Fra Vil­dan­den til «Snil­lan­den»

Kris­tian­sand Som­mer­tea­ter in­vi­te­rer til fore­stil­ling med en op­ti­mis­tisk and, åtte ka­rak­te­rer for­delt på tre skue­spil­le­re, en over­head og hund­re me­ter ner­vøs fløy­el.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

– Vi har gjort alt selv, sier Mar­te Kn­ut­sen.

Sam­men med Andreas Røst og Theis Ir­gens står hun bak tea­ter­fore­stil­lin­gen «Snil­lan­den» som spil­les på Rose­går­den Tea­ter­hus.

De tre skue­spil­ler­ne har gjort, og gjør, ab­so­lutt alt i pro­duk­sjo­nen selv, fra å skri­ve ma­nus og mu­sikk til å lage ko­sty­mer og ku­lis­ser, og å øns­ke pub­li­kum vel­kom­men og bil­let­te­re.

En drøy halv­time før fore­stil­ling be­gyn­ner de å kom­me i or­den, og krys­ser fing­re­ne for at gjes­te­ne snart ren­ner inn. Theis spret­ter opp idet tre små tas­ser kom­mer gå­en­de inn dø­ra.

– Vi har saft! ro­per han. Han ser­ve­rer den selv­føl­ge­lig selv, til stor­for­nøy­de barn på vei inn til fore­stil­ling.

«SNIL­LAN­DEN»

Gjen­gen traff hver­and­re gjen­nom stu­di­er på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, der Theis og Andreas har tatt en mas­ter­grad i kunst­fag, og Mar­te har tatt en bachel­or­grad i dra­ma. «Snil­lan­den» ble spilt for førs­te gang i fjor, og hand­ler om en and som så gjer­ne vil lære seg å fly.

I lø­pet av fore­stil­lin­gen føl­ger vi fug­len på tur gjen­nom Nor­ge, før hun en­de­lig kom­mer fram til fly­sko­len til den fly­gen­de hå­lo­ga­len­der i Florø. På vei­en tref­fer hun blant and­re Ib­sen, Bjørn­son og et skik­ke­lig bøl­le­te tre.

Idé­en til fore­stil­lin­gen og ka- rak­te­ren med sam­me navn, duk­ket opp på kon­to­ret de tre skue­spil­ler­ne del­te på gam­le Kris­tian­sand tea­ter. De skul­le pyn­te opp med gam­le tea­ter­pla­ka­ter, og det duk­ket blant an­net opp et stort an­tall fra en opp­set­ning av «Vil­dan­den». Etter en run­de med ord­spill og fjas var idé­en om Snil­lan­den født. Etter en run­de med sto­re meng­der skum­plast og ner­vøs fløy­el, var ka­rak­te­ren klar for sce­nen.

TO AKTØRER – ÅTTE ROLLER

Mar­te spil­ler ho­ved­rol­len, og de to and­re de­ler på åtte and­re roller. På spørs­mål om det er hek- tisk, kom­mer det et svært raskt og to­stemt «ja».

– Det går akku­rat, sier Mar­te. Sce­no­gra­fi­en be­står av fire enk­le trær og en skjerm som skju­ler re­kvi­sit­ter, lyd­ut­styr og en god gam­mel­dags over­head. Sist­nevn­te bru­kes til skygge­tea­ter i opp­set­nin­gen.

I fjor had­de de fore­stil­lin­ger i en pe­rio­de på nes­ten en må­ned, og spil­te fore­stil­lin­gen i den tom­me verk­sted­hal­len i gam­le Kris­tian­sand tea­ter. I år har de flyt­tet til Rose­går­den Tea­ter­hus og fo­ku­se­rer mer på tur­né­en. De fore­stil­lin­ge­ne her er som bo­nus­fore­stil­lin­ger.

– Det er vel­dig fint å være på Rose­går­den. Det er vel­dig fine lo­ka­ler å job­be i, sier Andreas.

SØRLANDSTURNÉ

Etter fore­stil­lin­gen får de som har lyst kom­me bak sce­nen for å se på duk­ke­ne, anda og skygge­tea­te­ret. Tallak (4), vå­ger seg frem for å hil­se på Cal­le, en mal­le som bor i et vann i Val­le.

An­ge­li­ca (5), sy­nes det er al­ler mest stas med ho­ved­ka­rak­te­ren, og gir Snil­lan­den et par be­stem­te klapp på ho­det.

– Det var vel­dig gøy, sier hun. I au­gust leg­ger skue­spil­ler­ne ut på tur­né med fjær­kre­et. Da får blant an­net Fro­land, Bjelland, Kris­tian­sand og Song­da­len be­søk fra trup­pen.

Etter hvert hå­per de på å få til en stør­re tur­né med anda, og kan­skje be­sø­ke barne­ha­ger rundt om­kring i lan­det.

– Duk­ke­ne lig­ger pa­rat hvis vi vil ut å spil­le, sier Mar­te.

«Snil­lan­den» spil­les tors­dag for­mid­dag og kveld på Rose­går­den Tea­ter­hus.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

An­ge­li­ca (5) syn­tes fore­stil­lin­gen var kjempe­gøy, og fikk hil­se på selv­es­te Snil­lan­den.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Theis Ir­gens (til venst­re), Andreas Røst og Mar­te Kn­ut­sen tar med seg Snil­lan­den på tur­né fra au­gust.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

– Fis­ken var gøy­est, sier Tallak (4). Her får han hil­se på fa­vo­ritt­ka­rak­te­ren etter fore­stil­lin­gen.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Snil­lan­den frem­fø­res av de tre skue­spil­ler­ne i Kris­tian­sand Som­mer­tea­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.