Fei­ret burs­dag med bil­kjø­ring på Gol

På Mi­kal Narve­stads burs­dag sør­get speak­e­ren for å gra­tu­le­re, og in­vi­ter­te like godt alle kvin­ne­li­ge pub­li­kum­me­re un­der 30 år ned i Narve­stads de­pot.

Faedrelandsvennen - - SPORT - AN­NE BETH MÅL ARNTZEN, for NMK Kvi­nes­dal

Med 159 sjå­fø­rer i åpen klas­se, 52 junior­sjå­fø­rer og om­lag 289 fø­re­re to­talt i alle klas­ser må Gol­dags­lø­pet sies å være årets størs­te, om ikke an­net årets mest pre­sti­sje­tun­ge, bil­løp.

NMK Kvi­nes­dal stil­te med åtte sjå­fø­rer, hen­holds­vis tre i junior og fem i åpen klas­se (se­nior). Heia­gjen­gen tal­te et sted mel­lom 25-30 styk­ker, det var meldt «konge­vær» og for­hol­de­ne kun­ne med and­re ord ikke bli lagt mer til ret­te for de 8 håpe­ful­le sjå­fø­re­ne. Fra Kvi­nes­dal til Gol er det om­lag 50 mil, noe som be­tyr at man leg- ger opp til lang­helg og fe­rie­stem­ning i det man set­ter kur­sen for­bi bygde­gren­se­ne.

Det ble en del skuf­fel­ser den­ne hel­gen, men de som kjen­te mest på den­ne fø­lel­sen var nok li­ke­vel Andrea Ha­mar og Chris­ti­an Huns­bedt – som beg­ge meld­te av­bud før lø­pet i det hele tatt star­tet. Fun­ge­rer ikke bi­len som den skal, er det av li­ten be­tyd­ning hvor klar sjå­fø­ren enn måt­te være. Tor Ivar Net­lands­nes var den førs­te som fikk pro­ble­mer på ba­nen, al­le­re­de etter få me­ter i førs­te om­gang ble bob­la hans of­fer for en stygg på­kjør­sel som før­te «So­fie» en mørk frem­tid i møte.

San­der Narve­stad fikk med seg en 2. plass, en 5. plass og to brudd i de inn­le­den­de om­gan­ge­ne. I fjer­de om­gang ble det alt­så full rul­ling og bom stopp for Narve­stad, noe som re­sul­ter­te i en 113. plass i åpen klas­se. Si­gurd Erik Ege­land kjør­te stygg­fort i sin VW Bo­b­le – og til tross for lang farts­tid i bil­cross­mil­jø­et, så er det sjel­den vi ser Ege­land som boble­sjå­før. Han kjør­te inn til en 3. plass og en 2. plass i de inn­le­den­de om­gan­ge­ne, og had­de to brut­te om­gan­ger som re­sul­tat av tek­nis­ke pro­ble­mer med bob­la. Ege­land ble der­med nr. 82 i åpen klas­se.

Den som kom best ut i åpen klas­se var Mi­kal Narve­stad, som med to 2. plas­ser og to 3. plas­ser i inn­le­den­de om­gan­ger end­te opp med en 38. plass. Mi­kal had­de for øv­rig burs­dag på søn­da­gen, og det gikk selv­føl­ge­lig ikke ube­mer­ket hen. Speak­e­ren sør­get for å gra­tu­le­re, og in­vi­ter­te like godt alle kvin­ne­li­ge pub­li­kum­me­re un­der 30 ned i de­pot til Mi­kal.

I junior­klas­sen fin­ner vi NMK Kvi­nes­dals enes­te kvin­ne­li­ge sjå­før, Re­becca Huns­bedt. Huns­bedt kjør­te inn til to 4. plas­ser og to 5. plas­ser i inn­le­den­de om­gan­ger – noe som gav hen­ne en 34. plass. Mag­nus Si­mon­sen skul­le vise seg å være trumf­kor­tet den­ne hel­ga. I sin grøn­ne Opel kjør­te Si­mon­sen inn en heat­sei­er, en tredje­plass og to andre­plas­ser i inn­le­den­de om­gan­ger.

Det­te kva­li­fi­ser­te di­rek­te til Bfi­na­le, og jam­men ble det ikke heat­sei­er her også. Der­med ble det A-fi­na­le på Si­mon­sen, men grun­net en smått ufin forbi­kjø­ring, ble det svart­flagg og an­vis­ning om å kjø­re av ba­nen. Det ble der­med en 6. plass i bil­cross junior for Si­mon­sen på det pre­sti­sje­tun­ge Gol­dags­lø­pet.

FOTO: AN­NE BETH MÅL ARNTZEN

Gut­ta krutt fra NMK Kvi­nes­dal, Mi­kal Narve­stad (t.v.) og Tor Ivar Net­lands­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.