Ford snob­ber opp­over med ny suv

«En skjult skatt», sier bil­sel­ge­ren om Ford Ed­ge Vig­na­le. «En sti­lig og stor suv med luk­sus­preg og mye ut­styr», er vår kon­klu­sjon.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Ford Ed­ge pro­du­se­res i USA og ka­te­go­ri­se­res an­ta­ge­lig som en suv i mel­lom­klas­sen «over the­re». Her hjem­me er det­te en suv blant de sto­re, selv om den ikke er til­gjen­ge­lig som sju­se­ter. Men fem per­soner får ri­ke­lig med plass både til seg selv og ba­ga­sjen, sam­ti­dig som de får en bil­tur med høy luk­sus­fø­lel­se. I still­het. For her er det nes­ten ikke støy å opp­dri­ve, hver­ken fra mo­tor el­ler rul­len­de hjul på vei­en.

Ford Ed­ge kom til Nor­ge i fjor etter å ha rul­let på ame­ri­kans­ke vei­er noen år. Den er ikke blitt noen stor­sel­ger selv om de som vel­ger bi­len får masse­vis av ut­styr med på kjø­pet til en start­pris rundt 600.000 kro­ner.

VIG­NA­LE

Men nå skal vi glem­me Ed­ge-nav­net for en stund. Det var nem­lig ikke å se på bi­len. Nå er det Vig­na­le som gjel­der, slik også and­re Ford-mer­ker den sis­te ti­den har snob­bet opp­over. Fort­satt er ut­styrs­pak­ken på plass og inne­hol­der na­vi­ga­sjon, 8-tom­mers be­rø­rings skjerm, par­ke­ring ssen­so­rer foran og bak, rygge­ka­me­ra og 19- tom­mers alu­mi­ni­ums­fel­ger, kon­stant­farts hol­der med så­kalt« in­tel­li­gent» has­tig­hets­be­gren­ser, fil skifte­vars­ler med fil skifte­as­si­stan­se og nød­brems sys­te­met Active City Sto p som gjen­kjen­ner og stop­per for fot­gjen­ge­re - også som stan­dard.

På kom­fort­si­den in­klu­de­rer stan­dard­ut­sty­ret blant an­net nøk­kel­fritt sys­tem, auto­ma­tisk bak­luke med hånd­fri åp­ning/luk­king (man svei­per fo­ten un­der hek­ken på bi­len), opp­var­met front­rute og ratt og ak­tiv støy­kon­troll.

LUKSUSLØFTET

Ut­ven­dig er ikke Vig­na­le-su­ven vel­dig for­skjel­lig fra Ed­ge. Ny grill

og di­ver­se pynte­lis­ter skal åpen­bart være med på luksusløftet. Som vi også blir møtt med inn­ven­dig der det er mye skinn med ty­de­li­ge hånd­syd­de søm­mer i se­te­ne.

Ed­ge i Vig­na­le-ut­ga­ve fåes med 180 el­ler 210 hk die­sel. Og fire­hjuls­trekk er en selv­føl­ge. Vi kjør­te den størs­te die­sel­mo­to­ren i en bil med pris­lapp rundt 745.000 kro­ner. Start­pris for den­ne er 703.000 kro­ner. Vel­ger du 180-hes­te­ren, koster Vig­na­le 660.000 kro­ner.

Med en vekt på nær­me­re 2000 kilo, vil vi tro at det er et godt valg å lan­de på 210-hes­te­ren.

GODT AL­TER­NA­TIV

Da får du en suv på stør­rel­se med en BMW X5. For å nev­ne en pre­mium­kon­kur­rent. Skal du ha like mye ut­styr i den­ne som vi ble til­budt i Ed­ge Vig­na­le, må du åpne lomme­boka en god del mer. Og noen vil nok hev­de at en X5 er stor-suv noen hakk over Fords nye flagg­skip. Men for de som er på jakt etter en hytte­bil som kom­mer frem også når vær- og føre­for­hold ikke akku­rat er på juli­nivå, og sam­ti­dig vil ha god plass og høy kjøre­kom­fort, er det kan­skje ikke så dumt å ten­ke Vig­na­le-su­ven.

Ford får sta­dig ros for å lage skik­ke­lig go­de kjøre­ma­ski­ner. Etter noen ti­mer i bi­len tvi­ler vi ikke på at det­te også er en bil midt i blin­ken for lang­tu­rer, ikke minst på euro­pe­is­ke mo­tor­vei­er.

«Skjult skatt», sa Ford-man­nen. Ja, det er kan­skje ikke så man­ge som har opp­da­get Ford Ed­ge. Kan­skje vil snob­be­ut­ga­ven Vig­na­le få fle­re til å prø­ve en vok­sen suv fra Ford med ty­de­lig ame­ri­kansk slekt­skap. Det sis­te tren­ger ikke være noe draw­back for en bil av den­ne ty­pen.

FOTO: TOR MJAALAND

Ford Ed­ge i Vig­na­le-ut­ga­ve med ny grill og en god del luk­sus inn­ven­dig.

FOTO: TOR MJAALAND

Ford Ed­ge Vig­na­le er en vok­sen bil på nær­me­re fem me­ters leng­de og vir­ker rett og slett mus­ku­løs i for­men.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom­met på over 600 li­ter hol­der for de al­ler fles­te.

FOTO: TOR MJAALAND

Med hånd­syd­de sete­søm­mer vi­ser Ford at de «snob­ber opp­over» med Vig­na­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.