Hev­der han har til­bud fra Vi­king

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

– Det er en av­gjø­rel­se jeg skal ta, sier Reiss Gre­enid­ge.

– Det fø­les fint å være her. Det var ei god økt, som var lett å like, sier Reiss Gre­enid­ge til Fædre­lands­ven­nen.

Ons­dag var prøve­spil­le­ren på plass. Etter litt trøb­bel med ba­ga­sje som ikke duk­ket opp, noe som før­te til at man måt­te fin­ne sko i stør­rel­se 48 til stop­per­kjem­per, kun­ne han vise seg fram for Stei­nar Pe­der­sen og res­ten av Starts støtte­ap­pa­rat.

Han blir i Kris­tian­sand til fre­dag, før han blir nødt til å ta en av­gjø­rel­se. Etter å ha vært på prøve­spill med Vi­king, hev­der spil­le­ren selv at Stav­an­ger-klub­ben skal ha in­for­mert hans agent om at de øns­ker å sig­ne­re 20-årin­gen fra Eng­land.

– Det er en av­gjø­rel­se jeg skal ta. Nå skal jeg være her noen dager, så får vi se, sier Gre­enid­ge, som be­skri­ver ni­vå­et på Start-tre­ning som på sam­me nivå som i Vi­king.

På ons­da­gens økt fikk man inn­trykk av en spil­ler med god fy­sikk, god de­fen­sivt, men som har litt å job­be med når det kom­mer til ball­be­hand­ling.

Stei­nar Pe­der­sen be­skri­ver Gre­enid­ge på føl­gen­de måte etter førs­te økt:

– Han er en hyg­ge­lig fyr. Jeg had­de en fin prat med ham tirs­dag. Så skal han få mu­lig­he­ten til å vise seg fram. Vi skal bru­ke de kom­men­de da­ge­ne til å se hvil­ke fer­dig­he­ter som er der, og hva han har som spiss­kom­pe­tan­se, sier Pe­der­sen.

– Gjør in­ter­es­sen fra Vi­king noe med de­res vur­de­ring av spil­le­ren?

– Nei, vi må vur­de­re ham med våre øyne. Så får vi ta de vur­de­rin­ge­ne som trengs i lø­pet av de nær­mes­te da­ge­ne, sier Pe­der­sen.

Skul­le midt­stop­pe­ren få et til­bud fra Start, sier han at det ikke nød­ven­dig­vis har noe å si at Start spil­ler i di­vi­sjo­nen un­der.

– Nes­te se­song kan det være mot­satt, så det tren­ger ikke bety noe, sier Gre­enid­ge.

Den høy­reis­te stop­pe­rens kon­trakt med Ebs­fle­et Uni­ted gikk ut 1. juli. Han har tid­li­ge­re vært en del av West Bromwich sitt ung­doms­aka­de­mi.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Gre­enid­ge t.h. går av ba­nen etter førs­te økt med Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.