Vol­vo sat­ser hele­lek­trisk fra 2019

Vol­vo øns­ker å ta en po­si­sjon som el­bil­mer­ket. Al­le­re­de fra 2019 skal alle nye biler som lan­se­res ha elek­trisk mo­tor.

Faedrelandsvennen - - MOTOR NYSATSING - TOR MJAALAND

I en presse­mel­ding slås det fast at av­gjø­rel­sen re­pre­sen­te­rer et av de vik­tigs­te trek­ke­ne noen bil­pro­du­sent har gjort for å frem­me elek­tri­fi­se­ring. Den ki­ne­sisk eide svens­ke bil­pro­du­sen­ten hev­der at Vol­vo Cars ba­ner vei for et nytt ka­pit­tel i bil­his­to­ri­en – over hund­re år etter at for­bren­nings­mo­to­ren ble opp­fun­net.

– Det­te hand­ler om kun­den, sier kon­sern­sjef Hå­kan Sa­mu­els­son og vi­ser til at et­ter­spør­se­len etter elek­tri­fi­ser­te biler blir sta­dig stør­re.

– Vi øns­ker å møte kun­de­nes be­hov i dag og i frem­ti­den. Nå kan du vel­ge den elek­tri­fi­ser­te Vol­vo­en du øns­ker, sier en stolt kon­sern­sjef.

Men det er ikke snakk om rene el­bi­ler. Vol­vo Cars kom­mer iføl­ge presse­mel­din­gen til å in­tro­du­se­re en por­te­føl­je med elek­tri­fi­ser­te biler for hele mo­dell­ut­val­get, i form av hele­lek­tris­ke biler, plug-in-hy­bri­der og mil­de hy­bri­der.

Sel­ska­pet skal lan­se­re fem hele­lek­tris­ke biler mel­lom 2019 og 2021. Tre av dem blir Vol­vo-mo­del­ler, og to av dem el­bi­ler med høy ytel­se fra Pole­s­tar som er Vol­vo Cars’ eget sel­skap for høy-ytel­ses­bi­ler. Nær­me­re de­tal­jer om dis­se bi­le­ne kom­mer på et se­ne­re tids­punkt.

De fem el­bi­le­ne blir sup­plert av et ut­valg ben­sin- og die­sel­plug-in-hy­bri­der, samt 48 volts mil­de hy­bri­der som al­ter­na­ti­ve ver­sjo­ner av samt­li­ge mo­del­ler. Det­te gjør Vol­vo til bil­pro­du­sen­ten med det bre­des­te ut­val­get av elek­tri­fi­ser­te biler, hev­der sel­ska­pet.

– Den­ne kunn­gjø­rin­gen mar­ke­rer slut­ten for biler med bare for­bren­nings­mo­tor, sier Sa­mu­els­son som opp­ly­ser at mål­set­tin­gen er at Vol­vo Cars etter pla­nen skal ha solgt én mil­lion elek­tri­fi­ser­te biler in­nen 2025.

Kon­sern­sje­fen pe­ker på Vol­vos en­ga­sje­ment for å mi­ni­me­re miljø­på­virk­nin­gen og gjø­re frem­ti­dens byer re­ne­re.

– Vol­vo er opp­tatt av å re­du­se­re Co2-ut­slip­pet fra både pro­duk­te­ne og drif­ten. Må­let er at pro­duk­sjo­nen skal være kli­ma­nøy­tral in­nen 2025.

I Nor­ge står plug-in hy­bri­der nå for mer enn 90 pro­sent av sal­get av nye XC60, V90 og XC90.

FOTO: TOR MJAALAND

De al­ler fles­te som kjø­per nye Vol­vo XC60 vel­ger T8-ut­ga­ven, alt­så lad­bar hy­brid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.