Vind­bjart-ta­lent kan være på vei til et høy­ere nivå

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

Hans-ro­bin Enok­sen har im­po­nert på prøve­spill med Sandnes Ulf.

– Det har vært vel­dig greit. Jeg har blitt godt tatt imot, og jeg fø­ler jeg har vist meg fra en god side.

Slik opp­sum­me­rer Hans-ro­bin Enok­sen etter noen da­gers tre­ning, samt en tre­nings­kamp, med Sandnes Ulf.

Søg­ne-gut­ten har to og et halvt år bak seg i Vind­bjart, og kan nå være på vei til et høy­ere nivå.

For Bengt Sæ­ter­nes, Sandnes Ulfs tre­ner, vir­ker å være godt for­nøyd med det han har sett av 19-årin­gen.

– Hans-ro­bin er ab­so­lutt en spil­ler vi nå vur­de­rer. Han har vist seg god på tre­ning. I til­legg er det lyd i ham på ba­nen. En fremad­stor­men­de og ube­skje­den spil­ler, sier Bengt Sæ­ter­nes til Sandnes­pos­ten.

Ulf-tre­ne­ren har ikke be­svart våre hen­ven­del­ser.

Enok­sen gikk til Vind­bjart som 16-åring, og var al­le­re­de da øns­ket av Sandnes Ulf, i til­legg til Start. Nå kan over­gan­gen til Sandnes bli en ak­tua­li­tet.

– Jeg har fått go­de til­bake­mel­din­ger både fra Bengt og Bo­jan (Zajic, as­sis­tent­tre­ner). Men det er ikke jeg som har bal­len nå. Det er helt opp til Sandnes Ulf hva de øns­ker. Men jeg hå­per vel­dig å kun­ne bli en del av klub­ben, sier Enok­sen.

Enn så len­ge har ikke Enok­sen hørt noe fra Start, men Stei­nar Pe­der­sen sier han er klar over ung­gut­tens fer­dig­he­ter.

– Jeg kjen­ner godt til ham. Han er en spil­ler med stort po­ten­si­al, men vi jak­ter pri­mært spil­le­re som kan gå rett inn og styr­ke la­get, sam­ti­dig som vi har man­ge go­de ta­len­ter på vei fram, sier Start-tre­ne­ren til Fædre­lands­ven­nen.

– Hvor­dan vil det være å mis­te et lo­kalt ta­lent til en ri­val?

– Vi har ikke plass til alle. Vi føl­ger med, og vi kart­leg­ger og vi vet at «Han­si» er en spil­ler som er i en ka­te­go­ri som er fer­dig med vi­dere­gå­en­de, har hatt tre fine år, som nå skal ta et nytt steg. Da må det ste­get være rik­tig, sier Pe­der­sen.

Start er på spil­ler­jakt, og etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til er man i kon­kre­te for­hand­lin­ger med en el­ler fle­re spil­le­re. Tro­lig skal det hen­tes inn to-tre spil­le­re det­te vin­du­et, og at fo­ku­set først og fremst er spiss.

Men det blir alt­så lite tro­lig Hans-ro­bin Enok­sen. Hva gjel­der en over­gang til Sandnes Ulf, har de enn så len­ge ikke tatt kon­takt med Vind­bjart.

– Vi har ikke hørt noe an­net enn at de ba om til­la­tel­se til å ha ham med på tre­ning et par dager. Hans-ro­bin er en fan­tas­tisk gutt med vel­dig spen­nen­de fer­dig­he­ter. At han har noe i seg som gjør at han kan bli topp­spil­ler, det er he­vet over en­hver tvil, sier Vind­bjart-tre­ner Stei­nar Skeie.

EI­VIND KRISTENSEN FOTO:

Hans-ro­bin Enok­sen (t.h) skal være in­ter­es­sant for Sandnes Ulf. Her er han sam­men med Kris­tof­fer Sy­vert­sen fra en konkurranse mel­lom Fløy, Vind­bjart og Start i Dyre­par­ken i fjor som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.