Nå er det høy­se­song for tra­fikk­ulyk­ker

Fe­rie­ut­fart, vei­ar­beid og tu­ris­ter på ukjen­te vei­er gjør sitt for å leg­ge en dem­per på fly­ten i som­mer­tra­fik­ken. Iføl­ge sta­ti­stikk fra Sta­tens vei­ve­sen og Trygg Tra­fikk, er vi nå in­ne i årets mest ulyk­kes­ut­sat­te må­ne­der.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: ka­thri­ne.hum­ber­set@schib­sted.no KA­THRI­NE HUM­BER­SET

– De sis­te fem åre­ne har i gjen­nom­snitt 47 men­nes­ker mis­tet li­vet hvert år i juni, juli og au­gust, for­tel­ler kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Trygg Tra­fikk, Ann-ka­thrin Årø­en.

Leng­re kjøre­tu­rer, tids­press og uopp­merk­som­me sjå­fø­rer ut­gjør en be­ty­de­lig ri­si­ko. Møte- og ut­for­kjø­rin­ger ut­gjør fleste­par­ten av ulyk­ke­ne i som­mer­halv­året, iføl­ge Trygg Tra­fikk.

Årø­en pe­ker på høy has­tig­het som den størs­te ulyk­kes­fak­to­ren:

– På den­ne ti­den av året kjø­rer man som re­gel på tør­re og fine vei­er. Det fø­rer of­te til at man øker has­tig­he­ten, som igjen øker ri­si­ko­en for al­vor­li­ge ulyk­ker. I én av tre døds­ulyk­ker er fart en med­vir­ken­de år­sak.

– Utål­mo­di­ge sjå­fø­rer tar dess­uten fle­re og ver­re forbi­kjø­rin­ger. De gir en mi­ni­mal tids­be­spa­rel­se, men høy ri­si­ko, po­eng­te­rer Årø­en.

At som­mer­halv­året er høy­se- song for ulyk­ker, får også for­sik­rings­sel­ska­pe­ne er­fa­re. Fag­sjef for mo­tor i Sto­re­brand For­sik­ring, Pet­ter Berg, har en opp­ford­ring til nors­ke bi­lis­ter: Kon­sen­trer dere!

– Man­ge skade­mel­din­ger vi mot­tar, hand­ler om uopp­merk­som­het. Det skal of­te ikke mer enn noen se­kun­der til før det går galt, sier han og fort­set­ter:

– Det er opp til deg selv å vur­de­re om du er skik­ket til å kjø­re på en trygg måte, uav­hen­gig av om du er syk, svek­ket, sli­ten el­ler trett, el­ler det er and­re om­sten­dig­he­ter som til­si­er at du ikke bur­de kjø­re.

Det­te er sjå­fø­re­ne du ab­so­lutt ikke vil møte i som­mer­tra­fik­ken:

Han som bru­ker mo­bil­te­le­fon

● – Det er for­budt å sen­de tekst­mel­din­ger, søke på nett og lese på te­le­fo­nen mens du kjø­rer. Bruk hands­free, el­ler al­ler best: Gi te­le­fo­nen til en pas­sa­sjer, rå­der Berg. Han får støt­te av Årø­en.

– La mo­bi­len lig­ge. Det er gjer­ne slik at når man be­gyn­ner å kje­de seg, er det lett å ta fram mo­bi­len. Kjø­rer du i 80 kilo­me­ter i ti­men og ser ned i tre se­kun­der, har du fak­tisk kjørt nes­ten 70 me­ter uten å se på vei­en. Det er ri­siko­sport og som å kjø­re med bind for øyne­ne.

Hun som spi­ser

● – Ta en pau­se, stans bi­len og nyt ma­ten i ro og mak. Da tar du ikke opp­merk­som­he­ten bort fra kjø­rin­gen, og unn­går søl i ku­pe­en, sier Berg.

– Skal du ut på lang kjøre­tur, er det vik­tig å leg­ge inn tid til mat- og drikke­pau­ser un­der­veis. Sunn mat og drik­ke er vik­tig for kon­sen­tra­sjo­nen din. Spi­ser du mye junk på vei­en blir du sløv, sier Årø­en.

Han som svet­ter bak rat­tet

● – Tem­pe­ra­tur og fuk­tig­het i bi­len på­vir­ker sjå­fø­rens kon­sen­tra­sjon og yte­evne. Sjekk bi­lens air­con­dition før fe­rien, sier Berg.

Hun som er trøtt bak rat­tet

– Du bør ald­ri kjø­re bil om du er trøtt el­ler uopp­lagt. Ta pau­ser of­te, og stopp og sov i et kvar­ter om du tren­ger det. Det gjør deg til en tryg­ge­re sjå­før, sier Årø­en.

– Hvis man er sli­ten, blir man mind­re opp­merk­som. Det kan føre til far­li­ge si­tua­sjo­ner. Få noen and­re til å kjø­re hvis du er sli­ten, an­be­fa­ler Berg.

Trøt­te, tørs­te og sult­ne barn

– Gi bar­na en god bil­tur og sørg for man­ge pau­ser og nok mat og drik­ke. Ikke bare gir det­te økt triv­sel, men det gir også økt trygg­het. Du må sør­ge for at bar­na i bak­se­tet har det så bra at du kan kon­sen­tre­re deg fullt og helt om kjø­rin­gen, sier Årø­en.

– Barn med lavt blod­suk­ker kan fort ta mye opp­merk­som­het fra fø­re­ren. Gi bar­na mat før av­rei­se, og ta med ro­si­ner el­ler nøt­ter til å ha i bak­se­tet, opp­ford­rer Berg.

Han som ikke bru­ker bil­bel­te

– Det­te hø­res kan­skje selv­føl­ge­lig ut, men vi ser dess­ver­re alt­for man­ge ek­semp­ler på at folk tar for lett på sik­ker­het i bi­len. Bil­bel­te er det enk­les­te og mest ef­fek­ti­ve hjelpe­mid­de­let for å re­du­se­re tal­let på drep­te og hardt skad­de i tra­fik­ken. Det tar ikke man­ge se­kun­der å fes­te bel­tet, sier Berg.

– Husk også å fes­te bel­tet rik­tig. Det skal være stramt over hof­te­ne og stramt over skul­de­ren. Slakt bel­te kan gi stør­re ska­der ved kol­li­sjon, sier Årø­en.

Fa­mi­li­en som har løse gjen­stan­der i bi­len

– Sørg for at alt fra nett­brett til kjæle­dyr er for­svar­lig fes­tet. Ved en kol­li­sjon i 50 kilo­me­ter i ti­men, får en gjen­stand på tre kilo en vekt på hele 90 kilo, opp­ly­ser Berg.

– Dropp nett­brett i bi­len – også til bar­na. Ved en ulyk­ke kan den tref­fe pas­sa­sje­re­ne og gi stor ska­de, til­føy­er Årø­en.

Hun som kjø­rer i rus­på­vir­ket til­stand

– Ute­pils og bil­kjø­ring hø­rer ikke sam­men. Rus har in­gen­ting i tra­fik­ken å gjø­re og er år­sak til man­ge av de al­vor­ligs­te ulyk­ke­ne. Sett deg ald­ri i bi­len når du har druk­ket. Ble det sent kvel­den før bør du også la bi­len stå til godt ut på da­gen, sier Årø­en.

Iføl­ge tall fra Trygg Tra­fikk og Utryk­nings­po­li­ti­et, kjø­res 130.000 tu­rer i rus­på­vir­ket til­stand hver enes­te dag.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Trøtt? Ta hyp­pi­ge pau­se og sov om nød­ven­dig.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Barn? Sult­ne, tørs­te og trøt­te barn tren­ger på­fyll og pau­ser.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Hek­ta? Bruk hands­free, gi te­le­fo­nen til en pas­sa­sjer el­ler ta en pau­se.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Sul­ten? Kjør til si­den og nyt ma­ten. Ikke blir det like mye søl hel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.