40 års kamp er over

Kjøp­men­ne­ne Ivar Mjå­land (t.v.) og Ras­mus Jon Tallak­sen min­nes par­ke­rings­de­bat­ten fra 1980-tal­let med gru. Fre­dag åp­net p-hu­set på Tor­vet med 429 plas­ser. – Jeg har reist og sett man­ge an­legg i Euro­pa, og det­te er helt i top­pen, me­ner Mjå­land.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Da de la ny bro­stein på Tor­vet ved by­ju­bi­le­et i 1991 tenk­te jeg at nå blir det ikke noe par­ke­rings­an­legg i min leve­tid, for­tel­ler Ras­mus Jon Tallak­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Den kjen­te kjøp­man­nen fra Mar­kens­gate har over­latt drif­ten av kles­for­ret­nin­gen fra 1908 til nes­te ge­ne­ra­sjon. Men sen­trums­pa­trio­ten le­ver i bes­te vel­gå­en­de.

Fre­da­gens uhøy­ti­de­li­ge åp­ning fant 77-årin­gen så­pass høy­ti­de­lig at han trakk i fin­dres­sen.

TØFFE TAK På 80-TAL­LET

Det er gått 40 år si­den den høy­reis­te bu­tikk­ei­e­ren førs­te gang tok til orde for å ku­re­re by­ens par­ke­rings­pro­ble­mer.

– Den som har job­bet lengst for det­te an­leg­get er Ras­mus Tallak­sen. Da er det helt på sin plass at han får gle­den av å klip­pe sno­ra, sa dag­lig leder Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS i det han ga sak­sen vi­de­re.

Om by­styre­de­bat­ten var frisk i 2015, var det nok ikke mind­re fø­lel­ses­la­det på 1980-tal­let.

Den gang, som i dag, men­te man­ge at byen mang­let et sen­tralt, roms­lig par­ke­rings­an­legg der kun­de­ne en­kelt fin­ner fram.

Fra 1984 var fle­re fir­ma­er i sving med å ut­re­de an­leg­get. I 1988 ble det så la­get et for­pro­sjekt for par­ke­rings­hus med 450 plas­ser un­der Øv­re Torv. Men det stran­det der.

Tallak­sen var den gang for­mann i Kris­tian­sand Han­dels­stands­for­ening, som si­den ble Kvad­ra­tur­for­enin­gen. Det var in­gen en­kel, sna­re­re umu­lig, jobb å sam­le trop­pe­ne.

– Det var så man­ge kji­pe kjøp­menn. De som holdt til nær­mest Tor­vet ble med, men ikke de litt len­ger unna, min­nes pen­sjo­nis- ten, som nå har skutt inn én mil­lion fra egen lom­me til Torv­par­ke­rings egen­ka­pi­tal på 30 mil­lio­ner.

Ivar Mjå­land (64) har tatt et stør­re jafs, med drøyt 20 pro­sent.

– ET SAVN I ALLE år

Eien­doms­in­ves­to­ren flyt­tet hjem fra stu­di­er i ut­lan­det i 1979, og over­tok ge­skjef­ten etter fa­rens bort­gang i 1981.

– Jeg kom rett inn i de­bat­ten, men var ikke så ak­tiv. Vi kjøp­menn har sav­net det­te i alle år, av hen­syn til vare­han­de­len. Med det var for­stem­men­de å se hvor­dan de­bat­ten ble drept den gang, blant an­net på grunn av avi­sen de­res som var så sterkt imot, sier Mjå­land til Fædre­lands­ven­nen.

Hen­sy­net til trær­ne i Wer­ge­lands­par­ken var et vek­tig ar­gu­ment i de­bat­ten.

– Man treng­te ikke å ta li­vet av trær­ne, li­ke­vel ble det brukt som ar­gu­ment, sier Mjå­land.

– Jeg ut­tal­te at Wer­ge­lands­par­ken ikke var en hel­lig ku, og da det­te ble over­skrif­ten i avi­sen bi­dro det til å dre­pe pro­sjek­tet, er­kjen­ner Tallak­sen.

En ting er de – na­tur­lig nok – skjønt eni­ge om, kob­be­let av in­ves­to­rer og ven­ner av an­leg­get som gikk be­fa­ring før sno­ra ble klip­pet:

Det to eta­sjers an­leg­get un­der Øv­re og Ned­re Torv er blitt at­skil­lig mer inn­by­den­de enn bi­lis­ter flest er vant til.

– Det ble bed­re enn jeg had­de trodd. Jeg har reist og sett man­ge an­legg i Euro­pa, og det­te er helt i top­pen, me­ner Mjå­land.

– SKIKKELIG IMPONERT

Og så er det stort, roms­lig og lyst. 230 me­ter langt, og søyle­fritt.

– Det er jo enormt. Jeg blir skikkelig imponert av hvor­dan de har gjen­nom­ført pro­sjek­tet. Jeg snak­ket med ham som plan­la an­leg­get på 80-tal­let, og det­te er opp­lagt blitt bed­re, sier Ras­mus Jon Tallak­sen.

Etter at Jon Bjør­gum og Ivar Mjå­land med fle­re kjøp­te opp kvar­tal 32 (Torv­kvar­ta­let, red. anm.) for 150 mil­lio­ner kro­ner i 2004, ble det fart på pla­ne­ne om par­ke­rings­an­legg igjen.

– An­leg­get vil­le få gle­de av bu­tik­ke­ne i kvar­ta­let, og om­vendt. Det­te ble en selv­for­ster­ken­de fak­tor i plan­leg­gin­gen, sier Mjå­land.

– Hvor lang tid tar det før in­ves­te­rin­gen kas­ter av seg?

– Om det går 50 år og jeg ikke får pen­ge­ne igjen, har det li­ke­vel vært rik­tig, sva­rer han.

– Jeg har in­gen il­lu­sjo­ner om å se igjen pen­ge­ne, sier Tallak­sen.

– Men du får gle­de av det uan­sett, kvit­te­rer kol­le­ga­en.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Det er førs­te gang jeg har klip­pet en snor, for­tal­te Ras­mus Jon Tallak­sen. Ved si­den av står Jon Bjør­gum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.