå­de.

På lin­je med and­re barne­av­de­lin­ger over hele lan­det til­byr vi øye­blik­ke­lig hjelp til alle som har be­hov for det. Ved vold­tek­ter og and­re akut­te til­fel­ler vil bar­net bli un­der­søkt og spor­sik­ring ut­ført etter fast pro­se­dy­re av over­le­ger, spe­sia­lis­ter in­nen barne­me­di­sin, ved BUA. I de al­ler fles­te til­fel­ler av over­grep mot barn er det ikke be­hov for akutt spor­sik­ring el­ler inn­leg­gel­se. Da skal bar­net un­der­sø­kes av barne­lege med spe­sial­kom­pe­tan­se ved Barne­hu­set på dag­tid. Her vil de også få til­bud om an­nen nød­ven­dig opp­føl­ging.

Vi kan hele ti­den for­bed­re oss. Vi vil der­for se på mu­lig­he­ten av mer sam­ar­beid med over­g­reps­mot­ta­ket for voks­ne og byg­ge på fel­les kom­pe­tan­se og er­fa­ring. Til­bu­det til barn og unge ut­satt for over­grep skal være minst like godt som til voks­ne.

Etab­le­ring av Barne­hu­se­ne har styr­ket barns ret­tig­he­ter og mu­lig­he­ter til å få go­de for­løp etter over­grep. BUA har i fle­re år hatt barne­le­ger med spe­sial­kom­pe­tan­se på det­te fel­tet i del­stil­ling ved Barne­hu­set i Kris­tian­sand. Til nå har kun barn hvor po­li­ti­et har be­gjært retts­me­di­sinsk un­der­sø­kel­se, fått ut­ført medi­sinsk un­der­sø­kel­se her. Helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet har al­le­re­de fra i høst be­vil­get mid­ler for opp­trap­ping av det medi­sins­ke til­bu­det i Barne­hu­se­ne slik at alle barn som av­hø­res skal til­bys medi­sinsk un­der­sø­kel­se. Barne­hu­set og BUA vil sam­ar­bei­de vi­de­re om opp­trap­ping av det­te til­bu­det, til bes­te for de barn som dess­ver­re fort­satt blir ut­satt for over­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.